21) Skatteinsentiv ordningen

Faktumopplysninger: Selskap X (Oppstartselskap) har tiltrukket seg investorer og møter kravene til skatteinsentiv ordningen. Selskap X ble startet foregående år med en aksjonær "Gründer". Han eier 100 aksjer pålydende  1 000 kr pr stk.

Investorene består av en privatperson "Aksjonær A privatperson" og et holdingselskap som heter "Holding Investor AS". Begge ønsker å skyte inn 500 000 kroner hver.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer: 100

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 0

Årets opplysninger (UB):

Total aksjekapital i selskapet: 1 100 000

Antall aksjer: 1 100

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 1 100 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under for Selskap X.

Stiftelse/nyemisjon med skattefradrag  føres i post 9 på selskapet og i post 23 på aksjonærnivå.

Særskilte bemerkninger:

Skattefradraget er et personlig fradrag og siden et Holdingselskap ikke kan kreve skattefradraget er det Holdingselskapet sine privat person aksjonærer som skal ha dette, basert på sin eierandel i Holdingselskapet.

I Holdingselskapets aksjonærregister oppgave skal det derfor føres fradrag for investering i oppstartselskap i post 23 for alle selskapets aksjonærer (som kan kreve fradrag i sin skattemelding). Dato må tilsvare investeringen i oppstartsselskapet og i feltet for org.nr må Oppstart A sitt org.nummer føres. Vederlag føres etter aksjonærenes eierandel. I Holding Investor AS eier Aksjonær A 50% av aksjene, mens Aksjonær B og C eier hver sin 25% andel.

For riktig utfylling, se utfylt aksjonærregisteroppgave for selskap Y (Holdingselskap).

 Skatteinsentivordningen (investeringsselskap og oppstartselskap)