11) Skjevdelt partiell likvidasjon

Selskap X før partiell likvidasjon: (Kun ordinære aksjer)

Aksjekapital: 1 000.000

Antall aksjer: 1000

Pålydende: 1000

Selskap X etter partiell likvidasjon:

Aksjekapital: 500.000

Antall aksjer: 500

Pålydende: 1000

Faktumopplysninger:

Selskap X har to aksjonærer, aksjonær A og aksjonær B, hvor begge eier 50 prosent hver.

I midten av juni bestemmer styret at 500 aksjer skal innløses. For hver aksje som innløses utdeles det et vederlag på kr 1000. Begge aksjonærer skal innløse aksjer, men etter innløsningen vil eiersitsen være endret.

Aksjonær A innløser 100 aksjer, aksjonær B innløser 400 aksjer. For å avgjøre om den partielle likvidasjonen skal rapporteres som likedeling eller skjevdeling, må man se på eierandel før og etter den partielle likvidasjonen: 

Aksjonær A Aksjonær B
Før likvidasjonen: 500 Før likvidasjonen: 500
Likviderer: - 100 Likviderer: - 400
Har igjen = 400 Har igjen = 100
I prosent av beholdningen:
400/500 * 100 % = 80 %
I prosent av beholdningen:
 100/500 * 100 % = 20 %

Aksjonær A har fått økt sin eierandel fra 50 % til 80 %, og aksjonær B har fått redusert sin eierandel fra 50 % til 20 %. Vi har da med en skjevdeling å gjøre. Hvid en eller flere aksjonærer i et selskap har fått redusert eierandelen, så er regelen at alle aksjonærer som innløser aksjer, skal realisasjonsbeskattes.

Innrapportering på selskapsnivå, i post 11:

Hendelsestype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall slettet: 500
Antall etter: 500
Pålydende: 1 000
Overkurs slettede:
Totalt vederlag: 500 000
Tidspunkt: Dato

I feltet ”totalt vederlag/utbetalt innbetalt kapital” er det viktig å merke seg at selskapet skal melde inn totalt vederlag ved skjevdelt partiell likvidasjon. Det er fordi skjevdelt partiell likvidasjon skal behandles som realisasjon.

Innrapportering på aksjonærnivå, i post 25, aksjonær A:

Transaksjonstype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall avgang: 100
Totalt vederlag/utbetalt av innbetalt kapital: 100 000
Tidspunkt: Dato

Innrapportering på aksjonærnivå, i post 25, aksjonær B:
Transaksjonstype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall avgang: 400
Totalt vederlag/ utbetalt av innbetalt kapital: 400 000
Tidspunkt: Dato

 

For riktig utfylling, se eksempler på utfylte aksjonærregisteroppgaver:

 RF-1086 Utfylling skjevdelt partiell likvidasjon. Hovedskjema og underskjema