Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om innbetalt fagforeningskontingent

 • Skriv ut

Revidert oktober 2017.

Innledning

Rettledningen gjelder fremgangsmåten ved rapportering av fagforeningskontingent som medlemmer har betalt direkte til fagforeningen, og kontingent som er dekket og innbetalt av medlemmets arbeidsgiver (uten trekk i lønn).

En lønnstakers kontingent betalt til arbeidstakerorganisasjon kan være fradragsberettiget etter skatteloven § 6-20.

Rapporteringen er ikke lovpålagt, men vi oppfordrer fagforeningene til å levere kontingentopplysninger frivillig, slik at medlemmene får fradragsbeløpet utfylt i sin skattemelding. 

Fagforeningskontingent trukket i medlemmets lønn og innbetalt av arbeidsgiver, skal arbeidsgiver rapportere i a-meldingen som før.

Krav til arbeidstakerorganisasjonen

Arbeidstakerorganisasjonen (fagforeningen) må oppfylle følgende vilkår for å rapportere fradragsberettiget kontingent:

 • Arbeidstakerorganisasjonen må vesentlig ta seg av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår (ved lønnsforhandlinger, tariffavtaler mv.).
 • Organisasjonen må være landsomfattende og normalt organisere lønnstakere fra flere enn én bedrift.
 • For andre enn statsansatte må foreningen ha inngått tariffavtale på vegne av medlemmene.
 • For statsansatte må foreningen ha forhandlingsrett etter lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister. Dette omfatter foreninger organisert gjennom følgende hovedsammenslutninger
  • LO Stat
  • Akademikerne
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
  • Unio
 • Forhandlingsrett for statsansatte har foruten hovedsammenslutningene også
  • Norges ingeniørorganisasjon (NITO)
  • Norges Farmaceutiske Forening (NFF)
  • Skipskontrollens Forening (SKF)

Foreninger som bare har medlemmer innenfor en bestemt bedrift eller et enkelt konsern, skal ikke rapportere da kontingent ikke vil være fradragsberettiget.

Oppgavens innhold 

Organisasjonsnummer

Alle oppgavegivere som innrapporterer opplysninger om fagforeningskontingent til Skatteetaten, blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Organisasjonsnummeret som skal benyttes er identisk med det organisasjonsnummer som virksomhetens juridisk overordnede enhet er registrert med i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer skal alltid benyttes ved innsending av opplysninger, samt ved alle henvendelser til Skatteetaten.

Riktig identifisering av oppgaven

Det er svært viktig for identifisering av skattyter som skal ha fradraget at korrekt fødselsnummer (elleve siffer) for medlemmet er utfylt. Dette gjelder når medlemmet har betalt kontingenten selv og når den er dekket av arbeidsgiver (uten trekk i lønn). For utlendinger som kun har fått tildelt D-nummer, skal dette benyttes.

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Disse opplysningene vil da ikke godkjennes som levert, og beløpet vil ikke komme med på skattemeldingen.

Se også ” Korrigere en oppgave”.

Identifikasjonsnummer for bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer eller D-nummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten oppgavegiver mottar i tilbakemeldingen fra Skatteetaten.

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattyter har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer, skal dette alltid benyttes.

Opplysninger om skattytere som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge, og som verken er tildelt et gyldig fødselsnummer eller D-nummer, skal ikke innrapporteres.

Navn og adresse

Skattyters (medlemmets) fullstendige navn skal oppgis. Det er ikke nødvendig å opplyse om bostedsadresse i oppgaven.

Beløp

Det skal innrapporteres samlet innbetalt fagforeningskontingent for inntektsåret, inkludert eventuell premie til kollektiv forsikring som inngår i fagforeningskontingenten.

Eventuelle beløp inkludert i kontingenten som gjelder andre ytelser (varer og tjenester) som ligger utenfor virksomheten som fagforening, skal ikke rapporteres. Dette er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget som kontingent.

Er det uklart om en innbetaling fra arbeidsgiver er kontingent dekket av arbeidsgiveren eller er videresending av beløp trukket i medlemmets lønn, skal beløpet ikke rapporteres. (Kontingent med lønnstrekk blir rapportert i a-melding.)

Levering av oppgaver

Leveringsmåte og frist for å levere oppgaver

Opplysningene leveres elektronisk via Altinn ved å benytte skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, forutsatt at man har de nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter.

Vi ber om rapportering  innen 31. januar året etter inntektsåret slik at opplysningene kan forhåndsutfylles i medlemmets skattemelding.

Dersom oppgavegiver ønsker å innrapportere, men har problemer med å overholde innleveringsfristen, bør Skatteetaten kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no

Årsoppgave til skattyter

Fagforening oppfordres til å sende en årsoppgave til skattyter (medlemmet) som viser de opplysningene som rapporteres til skattemyndighetene. Årsoppgaven sendes til medlemmet  innen 15. februar året etter inntektsåret, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt Skatteetaten.  

Årsoppgaven kan utformes slik oppgavegiver finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og summen av oppgitte beløp. Oppgavegiver må sende årsoppgaven på en betryggende måte til skattyter.

Årsoppgaven bør inneholde:

 • navn og fødselsnummer på medlemmet det er betalt for
 • innrapportert beløp
 • navn og organisasjonsnummer på oppgavegiver
 • opplysning om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • henvisning til post 3.2.11 Fagforeningskontingent

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over fagforeningskontingent skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Oppgaver sendes inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Når du åpner RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, velger du oppgavetype: ”Fagforeningskontingent” som type tredjepartsopplysninger i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger for fagforeningskontingent og sende inn (se ”Beskrivelse av filformatet”).

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver, får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må oppgavegiver kontakte Skatteetaten.

Feil på innsendte oppgaver

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Korrigeringer sendes via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

Korrigere en oppgave

For å korrigere opplysninger i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. For oppgaver over innbetalt fagforeningskontingent er det medlemmets fødsels- eller D-nummer (sammen med inntektsår og oppgavegiver) som er unik identifikator.

Når korrigert oppgave mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven.

Ved "sletting" (nullstilling) av en oppgave sender du oppgaven på nytt med beløp satt til 0.

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må annulleres, det vil si at den må innrapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme fødsels- eller D-nummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en skattyter som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med skattyterens fødsels- eller D-nummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte oppgaver):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels- / D-nummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må innrapporteres på nytt med korrekt fødsels / D-nummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av opplysninger om innbetalt fagforeningskontingent skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og spesifikasjoner – Fagforeningskontingent

XML-filen innrapporteres til oss ved å benytte Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.