Rettledning for utfylling og innlevering av kontrollopplysninger fra drosjesentraler

 • Skriv ut

Revidert oktober 2017.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for kontrollopplysninger fra drosjesentraler. De som omfattes av ordningen er drosjesentraler som nevnt i forskrift av 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 46. Opplysningspliktige drosjesentraler skal uoppfordret levere oppgaver etter skatteforvaltningsforskriften §§ 7-5-15 til 7-5-19. Rettledningen angir hvilke næringsdrivende som har opplysningsplikt, hva som omfattes av opplysningsplikten og hvordan oppgavene skal rapporteres.

Frist for innrapportering er 31. januar året etter gjeldende inntektsåret.

Opplysningsplikt

Drosjesentralene skal årlig levere summerte tall for skiftelappene for drosjeløyvene som er tilknyttet sentralen. Det som skal innrapporteres er kontantomsetning, kredittomsetning, kjørte kilometer og besatte kilometer. Dette tilsvarer de dataene løyvehaver innrapporterer til myndighetene på andre områder. Dermed kan Skatteetaten kontrollere at løyvehaverne og drosjesjåførene følger skatte- og avgiftsreglene.

Utgangspunktet for å bli regnet som en drosjesentral i denne sammenhengen er drosjesentraler som er godkjent av de fylkeskommunale løyvemyndighetene.

Opplysningsplikten  reguleres i skatteforvaltningsloven § 7-5 syvende ledd.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt.

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten. Dersom oppgaver ikke blir levert innen fristen 31. januar, kan det ilegges tvangsmulkt (se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke levert kontrollopplysninger").

Kontrollopplysningenes bruksområde

Opplysninger fra drosjesentralene brukes ved kontroll av skattytere og utgjør skatteetatens kontrollgrunnlag. Behandlingen av kontrollopplysningene omfatter:

 • mottaks- og kvalitetskontroll i Skatteetaten i forbindelse med innrapporteringen
 • kontroll av skattyters oppførte beløp i næringsoppgaven ved skattekontorene
 • kontroll av skattyters skattemelding for merverdiavgift ved skattekontorene
 • skjønnsfastsettelse av næringsdrivende

Oppdatering av kontaktinformasjon

Skatteetatens oppgavegiverregister henter oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Tredjepartsopplysninger ‑ nye opplysninger til oppgavegiverregisteret.

Det er fylkeskommunen som er løyvemyndighet. Fylkeskommunen godkjenner drosjesentraler og bestemmer dermed også hvem som har opplysningsplikt. En allerede godkjent drosjesentral kan ikke opphøre, fisjonere eller fusjonere før fylkeskommunen godtar det.

Hver høst får Skatteetaten tilsendt alle manntallene fra fylkeskommunene som danner Skatteetatens drosjemanntall. Det er derfor viktig at manntallet til fylkeskommune er oppdatert, så vi sikrer at vi ikke urettmessig sender purring til de som ikke er opplysningspliktige.

Oppgavens innhold

Kontrollopplysningene består av årlig summerte tall for skiftelappene for drosjeløyvene som er tilknyttet sentralen. Oppgavene skal altså inneholde:

 • kontantomsetning eksklusiv merverdiavgift
 • kredittomsetning eksklusiv merverdiavgift
 • kjørte kilometer
 • besatte kilometer

Organisasjonsnummer på oppgavegiver

Oppgavegivernummeret er identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Alle oppgavegivere som innrapporterer til Skatteetaten blir registrert med sitt organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer oppgaver, også dersom du tar kontakt med Skatteetaten.

Informasjon om løyvehaver

Løyvehaver (oppgaveeier) skal i forbindelse med innsending av kontrollopplysningene identifiseres med organisasjonsnummer og organisasjonsnavn, i tillegg til et løyvenummer.

Beløpspostene

Det skal uoppfordret opplyses om omsetningen. Det er samlet nettoverdi eksklusiv merverdiavgift, oppgitt som enten kredittomsetning og/eller kontantomsetning som skal rapporteres.

Antall kilometer

Oppgi alltid antall kilometer kjørt og antall kilometer besatt.

Identifisering av oppgavene

Oppgaver for løyvehaver skal innrapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

Dersom du har behov for å innhente løyvehavers organisasjonsnummer fra andre enn løyvehaveren, kan du henvende deg til:

Brønnøysundregistrene

Postboks 900
8910 Brønnøysund

eller gå inn på Brønnøysundregistrenes nettside:www.brreg.no

Innrapportering av opplysninger fra drosjesentraler

Innsending via Altinn

Oppgavene skal innrapporteres elektronisk via www.altinn.no på skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Når du åpner skjema, må oppgavetype: ”opplysninger fra drosjesentraler” velges som type tredjepartsopplysning i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp XML-filen (med oppgaver over opplysninger fra drosjesentraler) og sende inn.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan motta oppgavene via e-post.

Ingen oppgaver å levere

Oppgavegivere som ikke har oppgaver å levere, kan rapportere det som egen leveransetype i skjema RF-1301.

Slik oppgave må sendes for å unngå vedtak om tvangsmulkt for manglende levering.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må oppgavegiver kontakte Skatteetaten på e-post grunnlagsdata@skatteetaten.no

Frist for å innrapportere kontrollopplysninger

Kontrollopplysningene skal sendes via Altinn. Frist for innrapportering er 31. januar året etter inntektsåret.

Dersom du får problemer med å overholde innrapporteringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innrapporteringsfristen.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen frisen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1.

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt 
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer 
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til løyvehavere som ikke er tildelt organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir. Rettsgebyret finner du på nettstedet www. skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Rettsgebyr.

Oppgavegiver unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Orientering til den skattepliktige

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 første ledd , skal den enkelte skattepliktige ha kopi av de opplysninger som sendes til skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av oppgaven at opplysningene også er sendt til skattemyndighetene.

Oppgaven til den skattepliktige kan utformes slik oppgavegiver finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Hvis opplysningspliktig oppdager feil etter innsending av oppgave

Dersom du oppdager feil på oppgavene etter du har sendt dem inn, må du korrigere disse. Se nedenfor hvilke mulige feil som kan oppstå, og hvordan du skal korrigere disse.

Feil på innsendte oppgaver

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ” Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Korrigeringer sendesvia Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

Erstatningsoppgaver

En erstatningsoppgave er en ny oppgave med riktig informasjon om opplysningene som er levert tidligere i inntektsåret. All informasjon som var riktig i opprinnelig oppgave skal også være med i erstatningsoppgaven, i tillegg til korrigert beløp.

Dersom oppgavegiver oppdager feil på kontrollopplysninger som er innsendt, må det sendes inn erstatningsoppgaver for å korrigere feilene. Korrigeringer skal sendes:

Erstatningsoppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig. Dette gjelder uansett når på året feilen blir oppdaget.

Uidentifiserbare oppgaver

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende organisasjonsnummer for løyvehaver, vil disse bli lagt på en feilliste som følger med tilbakemeldingen.

Disse oppgavene må rapporteres på nytt med riktig organisasjonsnummer (se ”Identifisering av oppgavene”).

Dubletter

Dubletter betyr at det er sendt inn likelydende opplysninger om løyvehaver (samme organisasjonsnummer/løyvenummer) flere ganger i samme leveranse. Begge oppgavene vil avvises, og dette vil fremgå på kvitteringens feilliste. Disse oppgavene må rapporteres på nytt.

Ikke-numeriske beløp

Ved innrapportering av oppgaver må det oppgis heltall. Dersom det fylles inn andre tegn i elementene, vil oppgaven(e) avvises og fremkomme på feillisten. For å korrigere slike feil må hele oppgaven med all informasjon om løyvehaver og verdier sendes inn på nytt.

Feil i oppgitt omsetning

Dersom en oppgavegiver ønsker å endre opplysninger i en oppgave for en løyvehaver, må oppgavegiver innrapportere en ny oppgave. Skal oppgavegiver fjerne en allerede innrapportert løyvehaver, må oppgaven for denne løyvehaveren innrapporteres på nytt med null som verdi i omsetnings- og kilometerfeltene.

Eksempel:
Kr 130 200 er innrapportert i første oppgave for kontantomsetning. Dersom riktig beløp skal være kr 140 100 må det sendes inn en ny oppgave på denne løyvehaveren med kr 140 100 for kontantomsetning, i tillegg til de samme verdiene for kjørte og besatte kilometer samt kredittomsetning som var i den opprinnelige oppgaven. Denne oppgaven vil da overskrive den opprinnelige oppgaven i sin helhet.

Feil oppgitt organisasjonsnummer på løyvehaver

Dersom det er feil organisasjonsnummer i oppgaven, må det innrapporteres to nye oppgaver. En oppgave der feilaktig innrapportert løyvehaver rapporteres med null i alle omsetnings- og kilometerverdier og en ny oppgave der nytt, korrekt organisasjonsnummer og løyve rapporteres med verdier i omsetning og kjørte/besatte kilometer.

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avviste vil vises på kvittering og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitte leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan du skal korrigere innrapportere oppgaver og leveranser. Dersom noe er uklart, må du kontakte oss for å få veiledning og hjelp.

Annullering av leveranser

Dersom du ønsker å annullere en hel leveranse må du kontakte Skatteetaten.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av opplysninger fra Drosjesentraler skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Drosjesentraler

Formatbeskrivelsen skal benyttes av oppgavegivere/innsendere som skal innrapportere oppgaver via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.