1) Stiftelse av selskap

Faktumopplysninger: A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Opplysninger fra fjoråret: Ingen opplysninger

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer: 1 000

Pålydende per aksje: 100

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 10 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Stiftelse føres i post 9 på selskapet og i post 23 på aksjonærnivå. Overkursen registreres i post 9 på selskapsnivå og legges til anskaffelseskostnaden i post 23 på aksjonærnivå.

Særskilte bemerkninger:

Det er her viktig å merke seg at stiftelsen skal føres både på selskaps- og aksjonærnivå. Finnes det kun en aksjeklasse i selskapet, skal denne registreres som ordinære aksjer. Overkursen skal registreres per aksje i post 9.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave. 

 Stiftelse - hovedskjema og underskjema