14) Gave til barns selskap

Faktumopplysninger: AKSJONÆR A er eneaksjonær i selskapet X . Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. A ønsker å gi sine aksjer i selskapet X til barnet  sitt selskap Y (Aksjonær B).

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000

Antall aksjer: 1 000

Pålydende per aksje: 30

Innbetalt aksjekapital: 30 000

Overkurs: 0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Aksjene føres på aksjonær A i post 25 som avgang ved "gave uten kontinuitet" og på selskap Y som aksjonær som tilgang i post 23 med samme transaksjonstype "gave uten kontinuitet"

Særskilte bemerkninger:

Det er her viktig å merke seg at det er full kontinuitet også på slike saker, men aksjonærregisteret er ikke laget for kontinuitet ved overføring fra person til selskap og det må altså føres uten kontinuitet

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave. 

 Gave til barns selskap