Regnskaps- og revisjonsplikt

Alle som skal levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter bokføringsloven. En del virksomheter har i tillegg plikt til å utarbeide et årsregnskap basert på reglene i regnskapsloven. Dette gjelder blant annet:

  • Alle aksjeselskapene og allmennaksjeselskaper.
  • Ansvarlige selskap og kommandittselskaper. Med unntak av de som har mindre enn fem millioner i salgsinntekt, og færre enn fem ansatte. Et tilleggskrav er at antallet deltakere ikke overskrider fem.
  • Enkeltpersonforetak som samlet har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller flere enn 20 ansatte.

Virksomheter som har plikt til å sette opp årsregnskap har også plikt til å ha revisor. Det er likevel gitt unntak for selskap og enkeltmannsforetak med driftsinntekt under fem millioner og færre enn fem deltakere. AS kan fravelge revisjon dersom driftsinntektene er  mindre enn 5 millioner kroner,  balansen ikke overstiger 20 mill kroner og antall årsverk ikke overstiger 10.