4) Deling av aksjeklasser

Faktumopplysninger:
Aksjonær A eier alle aksjene i selskap X. I selskap X er det bare én aksjeklasse - ordinære aksjer. I fjor delte selskap X opp sine aksjer i 2 aksjeklasser – A aksjer og B-aksjer.

Selskap X før deling av aksjeklasser: (Kun ordinære aksjer)
Aksjekapital 200.000
Antall aksjer 4.000
Pålydende 50

Selskap X etter deling av aksjeklasser:

A-aksjer
Aksjekapital 50.000
Antall aksjer 1.000
Pålydende 50

B-aksjer
Aksjekapital 150.000
Antall aksjer 3.000
Pålydende 50

Løsning:
Selskap X må levere 3 aksjonærregisteroppgaver (leveres det på papir må det leveres et ekstra  skjema, et for avgang av A aksjer og ett for avgang av B aksjer.). Det må leveres oppgave for den ordinære aksjeklasse der det er avgangstransaksjoner på selskapsnivå og aksjonærnivå. Det må også leveres aksjonærregisteroppgave for aksjeklasse A og B der det vil være tilgangstransakjoner på selskapsnivå og aksjonærnivå.

Innrapportering fra ordinær aksjeklasse:
Det må innrapporteres endrede kapitalforhold på side 1 i oppgaven. Post 1 på side 1 skal imidlertid ikke påvirkes av hendelsen. Aksjekapitalen for hele selskapet er fortsatt per 31.12. 200.000. I post 12 må man føre opp 2 slettinger (et i hvert skjema hvis du leverer på papir). Eksempelvis sletter man først de aksjene som blir A-aksjer. Da føres det 1000 i feltet ”Antall slettede” og 3000 i feltet ”Antall etter”. Feltene Pålydende, Tidspunkt og Hendelsestype må utfylles. I feltet ”ISIN/aksjeklasse” føres ”A-aksjer”.

Deretter foretar man sletting av de 3000 aksjene som blir til B-aksjer på samme måte. Forskjellen her blir at man i feltet ”Antall etter” fører opp 0. Klokkeslett må være forskjellig fra A-aksjene.

Videre må oppgavene inneholde 2 avgangstransaksjoner på aksjonærnivå i post 26 på aksjonær A. I den ene transaksjonen føres 1000 antall aksjer i avgang og i feltet ”Overt. selskaps ISIN/aksjeklasse” føres A-aksjer med riktig tidspunkt. I neste transaksjon føres 3000 antall aksjer i avgang og i feltet ”Overt. selskaps ISIN/aksjeklasse” føres B aksjer med et annet tidspunkt.

Innrapportering fra aksjeklassen A-aksjer:
Det må innrapporteres endrede kapitalforhold på side 1 i oppgaven. Post 1 på side 1 skal imidlertid ikke påvirkes av hendelsen. Aksjekapitalen for hele selskapet er fortsatt per 31.12. 200 000. Videre må selskapet gjennom denne aksjeklasse innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 (her 1000) med tidspunktet og aksjer i tilgang (1000) på aksjonær A i post 24 med tidspunkt. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om at aksjene kommer fra ordinær aksjeklasse. Dette gjøres ved at det i post 10 i feltet ISIN/Aksjeklasse føres opp ”ordinære” og det samme føres i post 24 i feltet ”Overd.selskaps ISIN/aksjeklasse”.

Innrapportering fra aksjeklassen B-aksjer:
Det må innrapporteres endrede kapitalforhold på side 1 i oppgaven. Post 1 på side 1 skal imidlertid ikke påvirkes av hendelsen. Aksjekapitalen for hele selskapet er fortsatt per 31.12. 200 000. Videre må selskapet gjennom denne aksjeklasse innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 (her 3000) med tidspunktet og aksjer i tilgang (3000) på aksjonær A i post 24 med tidspunkt. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om at aksjene kommer fra ordinær aksjeklasse. Dette gjøres ved at det i post 10 i feltet ISIN/Aksjeklasse føres opp ”ordinære” og det samme føres i post 24 i feltet ”Overd.selskaps ISIN/aksjeklasse”.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave

 Eksempel på utfylling: Deling av aksjeklasser