Spørsmål og svar

  • Skriv ut

-Hvilke veiledninger kan være til hjelp for å få til en god innrapportering?

-Faglig veiledning gir en skjematisk oversikt over opplysningene som skal innrapporteres. Teknisk veiledning gjennomgår hvilke data som forventes mottatt i de ulike feltene i XML-en. For øvrig har vi samlet noen tips til hvordan lage XML-filer på formater og spesifikasjoner.

-Når er rapporteringsfristen for konsern med avvikende regnskapsår?

-Land-for-land-rapporten skal leveres innen 12 måneder etter avslutning av regnskapsåret. For konsern med avvikende regnskapsår som for eksempel starter 1. juli 2016 og utløper 30.juni 2017, er fristen 30. juni. 2018.

Dette er en endring i forhold til tidligere ordlyd som gjør den norske loven mer i tråd med modellovgivningen fra OECD.

Rapporteringsordningen trer i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2016 eller senere. For regnskapsår som starter før denne dato er det ingen rapporteringsplikt.'

-Skal vi rapportere i tusen eller ta med alle hele tall? Og kan vi eventuelt fylle på med nuller for de tre siste sifrene?

-Dere skal rapportere i hele tall uten avrunding. Dersom grunnlaget for rapporteringen er beløp avrundet til hele tusen, kan de tre siste sifrene fylles inn med nuller. Når det hele beløpet fremkommer i grunnlaget, skal alle tallene rapporteres.

-Skal norske konsern rapportere 'bokført egenkapital' i feltet 'stated capital'?

-Bokført egenkapital - altså summen av innskutt egenkapital og opptjent egenkapital – er en norsk oversettelse av begrepet 'Stated Capital' i modellovgivningen, og er innarbeidet i forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-12-2 a). Forskriften slik den lyder til enhver tid skal legges til grunn for innrapportering i Norge.

-Er det mulig å sende inn opplysninger som vedlegg fra et fagsystem?

-Det er ikke mulig å benytte fagsystemer for innrapportering. Alle opplysninger må innrapporteres som vedlegg til RF-1352 på XML-format.

-Hvilke TIN skal benyttes i innrapporteringen for utenlandske selskaper?

-OECD har publisert en oversikt over hvilke(t) TIN som skal benyttes for virksomheter i det enkelte land på denne siden ved innsending av land-for-land rapporter. Det vil derfor være nødvendig å innhente TIN fra utenlandske selskap som er i tråd med oversikten til OECD.

-Hvilke virksomheter i Norge er rapporteringspliktige?

-Flernasjonale konsern med norsk morselskap og konsolidert inntekt over 6,5 milliarder kroner i året skal levere land-for land rapport til Skatteetaten. I tråd med multilaterale avtaler om automatisk informasjonsutveksling vil Skatteetaten dele opplysningene med andre skattemyndigheter.

-Hva må virksomheter i Norge som er en del av et flernasjonalt konsern gjøre?

-Det er i utgangspunktet konsernets toppselskap som skal rapportere om alle selskapene i konsernet. Virksomheter i Norge har imidlertid sekundær rapporteringsplikt dersom morselskapet i utlandet ikke har plikt til å levere land-for-land-rapport etter lovgivningen i hjemstaten, dersom morselskapets hjemstat ikke i tide har inngått en avtale om automatisk utveksling av slike rapporter med Norge, eller dersom norske skattemyndigheter har varslet det norske foretaket om at morselskapets hjemstat ikke overholder plikten til å utveksle av land-for-land-rapport eller av andre grunner ikke sender land-for-land-rapport til Norge. Den sekundære rapporteringsplikten vil imidlertid først inntre fra og med regnskapsåret 2017.

Norske foretak må varsle om de faller inn under rapporteringsordningen. Les om varslingsplikten her.

-Hvordan er rapporteringsløsningen til Skatteetaten?

-Innrapportering av opplysninger skjer ved å laste opp vedleggsskjema i XML-format i Altinn via RF-1352. Vi har publisert eksempelfil på hvordan dere skal fylle ut XML-filene. Konsern som har få opplysninger eller enkle forhold, kan laste ned eksempelfilen, og fylle ut denne med opplysninger som skal innrapporteres.

-Hvordan kan et ANS eller NUF som er en del av et flernasjonalt konsern som skal levere land-for-land-rapport i et annet land varsle skattemyndighetene om dette?

-I slike tilfeller kan et ANS eller NUF varsle oss via e-postadressen llr@skatteetaten.no med informasjon om hvilket foretak som skal levere rapporten på vegne av konsernet, og i hvilket land dette foretaket er hjemmehørende.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.