Unntak fra krav til å benytte kassasystem etter kassasystemlova

Fra 1.1.2019 trer bokføringsloven § 10 a Særlige regler om dokumentasjon av kontantsalg i kraft:
"Bokføringspliktige skal registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova og krav etter forskrift gitt i medhold av kassasystemlova. Departementet kan i forskrift fastsette krav til bruk av kassasystem mv., herunder fastsette unntak."

Hovedregelen er dermed at det ved kontantsalg skal benyttes et kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta.

Kassasystemlova § 2 a definerer kontantsalg slik:

"sal av varer og tenester der kjøparen si betalingsplikt overfor seljar blir gjort opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontantar som betalingsmiddel. Sal over internett eller ved oppkrav blir ikkje rekna som kontantsal"

Det er vedtatt endringer i bokføringsforskriften knyttet til kassasystemregelverket med virkning fra 1. januar 2019. Her definers kontantsalg på samme måte som i kassasystemlova. Gjeldende unntaksregler for krav til å bruke kassaapparat for ambulerende og sporadisk kontantsalg i bokføringsforskriften § 5-4-1 videreføres, samtidig som det innføres ytterligere to unntak.

Unntaksbestemmelsene i bokføringsforskriften § 5-4-1 fra 1. januar 2019 kan oppsummeres slik:

  • Generelt unntak for bokføringspliktige med kontantsalg som ikke overstiger kr 50 000 eksklusive merverdiavgift i løpet av et regnskapsår
  • Ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (p.t. kr 280 902 eksklusive merverdiavgift). Eksempel på ambulerende virksomhet kan være salg av frukt og bær langs veien om sommeren, salg på messer og lignende og salg fra fiskebil. For virksomheter som i hovedsak selger på kreditt, kan unntaket for sporadisk kontantsalg komme til anvendelse.
  • Bruk av kontantfaktura som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften delkapittel 5-1. Dersom alt kontantsalg registreres med angivelse av navn og adresse på kvitteringen (fakturaen) vil dette unntaket komme til anvendelse. Det er viktig å være klar over at alt salg må skje på denne måten, også ev. varesalg av mindre omfang. For ikke å komme inn under kassasystemlova må leverandør sørge for at systemet er oppbygd slik at det ikke kan registreres kontantsalg på systemet uten at kjøpers navn og adresse blir registrert.

Også øvrige unntak i bokføringsforskriften delkapittel 5-4 videreføres i stor grad, herunder muligheten til å gjøre unntak fra kravet til kassasystem i særlige tilfeller. Unntaket for automater, jf. forskriften § 5-4-3 begrenses, slik at det ikke gjelder for drivstoff-, parkerings- og billettautomater. Unntaket gjelder heller ikke andre automater med funksjonalitet til å skrive salgskvittering.

Den bokføringspliktige må ta stilling til om han har behov for et kassasystem som tilfredsstiller kassasystemlova, eller om han kan anvende en fakturaløsning eller lignende etter unntaksbestemmelsene i bokføringsforskriften.

Endringene i bokføringsforskriften gjeldende fra 1. januar 2019.