7) Fisjon-Fusjon (ved innløsning av aksjer i overdragende selskap og økning av pålydende i det overtakende)

Aksjonær A og B eier hver sin halvpart av selskapet X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til et eksisterende overtakende selskap Y.

Aksjonærene A og B skal eie hver sin halvpart av selskapet Y. A og B innløser hver 200 aksjer i X og øker pålydende med 200 i selskap Y.

Selskap X før fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 500.000
Antall aksjer 1000
Pålydende 500

Selskap X etter fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 300.000
Antall aksjer 600
Pålydende 500

Selskap Y før fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 500.000
Antall aksjer 1000
Pålydende 500

Selskap Y etter fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 700.000
Antall aksjer 1000
Pålydende 700

X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og antall aksjer i avgang (antall innløste aksjer) på aksjonær A og B i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det det overtakende selskap Y.

Y (overtakende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Vider må selskapet innrapportere økning av pålydene i post 15. Transaksjonstype er forhøyelse av aksjekapital ved fisjon. Forhøyelse av AK, Økning av pålydende, dato og klokkeslett tilsvarende avgangsaksjene i det overdragende selskapet X, pålydende etter, forhøyelse av overkurs (i dette tilfellet 0), overdragende org.nr, aksjeklasse.

I post 29 føres aksjonærens andel av økningen av kapitalen per aksje i forbindelse med økning av pålydende ved fisjon-fusjon. Transaksjonstypen er fisjon ved økning av pålydene, videre oppgisøkning av pålydende per aksje og tidspunkt for kapitaløkningen. Overdragendes selskaps org. nr og aksjeklasse. Aksjens inngangsverdi anses forhøyet med de innbetalt beløp.

Merk! Hvis det er A- og B-aksjer i begge selskapene, og aksjonærene ønsker å la verdiene til A-aksjene i selskap X gå til A-aksjer i selskap Y, og tilsvarende for B-aksjene, er det viktig å skille på klokkeslett slik at AR identifiserer korrekte aksjer.

Merk! I post 10 i feltet ”Innløste aksjer” skal man alltid føre antall aksjer i Overtakende selskap når det er reduksjon av pålydende i det overdragende selskapet på fisjonstidspunktet. I post 10 i feltet ”Innløste aksjer (pålydende per innløst aksje)” skal alltid føres pålydende etter fisjonen – i vårt eksempel 300. I post 24 i feltet ”Overd. selskaps pålydende (per aksje)” skal det alltid føres pålydende på aksjene i overdragende selskap etter fisjonen – i vårt eksempel 700.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave

 RF-1086 Utfylling Fisjon-Fusjon