Vi selger betalingsterminal er med kassaprogramvare. Disse brukes der det kun er anledning til å betale med betalingskort. Gjelder kassasystemlova for slike løsninger?

Også slike løsninger må tilfredsstille kravene i kassasystemlova, med mindre de benyttes av bokføringspliktige som kommer inn under unntaksbestemmelsene i bokføringsforskriften.

Med virkning fra 1. januar 2019 gjelder følgende bestemmelse i bokføringsloven:

§ 10 a. Særlige regler om dokumentasjon av kontantsalg Bokføringspliktige skal registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova og krav etter forskrift gitt i medhold av kassasystemlova. Departementet kan i forskrift fastsette krav til bruk av kassasystem mv., herunder fastsette unntak.

Med kontantsalg menes salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, jf. bokføringsforskriften § 5-3-1. Også betaling med ulike betalingskort regnes som kontantsalg.

Med mindre det er gitt særskilte unntak i bokføringsforskriften må bokføringspliktige fra 1. januar 2019 ha kassasystem som tilfredsstiller regelverket i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Slike unntak er foreslått for bl.a. ambulerende og sporadisk kontantsalg under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår (ekskl. mva) og generelt for den som ikke har kontantsalg som ikke overstiger kr 50 000 (ekskl. mva).

Det er ikke foreslått særskilte unntak for løsninger hvor det kun kan betales med kort. Også slike løsninger må tilfredsstille kravene i kassasystemlova, med mindre de benyttes av bokføringspliktige som kommer inn under unntaksbestemmelsene. Dette betyr at systemet bl.a. må tilfredsstille bestemmelsene i kassasystemforskrifta til påbudte og forbudte funksjoner og kravet til kvittering og rapporter. Det vil imidlertid ikke være krav om integrert kassaskuff for slike løsninger, dersom det ikke er mulig å betale med sedler og mynter, jf. kassasystemforskrifta § 2-2, siste punktum.