12) Trekantfusjon, konsernfusjon med vederlagsaksjer i mor

Faktumopplysninger:

Selskap Mor X eier alle aksjene i Datter. Aksjonær A eier alle aksjene i selskap Y. Selskap Y skal innfusjoneres i Datter (Z) og A får vederlagsaksjer i selskap Mor X.

Selskap Mor X før fusjonen:

Aksjekapital: 1.500.000

Innbetalt AK: 800.000

Antall aksjer: 6.000

Pålydende: 250

Selskap Y før fisjonen:

Aksjekapital: 100.000

Innbetalt AK: 100.000

Antall aksjer: 100

Pålydende: 1.000

Selskap Mor etter:

Aksjekapita:l 1.600.000

Innbetalt AK: 900.000

Antall aksjer: 6.400

Pålydende: 250

Løsning:

Aksjonærregisteroppgaven påvirkes ikke for Datters del. I Datter er det ingen kapitalendringer eller endringer på aksjonærnivå.

Y (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold (selskapet er oppløst) i selskapet på side 1 i AR-oppgaven. Selskapet må innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og oppgi Datters org.nr i feltet ”Overt.selskaps org.nr”. Feltene til høyre for nevnte felt skal ikke fylles ut fordi det ikke er Datter som utsteder vederlagsaksjene (men Mor selskap X). I de fire nederste feltene i post 12 gis det opplysninger om selskap Mor A (selskap X) (som ikke er overtakende, men det selskap som utsteder vederlagsaksjer). Videre må selskapet innrapportere antall aksjer i avgang på aksjonær A i post 26 og det må i samme post gis opplysninger om Mor As org.nr, aksjeklasse og pålydende (det skal her ikke gis opplysninger om Datter som er det overtakende selskap, men opplysninger om Mor selskap X som faktisk utsteder vederlagsaksjer).

Mor X (selskap som utsteder vederlagsaksjer) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i AR-oppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær X i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap F.

Merk! I post 10 i feltet ”Overt. selskaps org. nr.” som er feltet nederst til venstre i posten skal det her opplyses om org.nr. til det overdragende selskap Datter. 

For riktig utfylling, se eksempler på utfylte aksjonærregisteroppgaver: 

 RF-1086 Utfylling trekantfusjon