Rettledning for utfylling og innlevering av oppgaver over Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter

 • Skriv ut

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter. Revidert oktober 2017.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for opplysninger om skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet (videre kalt skattefrie utbetalinger), herunder hvilke utbetalinger som gir kommuner, statlige myndigheter osv. plikt til å levere oppgaver, og hva som omfattes av opplysningsplikten. Rettledningen inneholder både praktiske, juridiske og datatekniske opplysninger vedrørende utfylling og innsending av oppgavene.

Innrapportering av skattefrie utbetalinger brukes til kontroll av skattyteres inntektsforhold og inngår i Skatteetatens kontrollgrunnlag. For at kontrolloppgavene skal kunne benyttes, må kvaliteten på opplysningene være god. Det avhenger av at:

 • Oppgavene innrapporteres fullstendige ut fra det som framgår av underliggende systemer og regnskap.
 • Oppgavenes innhold er korrekte i forhold til de krav som er satt i skattelovgivningen.
 • Oppgavene lar seg identifisere på en entydig og korrekt måte.
 • Oppgavene er sendt inn i rett tid i henhold til gjeldende innleveringsfrister.

Det skal leveres inn opplysninger om utbetalt beløp samt hvilken måned beløpet er utbetalt.

For at Skatteetaten skal ha et mest mulig korrekt grunnlag er det viktig at innleveringsfristen 31. januar overholdes, og at feil som oppdages rettes opp så snart som mulig.

Nytt for 2017:
Skattefritt underholdsbidrag til barn utbetalt fra offentlig kontor til bidragsmottaker og skattefritt ektefelletillegg skal rapporteres i ordningen Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet. Rapportering i RF-1319 gjelder fra og med inntektsåret 2017. Opplysninger om utbetalt underholdsbidrag til barn og ektefelletillegg skal ikke gis i a-melding etter inntektsåret 2016.

Ved brudd på opplysningsplikten bruker Skatteetaten tvangsmulkt for å få opplysningspliktige til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf skatteforvaltningsloven § 14-1. (Se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Opplysningsplikt

Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningsloven § 7-9 første ledd, jf. § 10-5 annet ledd bokstav a, og skatteforvaltningsforskriften § 7-9 kap A .

Offentlige myndigheter og innretninger som utbetaler erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønad mv. til enkeltpersoner, er pålagt å levere oppgave med opplysninger om utbetalingene. Opplysningsplikten gjelder beløp som er utbetalt i inntektsåret og som ikke er innrapporteringspliktig etter annen bestemmelse i skatteforvaltningsloven. Opplysningene skal leveres ukrevd, og skal være identifisert med mottakers fødselsnummer (11 siffer). Skattedirektoratet fastsetter regler om opplysningspliktens omfang.

Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter omfatter følgende stønadsordninger:

 • Bostøtte (etter lov om Den Norske Husbank § 16 og kommunal bostøtte utenfor arbeidsforhold)
 • Sosialstønad (etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4)
 • Barnetrygd (barnetrygdloven)
 • Kontantstøtte (kontantstøtteloven, kommunestyrevedtak )
 • Engangsstønad (ved fødsel og adopsjon etter folketrygdloven § 14-17)
 • Men-del krigspensjon
 • Menerstatning yrkesskade (etter folketrygdloven § 13-17)
 • Men-del uførepensjon (for yrkesskader inntruffet før 1. januar 1971)
 • Skattefri stønad til barnetilsyn  (folketrygdloven §§11-12, 15-11,16-9, 17-9 og arbeidsmarkedsloven § 13 annet ledd)
 • Skattefrie tilleggsstønader (folketrygdloven §§11-12, 15-11,16-9, 17-9 og arbeidsmarkedsloven § 13 annet ledd)
 • Nytt fra 2017: Skattefritt underholdsbidrag til barn (barnebidrag etter barneloven kap. 8 og bidragsforskudd etter forskotteringsloven)
 • Nytt fra 2017: Skattefritt ektefelletillegg (etter folketrygdloven § 3-24 og tilsvarende ektefelletillegg til mottaker av AFP i offentlig sektor)

Der utbetalingen er en kommunal ordning, skal den enkelte kommune innrapportere opplysningene, f.eks.:

 • stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4,
 • kommunal bostøtte utenfor arbeidsforhold eller
 • kommunal kontantstøtte

Bostøtte etter lov om Den Norske Husbank § 16 skal innrapporteres av Husbanken.

Øvrige opplysninger skal innrapporteres av NAV.

Opplysningene skal leveres via Altinn på internett.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten. Oppgaver som ikke er levert innen fristen 31. januar kan ilegges tvangsmulkt.

Hvordan bli opplysningspliktig

Offentlige myndigheter og innretninger som er pliktige til å innrapportere opplysninger til Skatteetaten, blir registrert i Skatteetatens register for opplysningspliktige. Den offentlige virksomheten registreres med organisasjonsnummeret til den juridisk overordnede enheten.

Oppdatering av kontaktinformasjon i registeret for opplysningspliktig

Opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse oppdateres automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund til Skatteetatens register for opplysningspliktige.

Endringer av kontaktinformasjon, dvs. navn og telefonnummer/mobilnummer for personen som er hovedkontakt, må meldes til oss. Oppdateringer meldes via Altinn-skjema RF-1312 Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret.

Oppgavens innhold 

Organisasjonsnummer

Alle opplysningspliktige som innrapporterer opplysninger om skattefrie utbetalinger til Skatteetaten, blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens register for opplysningspliktige. Organisasjonsnummeret som skal benyttes skal være identisk med det organisasjonsnummer som den offentlige virksomhetens juridisk overordnede enhet er registrert med i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved innrapportering fra kommuner skal alltid organisasjonsnummeret til kommunenens overenhet brukes.

Organisasjonsnummer skal alltid benyttes ved innsending av opplysninger, samt ved alle henvendelser til Skatteetaten.

Riktig identifisering av oppgaven

Det er svært viktig for identifisering av utbetalingsmottaker at fødselsnummer (elleve siffer) for mottaker er utfylt.

Utbetalt underholdsbidrag til barn skal rapporteres på barnets fødselsnummer. Etter barneloven er det barnet som har rett til bidraget. Selv om beløpet utbetales til vergen/forsørgeren som har den daglige omsorgen, skal opplysningene gjelde barnet som mottaker av barnebidraget.

For utlendinger som kun har fått tildelt D-nummer, skal dette benyttes. For å få en korrekt behandling av den enkelte mottaker (skattyter), er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt.

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Disse opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

Se også ” Korrigere en oppgave”.

Identifikasjonsnummer for bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer eller D-nummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten opplysningspliktig mottar i tilbakemeldingen fra Skatteetaten.

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattyter har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal dette alltid benyttes.

Opplysninger om skattytere som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge, og som verken er tildelt et gyldig fødselsnummer eller D-nummer, skal ikke innrapporteres.

Navn og adresse

Mottakers fullstendige navn oppgis. Det er ikke nødvendig å opplyse om mottakers bostedsadresse i oppgaven. Med mottaker menes den som mottar den skattefrie utbetalingen. Mottaker av underholdsbidrag etter barneloven er barnet selv.

Beløp

Utbetalt beløp skal oppgis i hele kroner. Innrapporteringen følger kontantprinsippet og utbetalt beløp skal innrapporteres for den måneden det er utbetalt.

Det skal oppgis hvilken type ytelse beløpet gjelder. Dersom mottaker får flere ytelser fra samme opplysningspliktig, skal beløpene for hver ytelse innrapporteres samlet, i én oppgave per måned.

Les mer om ulike typer utbetalinger og hvordan de skal innrapporteres i avsnittet "Opplysningsplikt".

Levering av oppgaver

Leveringssted og frist for å levere oppgaver

Opplysningene leveres på internett via Altinn ved å benytte skjema

RF-1319 Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter eller skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, forutsatt at man har de nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Oppgaver via Altinn").

Opplysningene skal sendes via Altinn på internett til Skatteetaten innen 31. januar året etter inntektsåret. Opplysningene for hver måned kan alternativt sendes fortløpende gjennom inntektsåret. (Se også "Valg mellom månedlig eller årlig rapportering").

Dersom oppgavegiver ikke har oppgaver å levere, skal det hukes av for dette i skjema RF-1319 på Altinn. Skjemaet leveres til Skatteetaten innen fristen 31. januar (se "Ingen oppgaver å levere").

I de tilfeller skatteyter mottar flere ytelser fra samme opplysningspliktig, må det splittes opp og leveres i separate oppgaver. Èn for hver ytelse, Eks på barnetrygd og kontantstøtte utbetalt til samme fødselsnummer.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen (se "Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt”).

Dersom opplysningspliktig får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Valg mellom månedlig eller årlig rapportering

Innrapportering skal skje enten månedlig eller årlig. Det skal innrapporteres en oppgave per mottaker for hver måned en utbetaling har blitt gjort. Dette kan innrapporteres fortløpende per måned eller samlet i januar året etter inntektsåret.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver.

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf skatteforvaltningsloven § 14-1 og skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1.

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • Er helt uteblitt 
 • Er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • Mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattytere 
 • Mangler 9-sifret organisasjonsnummer 
 • Mangler fullt navn til personer som ikke er tildelt fødselsnummer
 • Er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag. 

Opplysningspliktige unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Årsoppgave til skattyter

Den enkelte mottaker skal motta en årsoppgave over de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret, jf. skatteforvaltningsforskriften  § 7-12-1. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt Skatteetaten.

Årsoppgaven kan utformes slik opplysningspliktig finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og summen av oppgitte beløp. Flere innrapporteringer av samme type ytelse kan summeres og oppgis samlet. Opplysningspliktig må sende årsoppgaven på en betryggende måte til skattyter.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer på mottaker
 • innrapportert beløp
 • navn og organisasjonsnummer på opplysningspliktig
 • opplysning om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten

Oppgaver via Altinn

Opplysninger om skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter sendes inn via Altinn på internett, se www.altinn.no. Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1319 Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter

Manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med oppgaver og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

Oppgaver kan leveres fortløpende månedsvis. Frist for innlevering er 31. januar påfølgende år.

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktig som ikke har hatt utbetalinger i løpet av året, skal rapportere at de ikke har noen oppgaver å levere. Dette kan gjøres i Altinn-skjemaet for manuell registrering RF-1319 Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.

"Ingen oppgaver å levere" kan også innrapporteres via fil (egen leveransetype ”ingenoppgaver”).

Slik oppgave må sendes for å unngå vedtak om tvangsmulkt for manglende levering.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må opplysningspliktig kontakte Skatteetaten.

Feil på innsendte oppgaver

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

Korrigere en oppgave

For å korrigere opplysninger i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. For oppgaver over skattefrie utbetalinger er det mottakers fødsels- eller D-nummer (sammen med inntektsår, utbetalingsmåned og opplysningspliktig) som er unik identifikator.

Når korrigert oppgave mottas av Skatteetaten vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven.

Ved "sletting" (nullstilling) av en oppgave sender du oppgaven på nytt med beløp satt til 0.

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må annulleres, det vil si at den må innrapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme fødsels- eller D-nummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en mottaker som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med skattyterens fødsels- eller D-nummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte oppgaver):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels- / D-nummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må innrapporteres på nytt med korrekt fødsels / D-nummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av opplysninger om skattefrie utbetalinger skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Skattefrie utbetalinger

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktig/innsendere som skal innrapportere opplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.