4. Beskatning av NOKUS-selskaper4.5 Ligningen av selskapet4.5.2 Skattemessig inngangsverdi

  • Skriv ut
Utarbeidet av Sentralskattekontoret for storbedrifter juni 2001.
Sentralskattekontoret har i et brev til et advokatfirma datert 20. februar 2001 gitt en redegjørelse for sitt syn på hvordan inngangsverdiene skal beregnes når et utenlandsk selskap blir NOKUS-selskap. Første del av brevet er gjengitt under punkt 2.3.4 ovenfor:

"Et NOKUS-selskap skal lignes som om det var eget skattesubjekt, men det er de norske aksjonærene som skal tilordnes sin andel av selskapets skattemessige resultat, jfr skattelovens §§ 10-60 til 10-68. Reglene i skatteloven § 14-61 om beregnet inntaksverdi for driftsmidler får også anvendelse når et selskap kommer inn under norsk beskatningsområde som NOKUS-selskap, det samme gjelder de prinsipper som er beskrevet ovenfor.

Et NOKUS-selskap er imidlertid et utenlandsk selskap som normalt fører sitt regnskap i utenlandsk valuta, og som etter forskrift av 15.03.1993 om oppgaveplikt for deltakere i NOKUS-selskaper gitt med hjemmel i ligningslovens § 4-4 skal bruke valutakursen ved inntektsårets utgang når årsresultatet skal omregnes til norske kroner. Skattemessig inngangsverdi for et NOKUS-selskap må derfor fastsettes i den valuta som samsvarer med NOKUS-selskapets regnskap. Det skjer ingen omregning til norske kroner for annet enn det endelige ligningsmessige resultatet.

Reglene i skatteloven § 14-61 gjelder også ved inntak i norsk beskatningsområde som NOKUS-selskap, dvs at for avskrivbare driftsmidler reduseres historisk kostpris etter reglene i § 14-62 for å finne inngangsverdien. Det skjer imidlertid ingen omregning til norske kroner, skattemessig inngangsverdi registreres i utenlandsk valuta, og den årlige skattemessige avskrivning skjer i den samme utenlandske valuta. Denne skattemessige avskrivning vil være en del av det skattemessige resultat som omregnes til norske kroner etter kursen ved inntektsårets utgang. Fremgangsmåten er beskrevet første gang i en artikkel i Skatterett 1994 s 143 -152, og har vært fast praksis ved ligningen av NOKUS-selskaper siden NOKUS-regimet ble innført fom inntektsåret 1992.

For andre eiendeler som f eks aksjer, vil det som for andre selskaper som tas inn i norsk beskatningsområde, være historisk kostpris som skal legges til grunn som skattemessig inngangsverdi, men også her i den valuta som selskapet fører sitt regnskap i. For fordringer og gjeld vil det normalt være pålydende som legges til grunn, og heller ikke her noen omregning til norske kroner. Noen agio eller disagio i forhold til norske kroner vil derfor ikke forekomme."

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.