Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om betalinger til selvstendig næringsdrivende

 • Skriv ut

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for betalinger til selvstendig næringsdrivende (uten fast forretningssted). Revidert oktober 2017.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for tredjepartsopplysninger om betalinger til selvstendig næringsdrivende, herunder hvilke utbetalinger som gir utbetaler en plikt til å levere tredjepartsopplysninger, og hva som omfattes av opplysningsplikten. Rettledningen inneholder både praktiske, juridiske og datatekniske opplysninger vedrørende utfylling og innsending av tredjepartsopplysningene.

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret omfattes av opplysningsplikten og skal innrapportere det fakturerte beløpet, ekskl. mva. (Om fast forretningssted, se "Opplysningsplikt").

Innrapporteringen av utbetaling til selvstendig næringsdrivende vil være med på å avgjøre om den som utfører tjenesten og mottar vederlag (oppdragstakeren) skal ha skattemelding for næringsdrivende. (Når driften er for liten til å anses som næringsvirksomhet, får oppdragstakeren i stedet skattemelding for lønnstaker). Opplysningene vil bli forhåndsutfylt i skattemeldingen til den næringsdrivende og benyttes også til kontrollformål. Det er derfor viktig at innleveringsfristen 15. februar overholdes, og at feil som oppdages rettes opp så snart som mulig.

Innrapporteringen via altinn i RF-1321/RF-1301 erstatter tidligere innrapportering via lønns- og trekkoppgaven på kode 401.

Opplysningsplikt

Opplysningsplikten for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende er hjemlet i skatteforvaltningsloven § 7-10 e og skatteforvaltningsforskriften § 7-10-23 til § 7-10-25.

Opplysningene skal leveres ukrevd og skal være identifisert med organisasjonsnummer (9 siffer) for mottaker av betalingen, dvs. den selvstendig næringsdrivende.

Unntaksvis mangler små enkeltpersonsforetak organisasjonsnummer fordi det har ikke registreringsplikt i enhetsregisteret, men det forutsetter både at foretaket er uten ansatte og at den næringsdrivende skal ikke betale merverdiavgift. Da skal mottakeren identifiseres med eierens fødselsnummer (11 siffer). Alle næringsdrivende har likevel rett til å registrere seg for å få et organisasjonsnummer og da skal det brukes ved rapporteringen. Merk at organisasjonsnummer er nødvendig for å opprette bankkonto på foretaket.

Tredjepartsopplysningene skal leveres via Altinn på internett.

Opplysningsplikten gjelder når:

 • det utbetales vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art
 • oppdragstakeren er selvstendig næringsdrivende som ikke driver fra fast forretningssted i Norge og
 • oppdragsgiver/utbetaler er næringsdrivende foretak, skattefritt selskap/forening/institusjon, offentlig myndighet eller boligselskap, dvs. ikke er privatperson

Enhetsregisteret i Brønnøysund viser om oppdragstakeren er organisert som et enkeltpersonsforetak og dermed er selvstendig næringsdrivende.

Vederlag til næringsvirksomhet organisert som aksjeselskap eller et ansvarlig selskap, gir ikke opplysningsplikt om betalingen.

Om enkeltpersonsforetaket har et fast forretningssted, må oppdragsgiver avklare med den næringsdrivende oppdragstaker. Eventuelt kan skattekontoret gi veiledning.

Et fast forretningssted kan være

 • kontor med lønnet personale,
 • kontor med telefonsvarer for bestilling av oppdrag, (ikke telefonsentral uten tilknytning til den enkelte utøver)
 • kontorfellesskap med andre
 • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
 • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
 • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted

Har den selvstendig næringsdrivende kun en telefonadresse, privat telefon betjent av familiemedlemmer eller automatisk telefonsvarer, kan det tilsi at virksomheten ikke har fast forretningssted. Hvis det fortsatt er tvil om det er fast forretningssted, skal opplysningene innrapporteres.

Er oppdragstakeren ikke registrert med et foretak i enhetsregisteret, må utbetaler vurdere om oppdragstakeren faktisk ikke driver næringsvirksomhet, men i stedet må anses som ansatt eller som frilanser med enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag. I så fall skal utbetalingene anses som lønn til arbeidstaker og rapporteres i a-melding.

Honorar/godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk, dvs. vederlag som gjelder selve opphavsretten, skal for 2017 innrapporteres i a-meldingen, også når opphavsmannen er næringsdrivende. Andre typer ytelser enn vederlag for opphavsretten, f.eks. vederlag til næringsdrivende musiker eller forfatter for opptreden e.l., skal ikke rapporteres i a-meldingen, men som betaling til selvstendig næringsdrivende.

Offentlig tilskudd som basistilskudd til fastlegeordningen, driftstilskudd og behandlingsoppgjør til behandlende helsepersonell (fastleger, fysioterapeuter og andre spesialister) omfattes ikke av denne ordningen og skal inntil videre ikke innrapporteres til Skatteetaten.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Etter gjeldende  lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten.

Hvordan bli opplysningspliktig

Virksomheter som innrapporterer opplysninger om utbetaling til selvstendig næringsdrivende til Skatteetaten, blir automatisk registrert i Skatteetatens register for opplysningspliktig ved innrapporteringen.

Tredjepartsopplysningens innhold 

Organisasjonsnummer

Alle opplysningspliktige som innrapporterer tredjepartsopplysninger om betalinger til selvstendig næringsdrivende til Skatteetaten, blir registrert med organisasjonsnummer i Skatteetatens register for opplysningspliktig, dvs. virksomhetens organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer skal alltid benyttes ved innsending av tredjepartsopplysninger, samt ved alle henvendelser til Skatteetaten

Riktig identifisering av oppgaven

Det er svært viktig for identifisering av vederlagsmottaker at organisasjonsnummer (9 siffer) eller fødselsnummer (11 siffer) for oppdragsgiver er utfylt. For å få en korrekt fastsetting av den enkelte mottaker (skattyter), er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt.

Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

Dersom den selvstendig næringdrivende ikke har organisasjons- eller fødselsnummer kan Skattekontoret  rekvirere D-nummer ved skattemessige forhold.

Se også ”Korrigere en oppgave”.

Innhenting av organisasjons- og fødselsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer for oppdragstakeren, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du oppgir navn og adresse på personen du ønsker opplysninger om. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med organisasjons- eller fødselsnumre du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Innhenting av organisasjonsnummer kan gjøres kostnadsfritt fra Enhetsregisteret på www.brreg.no.

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om oppdragstaker kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Navn og adresse

Den selvstendig næringsdrivendes/oppdragstakers fullstendige navn oppgis. Det er ikke nødvendig å opplyse om oppdragstakers bostedsadresse i oppgaven.

Beløp

Det skal gis tredjepartsopplysninger om beløp som er fakturert i løpet av inntektsåret. Det skal innrapporteres et beløp per oppdragstaker/mottaker samlet for hele året. Beløpet skal innrapporteres eksklusiv mva. og oppgis i hele kroner.

Følgende beløp skal innrapporteres i ordningen Betalinger til selvstendig næringsdrivende:

 • Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal innrapporteres.
 • Utbetaling til næringsdrivende opphavsmann som ikke er godtgjørelse/royalty for opphavsretten, f.eks. skal vederlag til næringsdrivende musiker eller forfatter for opptreden e.l. rapporteres i denne ordningen,

Følgende beløp skal ikke inkluderes i innrapporteringen:

 • Royalty/honorar/godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk (for selve opphavsretten)
 • Basistilskudd for fastleger, driftstilskudd og behandleroppgjør til behandlende helsepersonell (fysioterapeuter og andre spesialister)
 • Vederlag til aksjeselskap, ansvarlig selskap

(Se også "Opplysningsplikt")

Kreditnotaer som mottas før første ordinære rapportering for det aktuelle inntektsår må føre til reduksjon av beløpet som skal innrapporteres på den enkelte næringsdrivende.

Hvis netto utbetaling til en næringsdrivende mottaker er kr 0 skal det ikke rapportere noe.

(Se også avsnittet under "Korrigere en oppgave"

Levering av tredjepartsopplysninger

Leveringssted og frist for å levere tredjepartsopplysninger

Opplysningene leveres via Altinn ved å benytte skjema RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende eller skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, forutsatt at man har de nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Tredjepartsopplysninger via Altinn").

Tredjepartsopplysninger skal sendes via Altinn på internett til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen (se "Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt”).

Dersom opplysningspliktig får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Årsoppgave til den selvstendig næringsdrivende

I følge skatteforvaltningsloven § 7-12 og ny skatteforvaltningsforskrift § 7-12-1 skal utbetaler gi den enkelte skattyter kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt  skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik opplysningspliktig finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og organisasjons- eller fødselsnummer på oppdragtaker/mottaker av vederlag
 • innrapportert beløp
 • navn og organisasjonsnummer på opplysningspliktig
 • opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Oppgaver via Altinn

Opplysninger om  betalinger til selvstendig næringsdrivende sendes inn via Altinn på internett, se www.altinn.no. Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

Kontaktinformasjon for leveransen

Det må oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-post og et mobilnummer for altinnvarsler.

Tredjepartsopplysninger kan leveres via internett (Altinn) fra 2. januar året etter inntektsåret.

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktig som ikke har hatt betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i løpet av året det rapporteres for skal ikke innrapportere noe.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må opplysningspliktigkontakte Skatteetaten.

Feil på innsendte tredjepartsopplysninger

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

For at tredjepartsopplysningene skal kunne benyttes som tiltenkt, må korrekte oppgaver være Skatteetaten i hende senest innen 1. mars. (”Leveringssted og frist for å levere tredjepartsopplysninger”)

Korrigere en oppgave

For å korrigere opplysninger i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. For oppgaver over betalinger til selvstendig næringsdrivende er det den enkelte selvstendig næringsdrivendes organisasjons- eller fødselsnummer (sammen med inntektsår og opplysningspliktig) som er unik identifikator.

Når endringsmelding mottas av Skatteetaten vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven.

Ved "sletting" (nullstilling) av en oppgave sender du oppgaven på nytt med beløp satt til 0.

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator som i den opprinnelige oppgaven og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et organisasjons- eller fødselsnummer som tilhører feil person/oppdragtaker (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må annulleres. Det vil si at den må innrapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt organisasjons- eller fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):

Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme organisasjons- eller fødselsnummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en næringdrivende som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med oppdragstakerens organisasjons- eller fødselsnummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte tredjepartsopplysninger):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende organisasjons- eller fødselsnummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må innrapporteres på nytt med korrekt organisasjons- eller fødselsnummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Posthenvisning til skattemeldingen

Opplysningene som innrapporteres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen for næringsdrivende.

Når samlet innrapporterte beløp fra alle opplysningspliktige utgjør minst 50 000 kroner for den enkelte næringsdrivende (oppdragstaker), vises dette i skattemeldingen på siden for foreløpig skatteberegning (Foreløpig oversikt over skatter). Den næringsdrivende skal føre opptjente driftsinntekter i  næringsoppgave eller i næringsrapport skatt.

Her finner du posthenvisning for betalinger til selvstendig næringsdrivende i Skattemeldingen for næringsdrivende hvis samlet rapportert beløp er under 50 000 kroner:

Post 1.6.2

Post 2.7.6

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av opplysninger om betalinger til selvstendig næringsdrivende skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal innrapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.