Om skatteplikt i online spillet 'Entropia Universe'

  • Skriv ut

Spørsmål om skatteplikt ved deltakelse i spillet 'Entropia Universe'

Skattedirektoratet viser til likningskontors brev av 28. mars 2007 med vedlegg vedrørende skatteplikt ved deltakelse i online spillet ”Entropia Universe”, samt til brev av 4.12.2007.

Faktum

Det er opplyst at ”Entropia Universe” (tidligere ”Project Entropia”) er et virtuelt univers med en virtuell økonomi. ”Entropia Universe” har egen ”pengeenhet” kalt PED (Project Entropia Dollar) Spillet har også ”pengeenheten” PEC som er 1/100 PED (Project Entropia Cent). 10 PED = 1 USD. Aktiviteten foregår i cyberspace. ”Spillet” kan lastes ned gratis. For å handle i ”Entropia Universe” må man benytte PED

PED kan veksles til USD og godskrives bankkonto. Det er også introdusert et ATM-kort som kan benyttes i minibanker eller til varekjøp som et vanlig kredittkort. “Entropia Universe” markedsføres som ”The first virtual universe - with a real cash economy”.

I følge www.wikipedia.org startet utviklingen av spillet i Sverige i 1995. ”Entropia Universe” har over 650 000 registrerte deltakere fra mer enn 220 land. Det er gjennomsnittlig 600 spillere online til enhver tid. Spillet har en stor virtuell økonomi.

Rettslig vurdering

Fritidssyssel/hobby
Skatterettslig vil deltakelse i aktivitet i en virtuell verden i de fleste tilfeller bli ansett som en fritidssyssel/hobby. Inntekt av fritidssyssel/hobby er skattefri. Skattdirektoratet antar at for de fleste som deltar i ”Entropia Universe”, vil deltakelsen være fritidssyssel/hobby.

Inntekt som følge av aktivitet som foregår i ”Entropia Univers” f. eks. kjøp og salg av virtuelle eiendeler og utleie vil da være skattefri.

Virksomhet
Skattedirektoratet vil ikke utelukke at det i spesielle tilfeller vil kunne ligge slik an at det kan reises spørsmål om inntekten er vunnet ved virksomhet, jf. skatteloven § 5-30. For at inntekt skal kunne beskattes som virksomhetsinntekt, må skattyter utøve en aktivitet av økonomisk karakter som objektivt sett er egnet til å gå med overskudd, om ikke det år ligningen gjelder, så i alle fall på noe lengre sikt. Aktiviteten må ha et visst omfang og ta sikte på å ha en viss varighet. Aktiviteten må utøves for skattyters regning og risiko.

Hvis det foreligger virksomhet, er samlet inntekt skattepliktig. Kostnadene som er pådratt til å erverve, sikre eller vedlikeholde virksomhetsinntekten er fradragsberettiget, jf. skatteloven § 6-1. Det blir utlignet trygdeavgift og toppskatt.

Skattyter som driver virksomhet, skal som vedlegg til selvangivelsen levere næringsoppgave, jf. ligningsloven § 4-4 første ledd. Den som er pliktig til å levere næringsoppgave er bokføringspliktig, jf. bokføringsloven § 2 annet ledd. Bokføringsplikten innebærer blant annet plikt til bokføring, spesifikasjon og dokumentasjon. Om når enkeltmannsforetak har plikt til å utarbeide årsregnskap fremgår av regnskapsloven § 1-2.

Tilfeldig inntekt - spill
Tilfeldige gevinster herunder gevinster ved spill er skattepliktig etter skatteloven § 5-50 første ledd. Gevinsten er skattepliktig når den overstiger kr. 10 000.

Beløpsgrensen gjelder hvert enkelt spill. Ved gevinstberegningen gis det fradrag for innsatsen til det konkrete spillet. Skattyter må kunne dokumentere/sannsynliggjøre sine gevinster og pengeinnsatsen for å få dem.

Skattedirektoratet har ikke på nåværende tidspunkt opplysninger til å vurdere om det kan være aktuelt å beskatte inntekten fra ”Entropia Universe” eller deler av denne som tilfeldig inntekt etter skatteloven § 5-50 første ledd.

Valuta
Det er fast vekslingskurs mellom PED og USD. Det oppstår da ikke valutagevinst eller tap ved veksling fra konto i spillet til USD.

Mellom NOK og USD kan det oppstå valutaelementer.
Valutagevinster er som hovedregel skattepliktig. Valutatap er som hovedregel fradragsberettiget, jf. skatteloven § 14-5 (5). Unntak gjelder for gevinst og tap som knytter seg til utenlandske betalingsmidler til personlig bruk, for eksempel på reiser i utlandet, jf. skatteloven § 9-3 (1) bokstav b og § 9-4.

Formuesbeskatning
Den virtuelle valutaen PED kan veksles til USD. Verdien av skattyters konto i spillet er skattepliktig formue per 31.12 jf. skatteloven kapitel 4.

Vedlegg

Brev til Liste likningskontor

 Brev til Liste likningskontor

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.