Hvordan skal kontantinnskudd og kontantuttak fra kassen registreres, og skal dette rapporteres som en egen post i X- og Z-rapport?

 

Det er ikke noe krav om at inn- og utbetalinger må registreres i kassasystemet, men det er heller ikke forbud mot en slik funksjon. Dersom inn- og utbetalinger registreres på kassapunktet må slike betalinger spesifiseres i X- og Z-rapport på antall, type og beløp, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 annet ledd siste punktum.

I høringsutkastet til nye bestemmelser i bokføringsforskriften er det foreslått følgende bestemmelse i § 5a-8 annet ledd:

"Uttak av kontanter fra kassaskuffen i løpet av dagen skal dokumenteres særskilt. Dokumentasjonen skal minst inneholde følgende opplysninger a) dato og klokkeslett, b) beløp, c) hvem som har gjort uttaket. Dokumentasjonen skal oppbevares i kassaskuffen."

Når kontantuttak ikke blir registrert på kassapunktet, vil denne dokumentasjonen være en forklaring på differansen mellom Z-rapporten og opptalte kontanter.