Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

  • Skriv ut

NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak. Utenlandske foretak som driver virksomhet i Norge blir registrert som NUF.

Skatteplikt

Utgangspunktet er at et utenlandsk foretak som driver virksomhet i Norge er begrenset skattepliktig til Norge, dvs. at det bare er skattepliktig til Norge for den virksomheten som drives her. Men dersom ledelsen på styrenivå finner sted i Norge, vil foretaket være skattepliktig til Norge for all sin inntekt, uavhengig av hvor i verden inntekten er oppstått. Selskapet vil da være skattemessig hjemmehørende i Norge.

Et utenlandsk foretak som er skattemessig hjemmehørende i Norge, beskattes etter de samme regler og på samme måte som tilsvarende norske selskap. Er for eksempel det utenlandske foretaket et selskap med begrenset ansvar, gjelder de samme reglene som for norske aksjeselskap.

Skattemelding og andre pliktige vedlegg

Foretaket har plikt til å sende skattemelding og næringsoppgave til norske skattemyndigheter for filialen, eventuelt for hele foretaket dersom dette er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Pliktige skjema som alltid skal leveres er:

Dersom foretaket har avskrivninger skal det i tillegg leveres:

  • Avskrivningskjema for saldo og lineære avskrivninger (RF-1084)
  • Spesifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217)

Dersom foretaket har lønnskostnader skal det i tillegg leveres:

Skattekrav - betalingsansvar

Foretaket har plikt til å betale skatten som gjelder inntekten av virksomheten i Norge.

Merverdiavgiftsplikt

Omsetning av varer og tjenester er som utgangspunkt merverdiavgiftspliktig. Næringsdrivende virksomhet i Norge som er merverdiavgiftspliktig skal uoppfordret sende melding om dette for registrering hos skattekontoret når omsetningen mv. har oversteget kr. 50 000 i løpet av en 12 måneders periode. Slik melding skal også gis når virksomheten opphører. Den næringsdrivende skal beregne og betale avgift av omsetningen og uttak. Oppgavene over dette gis vanligvis hver annen måned.

Arbeidsgiverplikter

Før inntektsårets begynnelse skal skattekontoret utstede skattekort som angir forskuddstrekkets størrelse og hvordan forskuddstrekk skal gjennomføres, for alle skattytere som må forutsettes å få trekkpliktig inntekt av betydning. 

Arbeidsgiver plikter å innhente skattekort før inntektsårets begynnelse for de personlige skattyterne arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk for, og sørge for at skattekortopplysningene er oppdaterte før hver lønnskjøring, slik forskuddstrekket blir foretatt etter siste beregnede skattekort.

Arbeidsgiver plikter av eget tiltak å foreta forskuddstrekk i henhold til det til enhver tid gjeldende skattekortet og reglene i dette kapitlet.

Utenlandske arbeidsgivere som har rapporteringsplikt om kontrakts- og arbeidsforhold på skjemaet RF-1199, skal ikke rapportere opplysninger om arbeidsforhold i a-meldingen. Men de skal rapportere inntekt, fradrag, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift i a-meldingen hver måned de foretar utbetalinger og trekk.

Regnskapsplikt og revisjonsplikt

Et NUF har regnskapsplikt dersom det utøver eller deltar i virksomhet i Norge og er skattepliktig for denne til Norge.

Et NUF som har regnskapsplikt eller har plikt til å levere næringsoppgave er bokføringspliktig. Bokføring skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier, og skal være à jour innen fristene for pliktig regnskapsrapportering (omsetningsoppgaver, skattemelding med videre), og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned.

Et NUF som har regnskapsplikt har revisjonsplikt hvis driftsinntektene er over 5 millioner kroner de siste tolv måneder. 

Dersom skattyters årsregnskap er fastsatt i strid med bestemmelser i eller i medhold av regnskapsloven, bokføringsloven, god regnskapsskikk eller bokføringsskikk, kan skattemyndighetene pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres av en registrert eller statsautorisert revisor. Dette forutsetter at NUFet er organisert etter en utenlandsk selskapsform som i det vesentligste tilsvarer definisjonen av et aksjeselskap.

Skatteplikt for eierne av aksjene i foretaket

De personlige eierne av foretaket som er skattemessig bosatt i Norge, vil være skattepliktig for formue av aksjene i selskapet per 31.12. i inntektsåret. Formuen i ikke-børsnoterte aksjer i utenlandsregistrerte selskaper som er hjemmehørende i Norge, skal fastsettes på selskapsnivå og lignes på aksjonærene det etterfølgende året. Foretakene og aksjonærene plikter å gi opplysninger om formuen ved innlevering av skattemeldingen.

Personlige eiere skattemessig bosatt i Norge vil også være skattepliktig for utbytte eller gevinster på aksjene, eller ha fradragsrett for tap. Det gis fradrag, såkalt skjermingsfradrag, i slike aksjeinntekter. Eiere bosatt i utlandet kan ilegges norsk kildeskatt på utbytte, hvis det utenlandske selskapet anses skattemessig hjemmehørende her. Dersom slike eiere er bosatt innenfor EØS har de også krav på skjermingsfradrag.

Likvideres foretaket blir de personlige eierne skattepliktig for likvidasjonsoverskudd på samme måte som om de hadde solgt sine eierandeler.

Opphør av virksomhet og sletting av foretaket

Før oppløsning av foretaket er det plikt om å kreve forhåndsfastsetting. Styret for foretaket skal da sende inn skattemelding over den inntekt og formue som kreves forhåndsfastsatt. Det er inntekten frem til den endelige oppløsningsdagen som skal kreves forhåndsfastsatt.

Foretak som ikke lenger driver næringsvirksomhet i Norge eller er avviklet i henhold til hjemlandets lovgivning, plikter å melde sletting til Foretaksregisteret.

Aktuelle lovregler

Skatteplikt for norske NUF: Skatteloven, se særlig § 2-2 eller § 2-3 og kap 10.

Skattemelding:Skatteforvaltningsloven § 8-1

Betalingsansvar for skatten: Skattebetalingsloven § 6-2 og kap 9.

Merverdiavgiftsplikt: Merverdiavgiftsloven, se særlig § 2-1, § 3-1 og kap 15.

Arbeidsgiverplikter: Skattebetalingsloven kap 5, se særlig § 5-4 flg. Folketrygdloven § 24-3 og § 25-1.

Regnskaps- og bokføringsplikter: Regnskapsloven § 1-2 nr 13. Bokføringsloven § 2 og § 7.

Revisjonsplikt: Revisorloven § 2-1

Skatteplikt personlige eiere: Skatteloven § 4-12, § 10-11 , § 10-12, § 10-13 og § 10-31, § 10-37

Forhåndsfastsetting: Forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-2-4 annet og tredje ledd.

Foretaksregistrering og sletting: Foretaksregisterloven § 2-1 annet ledd og § 4-1 annet ledd.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.