Hva er et selskap med deltakerfastsetting?

  • Skriv ut

Deltaker i selskap med deltakerfastsetting skal skattlegges for sin andel av virksomhetens overskudd, evt. underskudd og netto formue.

Når to eller flere selvstendig skattepliktige enheter (skattesubjekter) driver inntektsgivende aktivitet og/eller eier formuesobjekter sammen, vil ansvarsformen utad normalt være avgjørende for om det skal foretas selskapsfastsetting. Dette gjelder også om eksempelvis flere aksjeselskaper driver en inntektsgivende aktivitet sammen.

Er den felles aktiviteten eller eierforholdet ikke organisert som et selskap som er eget skattesubjekt, skal formue og inntekt skattlegges hos deltakerne. Det skal da foretas deltakerfastsetting etter nettometoden. Dette gjelder selv om fellesskapet ikke er registrert i Foretaksregisteret som selskap. Drives det ikke virksomhet, vil den felles aktiviteten eller eierforholdet være et ordinært sameie.

Selskapet vil som hovedregel ikke være eget skattesubjekt hvis det oppfyller et av disse kriteriene av:

  • minst en av deltakerne utad hefter personlig og ubegrenset for selskapets samlede forpliktelser
  • to eller flere av deltakerne utad hefter personlig og ubegrenset for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser

 Selskapets formue og inntekt skattlegges hos deltakerne (deltakerfastsetting).


Deltakerfastsetting etter nettometoden innebærer at selskapets nettoformue og alminnelig inntekt fastsettes hos selskapet som om dette var skattyter. Deretter fordeles nettoresultatet på deltakerne og beskattes hos dem. Foretas det utdeling (vederlagsfri overføring) til en personlig deltaker i selskap med deltakerfastsetting, skal det dessuten beregnes et tillegg i alminnelig inntekt hos deltakeren. Dersom utdeling skjer til skattesubjekt som omfattes av fritaksmetoden, skal 3 % av utdelingen skattlegges. Nærmere om dette se emnet "Fritaksmetoden".

Sameie som ikke driver virksomhet, skal alltid deltakerlignes etter bruttometoden, se emnet "Sameie – fastsettingetter bruttometoden".
Boligselskap der inntekten fastsettes etter sktl. § 7-3, skal også deltakerfastsettes selv om alle deltakerne har begrenset ansvar, se emnet "Bolig – boligselskap mv. og andelshaverne".

Mer om deltakerliknende selskap

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.