10) Likedelt partiell likvidasjon

Fakta:

Selskap X har to aksjonærer, A og B, med like mange aksjer i selskapet.

Begge aksjonærer skal innløse aksjer og da halveres antall aksjer og aksjekapital i selskapet. Hver aksjonær får utbetalt 100.000 kr (kr 2000 for hver innløste aksje).

Selskap X før partiell likvidasjon:

Aksjekapital 200.000

Antall aksjer 200

Pålydende 1000

Innbetalt aksjekapital 200.000

Selskap X etter partiell likvidasjon:

Aksjekapital 150.000

Antall aksjer 150

Pålydende 1000

Innbetalt aksjekapital 150.000

Løsning:

Det gjennomføres en likedeling, og hver aksjonær sitter igjen med samme eierandel som den de hadde før innløsningen av aksjer. Ved utbetaling til aksjonærene skal utbetaling større enn innbetalt kapital behandles som utbytte.

For å kunne håndtere dette riktig må selskapet ha full oversikt over hvor mye som er innbetalt kapital. Ved likedeling vil vederlaget utgjøre enten tilbakebetaling av innbetalt kapital, eller utbytte. I vårt eksempel har hver av aksjonærene en innbetalt kapital på kr 25 000 på sine innløste aksjer. Utdelingen vil derfor medføre at hver av aksjonærene skal utbyttebeskattes for kr 75 000.

I post 11, ”Vederlag totalt / Utbetalt av innbetalt kapital” skal selskapet velge transaksjonstype ”likedelt partiell likvidasjon” og føre kr 50 000 som ”Utbetalt av innbetalt kapital”. Tilsvarende gjøres på aksjonærnivå i post 25, men da med kr 25 000 for hver aksjonær.

Utbetalt beløp som overstiger det som er utbetalt av innbetalt kapital behandles som utbytte og rapporteres som vanlig i post 8 på selskapsnivå og i post 21 på aksjonærnivå. I vårt eksempel må det føres kr 150 000 i post 8 og 75 000 i post 25 på hver av aksjonærene.

Særskilte bemerkninger:

Partiell likvidasjon og utbytteutdeling må registreres med forskjell i tid, selv om det skjer på samme tid.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgave:

 RF-1086 Utfylling partiell likvidasjon likedeling. Hovedskjema og underskjema