Om Oljeskattekontoret og petroleumsskattesystemet

  • Skriv ut

Oljeskattekontoret er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting etter og utvinning av olje og gass på norsk sokkel.

Før 1. juli 2015 var det Oljeskattenemnda som foretok fastsettingen av skattegrunnlaget for petroleumsselskapene med virksomhet på norsk sokkel. Oljeskattekontoret var saksforberedende organ. Stortinget vedtok 19. juni 2015 at Oljeskattekontoret fra og med 1. juli 2015 skal ha vedtaksmyndighet i første instans. Oljeskattenemnda opphørte fra samme dato.

Fastsetting av skattegrunnlaget

Hvert år får Oljeskattekontoret inn skattemeldingen for samtlige oppstrømsselskaper på norsk sokkel. Fristen for innlevering av skattemeldingen er 30. april året etter inntektsåret. Skatteoppgjøret offentliggjøres på høsten, og senest 1. desember. Kontoret gjennomgår skattemeldingene, innhenter tilleggsopplysninger og vurderer om egenfastsettingen skal legges til grunn eller endres.

Kontoret foretar fastsetting av skattegrunnlaget for det enkelte selskap. Alle endringer av skattyters egenfastsettingbegrunnes i egne vedtak, som sendes skattyter sammen med melding om skatteoppgjør.

Endringssaker

Enkelte ganger avdekkes forhold som gjelder tidligere inntektsår. Endringssaker avgjøres ved skriftlige vedtak av kontoret.

Ekstern kontroll

Enkelte problemstillinger kan være vanskelige å avklare gjennom telefonkontakt og skriftlig korrespondanse. I slike tilfeller kan kontroll hos eller møter med selskapene gjennomføres for å skaffe informasjonen kontoret trenger. Ekstern kontroll foregår i bedriftens lokaler og kan vare i én eller flere dager. Dette gir mulighet til å gå gjennom store mengder dokumentasjon og gå dypt inn i problemstillinger.

Klagesaker

Dersom et selskap påklager  fastsetting av skattegrunnlaget eller et endringsvedtak, utarbeider kontoret et notat til Klagenemnda med en vurdering av om klagen skal tas til følge. I klagenotatet gis det en beskrivelse av det faktiske forholdet, fastsettingen av skatteoppgjøret, klagen og kontorets syn på selskapets anførsler i klagen. Klageren gis anledning til å komme med bemerkninger til kontorets redegjørelse før klagen fremmes for behandling i Klagenemnda. Når nemnda har vurdert saken, utarbeider kontoret utkast til vedtak i klagesak.

Rettssaker

Dersom et selskap ikke aksepterer Klagenemndas avgjørelser, bringes saken inn for rettssystemet. Dette skjer særlig i saker av prinsipiell betydning og saker som involverer store pengebeløp. Sakene går gjennom rettssystemet på vanlig måte. Regjeringsadvokaten fører sakene på vegne av staten, men kontoret bistår med utarbeidelse av prosesskriv og annet. Det er hovedsakelig Juridisk-/administrativ avdeling som har ansvar for denne delen av kontorets arbeid. I noen tilfeller kan det ta flere år før en sak er endelig avgjort. Oljeskattekontoret har til enhver tid flere saker som står for domstolene.

Gjensidige internprisingsavtaler (MAP/APA)

Kontoret jobber med mange saker som gjelder prising av transaksjoner mellom selskaper i flernasjonale konserner (internprising). Dersom et norsk utvinningsselskap ber om at MAP iverksettes, vil saken forberedes av Oljeskattekontoret i samarbeid med MAP-enheten (Avdeling for gjensidig internprisavtaler) i Sentralskattekontoret for storbedrifter. Finansdepartementet har avgjørelsesmyndighet og deltar i forhandlingene.  

Forhåndsuttalelser

Selskapene kan anmode Oljeskattekontoret om forhåndsuttalelse om de skattemessige virkningene av en disposisjon som planlegges. Det finnes blant annet en ordning hvor  selskapene kan be om forhåndsuttalelse om hvilken pris som vil bli lagt til grunn ved fastsetting av skattegrunnlaget når gass blir solgt til et beslektet selskap.

Regelverksutvikling og -fortolkning

Kontoret yter faglig bistand i saker der det vurderes endringer i lover og forskrifter knyttet til petroleumsbeskatning. I noen tilfeller avgir kontoret formelle høringsuttalelser, mens det andre ganger dreier seg om mer uformelle innspill og vurderinger. Ofte er det nødvendig å foreta beregninger for å undersøke effekten av ulike typer endringer i lovverket, og i slike tilfeller er det gjerne Oljeskattekontoret som sitter med relevant tallmateriale og kompetanse. Det hender også at kontoret selv tar opp spørsmål om lovendringer. Også når det gjelder fortolkning av eksisterende lovverk blir Oljeskattekontoret konsultert.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.