Krav til salgsdokumentet

Et salgsdokument skal være forhåndsnummerert og inneholde følgende opplysninger:

  • Dato for utstedelse.
  • Angivelse av partene (selger og kjøper).
  • Ytelsens art og omfang.
  • Tidspunkt og sted for levering av ytelsen.
  • Pris og betalingsforfall.
  • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
  • Ditt organisasjonsnummer. Hvis du er registrert i merverdiavgiftsmantallet skal du påføre bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret.
  • Hvis det er nødvendig å korrigere et salgsdokument etter avsendelsen skal du utstede en kreditfaktura.
  • Feil utfylte salgsdokument oppbevares, men merkes makulert slik at nummerserien for salgsdokumentene er intakt og man ser hvilke salgsdokument som ikke skal regnskapsføres.

Salgsdokumentet skal minst inneholde kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer, samt selgers navn og organisasjonsnummer. Ved kontantsalg fra detaljist trenger ikke selger å oppgi kjøper. Dette gjelder ikke når kjøper er bokføringspliktig og varen eller tjenesten er beregnet til videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse. Skjer betalingen kontant, på 40 000 kroner eller mer inkludert merverdiavgift, må også kjøperens navn oppgis.

Er selger registrert i merverdiavgiftsmanntallet, skal det stå MVA etter organisasjonsnummeret.