5.15.2.6 RF 1186: Oppgave over deltakers inntekt i ansvarlige selskap, kommandittselskap og NOKUS-selskap mv

  • Skriv ut
Utarbeidet av Sentralskattekontoret for storbedrifter juni 2001.

Også her har det sneket seg inn to feil. Under post 170 skal det deltakerlignede selskapets finanskapital i prosent av totalkapitalen føres, og det står at prosenten skal hentes fra "RF 1197 post 34 x eierandel". Det er riktig at prosenten skal hentes fra RF 1197 post 34, men den skal selvsagt ikke reduseres i forhold til eierandel. En slik beregning er meningsløs.

Under post 173 står det at andel gjeld skal hentes fra RF 1184 post 9600, det riktige skal være post 9500 + 9550.

I tillegg til de endringer som er beskrevet i boken på side 504, inneholder skjemaet også en beregning av inntredelsesbeskatning (se om slik beskatning i bokens punkt 5.8.5). Rubrikkene skal benyttes hvor det er deltaker som trer inn i rederiskatteordningen, og skal beregnes på grunnlag av skipet i det deltakerlignede selskapet. Årsaken til egen beregning i slike tilfeller, er at beregning skal foretas dersom skipet er ervervet av det deltakerlignede selskapet for mindre enn 8 år siden, men tillegg beregnes bare for den periode denne deltaker har vært eier. Det kan således bli en egen beregning for den enkelte deltaker.

Resultatet av denne beregningen skal overføres til et nytt skjema i år 2000, RF 1197.

RF 1197 hjelpeberegninger
Reglene for beregning av inntektstillegg ved høy egenkapital er endret fom inntektsåret 2000, videre er det fra dette året også en begrensning i fradragsretten for gjeldsrenter. Det ble derfor ansett som nødvendig med et nytt skjema til hjelp for disse beregningene. På dette skjemaet ble også inntatt hjelp til beregning av inntredenbeskatning.

I Inntektstillegg for høy egenkapital
Reglene for beregning av tillegg for høy egenkapital er beskrevet i boken under punkt 5.10.1.

Beregningen foretas bare for aksjeselskaper. Utgangspunktet er selskapets regnskapsmessige verdi av aktiva, som føres under post 10.

Dersom selskapet eier aksjer i et underliggende aksjeselskap som også lignes under rederiskatteordningen, skal bokført verdi av denne aksjeposten fjernes under post 11.

Eier selskapet andeler i deltakerlignede selskaper og NOKUS-selskaper, og disse er ført etter bruttometoden, skjer ingen korrigering.

Er imidlertid andelene ført etter egenkapitalmetoden, skal deltakers andel av det underliggende selskapets gjeld øke beregningsgrunnlaget under post 13. Denne andelen finner vi på RF 1186 (deltakerskjemaet) post 173.

Er andelene ført etter kostprismetoden, skal den bokførte verdien fjernes under post 11 og erstattes med deltakers andel av bokført verdi av aktiva i det underliggende selskap under post 12. Denne andelen finner vi på RF 1186 (deltakerskjemaet) post 172.

Gjennomsnittlig korrigert regnskapsmessig verdi av aktiva under post 14 multipliseres med 50 pst og deretter med normrenten som for år 2000 er 6,3 pst, for å få minste gjeldsrente. Dersom faktisk gjeldsrente er lavere enn dette, vil differansen bli inntektstillegget. Som faktisk rente må også hensyntas deltakers andel av den faktiske renteutgift i underliggende deltakerlignet selskap, som finnes på RF 1186 (deltakerskjemaet) post 171.

II Inntredelsesbeskatning
Feltet inntredelsesbeskatning skal også bare fylles ut av aksjeselskaper. Beregningen her gjelder bare direkte eide skip. Dersom tillegget skriver seg fra indirekte eide skip, skal beregningen foretas på deltakerskjemaet RF 1186, og resultatet skal overføres hit under post 24.

III Rentefradrag
Fradragsberettiget andel av renteutgifter skal beregnes av alle selskaper, også deltakerlignede selskaper. Den første linjen (post 30) er imidlertid forbeholdt aksjeselskaper som eier aksjer eller andeler i underliggende aksjeselskaper, NOKUS-selskaper eller deltakerlignede selskaper som også beskattes etter rederiskatteordningen, OG hvor andelen/aksjen er bokført etter kostprismetoden eller nettometoden.

Legg merke til at finanskapitalen i prosent av totalkapitalen er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlige verdier av finansaktiva og totalaktiva i året.

IV Aksjer/andeler i underliggende selskap
Her føres alle andeler i underliggende aksjeselskaper, NOKUS-selskaper og deltakerlignede selskaper som også lignes etter rederiskatteordningen, OG som er bokført etter kostprismetoden eller egenkapitalmetoden. Som verdi 1/1 og 31/12 skal føres eierselskapets bokførte verdi av aksjen eller andelen. Prosenten som skal anvendes for å finne den andelen som skal regnes som finanskapital, er den samme prosenten som ble brukt ved beregningen av fradragsberettiget rente i det underliggende selskap. Det er altså gjennomsnittsprosenten som benyttes, og det er følgelig den samme prosentsatsen som benyttes både 1/1 og 31/12. Summen av finansandelene 1/1 og 31/12 (post 40) overføres til post 30. Husk at det bare er andelen av eierselskapets egne renter som er fradragsberettiget ved fastsettelsen av eierselskapets egen inntekt.

RF 1196 Beregning av RISK for rederiselskaper
Dette er også et nytt skjema fordi det er enkelte særregler for beregning av RISK for rederiselskaper, se nærmere om dette i boken under punkt 5.10.10. Det er etter dette postene 10, 12, 13 og 14 som er spesielle for denne type selskaper. Se også rettligningen til post 3 som også er spesiell for rederibeskattede selskaper.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.