Lotteriet Sweepstakes 8 (World Games Inc/WGI)

  • Skriv ut

Skatteloven § 5-50 annet ledd bokstav d

Skattedirektoratet viser til Deres e-post av 29. mai og 23. juni 2006 og til tidligere korrespondanse, Deres e-post av 18. januar og direktoratets svar av 31. januar 2006, også publisert på skatteetaten.no. Det vises videre til direktoratets brev av 7. oktober 2004 til alle fylkesskattekontorene og Oslo likningskontor vedrørende WGI og brev til Lister likningskontor av 31. oktober 2005 vedrørende Sweepstakes 8.

Skatteloven § 5-50 annet ledd bokstav d første punktum lyder (fra og med inntektsåret 2003):

”Som inntekt henregnes ikke, uansett om betalingen skjer samlet eller oppdelt over en periode, gevinst fra” 

”d) pengespill og lotterier i annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten.”

Vilkårene for at gevinsten er skattefri etter ovennevnte bestemmelse er således:

  • at spillet/lotteriet er i annen EØS-stat
  • at spillet/lotteriet tilsvarer lotterier som er tillatt etter norsk lovgivning
  • at spillet/lotteriet avholdes i henhold til offentlig tillatelse i angjeldende stat
  • at spillet/lotteriet er underlagt offentlig regulering og kontroll i angjeldende stat.

Vilkårene er kumulative, det vil si at alle vilkår må være oppfylt for at gevinsten skal vare skattefri.

Det fremgår av lovens ordlyd sammenholdt med forarbeidene at vinneren av gevinsten har bevisbyrden for at vilkårene for skattefritak er oppfylt, jf. Ot. prp. nr 1 (2003-2004) side 20.

Etter norsk lotterilovgivning kan spill/lotteri som hovedregel bare avholdes til inntekt for humanitært eller samfunnsnyttig formål, jf. lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. § 5 første ledd.

Sweepstakes8 var et ukentlig lotteri for medlemmer av WGI. Lotteriet tilbys i dag medlemmer av Aspiritus. Stiftelsen International Lottery in Liechtenstein Foundation (ILLF) er operatør for Sweepstakes8 og fire andre lotterier, jf. stiftelsens hjemmeside. Det fremgår vedrørende Sweepstakes8 at ”5 % of all proceeds donated to charities”. Samme prosentandel gjelder for lotteriet Golotto, hva gjelder LOTTOLUCK doneres 10 % av all inntekt, og for Play PLUS Lotto er prosentandelen 25 % “of all proceeds”. For Globelot er andel til veldedige formål ikke oppgitt. Direktoratet forstår dette slik at det er opp til det enkelte lotteri og fastsette andelen som tilfaller veldedige formål, og beregningsgrunnlaget for andelen.

For Sweepstakes8 sitter private subjekter igjen med 95 pst. av innsatsen. Kun 5 pst. tilfaller veldedige formål. Av forarbeidene til skatteloven § 5-50 annet ledd bokstav d fremgår det at rent kommersielle spill hvor gevinstandelen er svært høy og hvor det er private subjekter som sitter igjen med overskuddet, ikke vil tilsvare skattefrie spill i Norge. Det innebærer at gevinster fra blant annet casinoer fortsatt vil være skattepliktige slik de er i dag. Det lovendringen tar sikte på er å likestille den skattemessige behandlingen av gevinster fra utenlandske spill som er av samme art som de som er tillatt tilbudt i Norge, og hvor det føres offentlig kontroll og tilsyn med spillet. Slik vil for eksempel typisk gevinster fra finsk lotto eller svensk V 75 likestilles med norsk lotto og norsk V 75, jf. Ot. prp. nr. 1 (2003-2004) pkt. 6.3. Sweepstakes8 tilsvarer ikke spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge. Dette vilkåret for skattefrihet er ikke oppfylt.

At Sweepstakes8 kun tilbys til medlemmer av WGI er ytterligere ett argument for at spillet ikke tilsvarer de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge.

WGI Inc var registrert på British Virgin Island. Av stiftelsens hjemmeside fremgår det at ILLF er operatør for Sweepstakes8  på vegne av Aspiritus, at Aspiritus eier spillet, og at spillet kun kan spilles via Aspiritus hjemmeside. Aspiritus er etterfølgeren til WGI. På sweepstake8s hjemmeside fremkommer: ”Operated by: The International Lottery in Liechtenstein Foundation for Aspiritus.” Direktoratet antar at situasjonen var tilsvarende under WGI Inc. Direktoratet ser det slik at stiftelsen kun er en operatør for lotteriet, og at det ikke er dokumentert/sannsynliggjort at hjemstaten er Liechtenstein.

De har vedlagt kopi av Bestätigung av 27. juni 1995 fra Regierung des Fürstentums Liechtenstein. Kopien bekrefter at International Lotteri in Liechtenstein Foundation er gitt bevilling til å gjennomføre ett lotteri over Internett.

De har videre vedlagte kopi av Bestätigung av 18. februar 1997 fra Regierung des Fürstentums Liechtenstein. Denne bekrefter samarbeid mellom det internasjonale Røde Kors, Red Crescent Societies og der Internationalen Lotterie in Liechtenstein Stiftung.

Til disse kopiene bemerkes: De er ikke fremlagt i original, og de bekrefter ikke at Sweepstakes8 er omfattet av bevillingen, eller at lotteriet er underlagt offentlig tilsyn og kontroll.

Direktoratet fastholder at gevinst fra Sweepstakes8 ikke faller inn under skattefritaket i skatteloven § 5-50 annet ledd bokstav d. Gevinst fra Sweepstakes8 skattepliktig etter skatteloven § 5-50 første ledd. Gevinster er skattepliktig når verdien overstiger
10.000 kroner.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.