17) Aksjonærlån

Faktumopplysninger:

Det er 1 aksjonær i selskap Aksjonærlån AS. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet betaler ut kr 150 000 i aksjelån, kr 50 000 i ordinært utbytte og ettergir kr 50 000 av lånet. 

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000 (UB)
Antall aksjer: 100
Pålydende per aksje: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger (UB):

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 100
Pålydende per aksje: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under. 

Nye regler om aksjonærlån:

I statsbudsjettet 07.10.2015 er det bestemt at lån fra AS/ASA til personlige aksjonærer skal utbyttebeskattes etter aksjonærmodellen.

Denne endringen i regelverket vil berøre alle personlige aksjonærer og deres nærstående, som fra og med 07.10.2015 har inngått et låneforhold med selskapet.

Reglene er inntatt i skatteloven § 10-11 femte og sjette ledd. Reglene gjelder for lån fra alle selskaper i konsern, også der hvor selskapet stiller sikkerhet for aksjonærens lån. Der hvor aksjonæren har et eksisterende lån før 07.10.2015, og øker lånebeløpet skal økningen behandles som utbytte. Det samme gjelder der selskapet har økt sikkerhetsstillelse fra og med 07.10.2015.

At aksjonæren utbyttebeskattes for lånet får ikke noen betydning for selskapet, lånet skal fremdeles føres som lån i selskapets regnskap.

Det er ikke et krav om renteberegning av lånet, slik at dersom det er renter på lånet så skal disse behandles på ordinær måte. Fradrag hos aksjonær og renteinntekt hos selskap.

Tilbakebetaling av lånet:

  • Nedbetaling av lån som er utbyttebeskattet behandles som innskudd av ny kapital i selskapet med virkning for inngangsverdi og skatteposisjonen innbetalt kapital
  • Hele eller deler av lånet kan gjøres opp ved at det motregnes mot senere utbytte fra selskapet uten ytterligere beskatning.
  • Det er adgang til å ettergi lånet uten ny beskatning

Konsekvenser for innrapportering i RF-1086

Det er lagt til et nytt felt for nye hendelsestyper i post 8 i:

  • Utbytte (Y)
  • Aksjonærlån (Z)

Tilsvarende er det lagt til et nytt felt i motsvarende post 22:

  • Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital (kode 10)
  • Nedbetaling av aksjonærlån (AT)
  • Ettergivelse av lån (ET)

Aksjonærlån skal nå innrapporteres som en egen hendelse i post 8 på selskapsnivå og tilsvarende innrapporteres lånet som utbytte i post 21 på aksjonærnivå.

Nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet skal behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det betyr at tilbakebetalingsbeløpet (evnt fordeles) legges til inngangsverdien på aksjonærens aksjer, og skal rapporteres i post 22.

Ettergivelse av lån skal også føres i post 22, men denne påvirker ikke aksjenes inngangsverdi.

Post 6 må korrigeres i samsvar med beløp som føres i post 22, med unntak av ettergivelse av aksjonærlån.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver:

 Aksjonærlån. Hovedskjema og underskjema