Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for individuelle pensjonsordninger

 • Skriv ut

Opplysningene som leveres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for individuelle pensjonsordninger. Revidert oktober 2017.

Innledning

Rettledningen er beregnet på institusjoner (heretter kalt oppgavegiverne) som er avtalepart i en individuell pensjonsavtale etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning (IPS), og institusjoner som forvalter premiefondsmidler i premiefond eller på premiefondskonto som er opptjent i en individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA). Den opplysningspliktige institusjonen vil alltid være den juridiske enhet som etter lov og forskrift er avtalepart.

Dersom en bank mottar midler til direkte plassering i verdipapirfond, vil det være forvaltningsselskapet for verdipapirfond som er avtalepart og opplysningspliktig. Banken vil i denne sammenheng kun være en betalingsformidler. Det er ikke adgang til å ha midler plassert i f.eks. bank og selskap som forvalter verdipapirfond i samme avtale.

Rettledningen er også beregnet på institusjoner som er avtalepart i en avtale om ny skattefavorisert individuell sparing til pensjon etter endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN) som trer i kraft 1. november 2017, se nedenfor under nytt for 2017.

Ved brudd på opplysningsplikten kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt for å få oppgavegivere til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1. Se mer om dette nedenfor, "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver".

Nytt for 2017
Det innføres en ny ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon 1. november 2017. Den nye ordningen skal erstatte dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS), som stenges for nytegning når den nye ordningen trer i kraft, 1. november 2017. Etter dagens IPS-ordning gis det fradrag i alminnelig inntekt for årlig innskudd på inntil 15 000 kroner. I den nye ordningen økes den øvre grense for fradragsberettiget sparing til 40 000 kroner årlig. Uttak fra den nye ordningen skal skattlegges som kapitalinntekt. Dette innebærer at uttak fra ordningen ikke vil bli skattlagt som personinntekt, med trinnskatt til staten og trygdeavgift, men bare som alminnelig inntekt. Ut over dette skal den nye ordningen skattlegges på samme måte som dagens IPS-ordning. Innestående beløp i ordningen vil således være unntatt fra formuesskatt, og avkastningen vil ikke bli skattlagt løpende.

Den nye ordningen avgrenses til pensjonsspareavtaler, men med mulighet til å knytte et forsikringselement til spareavtalene. Avtalen kan omfatte forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet. Avtalen kan også omfatte forsikring for finansiell risiko knyttet til verdiutviklingen på alderspensjonskapitalen.

Dagens IPS-ordning stenges for nytegning av kontrakter når den nye ordningen trer i kraft, 1. november 2017, men eksisterende IPS-avtale kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag. Fradrag for innskudd til IPS vil bli samordnet med fradrag for innskudd i ny ordning, slik at fradrag for innskudd i den nye ordningen reduseres med innskudd i IPS-ordningen. Samlet fradrag kan ikke overstige 40 000 kroner per år.

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond skal kunne tilby avtaler om individuell sparing til pensjon innenfor de rammer som verdipapirfondloven setter, noe som innebærer at det er kunden som står som eier av midlene på verdipapirkontoen. Også verdipapirforetak skal kunne tilby avtaler om individuell sparing til pensjon, i tillegg til banker, livsforsikringsselskap og pensjonsforetak.

Avtalen skal angi om det er institusjonen eller kunden som velger hvilke eiendeler som skal inngå i porteføljen, kundens rett til å endre sammensetningen av porteføljen og vilkårene for slik endring. Pensjonskapitalen knyttet til avtalen om individuell sparing til pensjon kan bare utbetales som pensjon. Dette innebærer at midlene er bundet frem til tidspunktet når kunden starter uttak av pensjon. For avtaler hvor kunden selv bestemmer sammensetningen av porteføljen, betyr dette at kunden kan endre porteføljen og selge verdipapirer når kunden måtte ønske, men midlene som da frigjøres, kan ikke tas ut fra kontoen.

Uttak fra ny ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon i form av utbetalinger av alderspensjon, barnepensjon, etterlattepensjon og engangsbeløp til dødsboet skal rapporteres på formatet "individuelle pensjonsordninger", se "Ny ordning for skattefavorisert sparing til pensjon" nedenfor. Etter forskriften kan en kunde som blir ufør og har rett til uføreytelser fra folketrygden, kreve å få starte utbetaling av pensjon fra avtalen om individuell sparing til pensjon. Slik utbetaling skal også rapporteres med utbetalingstype alderspensjon.

Opplysningsplikt

Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningsloven § 7-3 første  og annet ledd bokstav

og skatteforvaltningsforskriften § 7-3-4..

Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikten.

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten. Dersom  oppgaver ikke blir levert innen fristen (dato), kan det ilegges tvangsmulkt (se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver).

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedr kontaktinformasjon, dvs navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret.

Tredjepartsopplysningens innhold

Organisasjonsnummer

Alle opplysningspliktige til Skatteetaten, registreres med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister.

Organisasjonsnummeret er normalt identisk med oppgavegivers organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Ved manglende eller feil i organisasjonsnummer skal Skatteetaten ved Skatteopplysningen kontaktes, se ”Oppdatering av kontaktinformasjon".

Riktig identifisering av oppgaven

Bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer.
D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

For personlig skattytere som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltmannsforetak) skal oppgaven inneholde innehaverens fødselsnummer.

Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattyter har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal alltid dette benyttes.

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer, eller D-nummer- vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten oppgavegiver mottar sammen med leveransekvitteringen.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering. Det fremgår av forskriften § 2-6 hvem som kan tildeles et D-nummer. Hvem som kan rekvirere D-nummer utledes av § 2-7 første ledd.

Skatte- og avgiftspliktige skattytere som ikke har / kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-6 bokstav a. Skattyterne må henvende seg til skattekontoret for tildeling av D-nummer.

Dersom ikke annet er bestemt skal rekvisisjonen skje på særskilt blankett. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. § 2-7 annet ledd.

Innhenting av fødsels- eller D-nummer

Dersom du som oppgavegiver har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn bidragspliktige, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Særregisteret
Postboks 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Fra 1. november 2017 kan personlige skattytere inngå avtale om skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Det gis fradrag for innskudd for inntil 40 000 kroner årlig.

Innrapportering av sparebeløp

Samlet årlig innbetaling av innskudd, vederlag for eventuell forsikring knyttet til avtalen, vederlag for administrasjon av avtalen og vederlag for forvaltning av årets innskudd, kan for hver person ikke overstige 40 000 kroner. Slik innbetaling kan ikke trekkes av pensjonskapital.

Sparebeløpet skal rapporteres som innbetalt beløp med oppgitt pensjonsavtaletype "pensjonsspareavtale", "skattefavorisert individuell sparing til pensjon"

Innestående beløp i ordningen er unntatt fra formuesskatt og skal ikke innrapporteres.

Innrapportering av utbetalinger fra ny ordning skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Pensjonsavtalen skal gi kundens rett til alderspensjon. Pensjonskapitalen faller ikke bort ved kundens død. Ved kundens død skal pensjonskapital som forvaltes i avtale om individuell sparing til pensjon benyttes til barnepensjon eller i tilfelle til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer etter reglene i innskuddspensjonsloven § 7-7. Pensjonskapital som ikke benyttes til alderspensjon, barnepensjon eller etterlattepensjon, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet. Etter forskriften kan en kunde som har rett til uføreytelser fra folketrygden, kreve å få starte utbetaling av pensjon fra avtalen om individuell sparing til pensjon. Slik utbetaling skal rapporteres med utbetalingstype alderspensjon.

Utbetalingene skattlegges som kapitalinntekt. Dette innebærer at utbetalingene ikke skattlegges som personinntekt, med trinnskatt til staten og trygdeavgift, men bare som alminnelig inntekt.

Utbetalinger av alderspensjon, barnepensjon, etterlattepensjon og engangsbeløp til dødsboet skal rapporteres med pensjonsavtaletype " skattefavorisert individuell sparing til pensjon"

"PensjonUtbetalingstype"

"Alderspensjon"

"Barnepensjon"

"Etterlattepensjon"

"Engangsbeloep til doedsbo"

Individuell pensjonsavtale (IPA)

Innrapportering av premiefond mv.

Innestående beløp i premiefond eller på premiefondskonto som er opptjent i en individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA) ved inntektsårets utgang, skal innrapporteres. Beløpet skal være inklusiv renter for siste år. Innestående beløp på premiefond skal innrapporteres selv om det ikke har vært innbetalt noe i løpet av inntektsåret. Etter 31. desember 2008 kan det ikke lenger innbetales premie eller innskudd til en individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA).

Det er viktig å være oppmerksom på at pensjonsmidlene ikke er gjenstand for formuesbeskatning og skal derfor ikke innrapporteres. Det gjelder imidlertid ikke innestående midler på premiefond i tilknytning til pensjonsforsikringsavtale (IPA). Premiefondsmidler, enten de er plassert i samme selskap som har inngått forsikringsavtalen eller i annet selskap som kan inngå slik avtale eller i bank, er skattepliktig formue.

Renter på premiefond og ”Premiefondskonto”, er ikke gjenstand for løpende beskatning og skal ikke innrapporteres. Rentene vil bli beskattet som pensjon på utbetalingstidspunktet.

Individuell pensjonsavtale etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning (IPS)

Personlige skattytere kan inngå avtale om individuell pensjonsspareavtale og individuell pensjonsforsikringsavtale (IPS) med en pensjonsinnretning i samsvar med lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning IPS-ordningen stenges for nye avtaler fra det tidspunkt ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon trer i kraft 1. november 2017, men eksisterende avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandling som i dag.

 Det gis fradrag for innbetalinger begrenset oppad til 15 000 kroner.  

Innrapportering av sparebeløp, premie mv.

Den øvre grense på 15 000 kroner for årlig innbetaling til en individuell pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning gjelder for summen av årlig innskudd og premier, samt avtalt årlig vederlag for administrasjon av pensjonsavtalen, herunder forvaltning av årets innskudd og premie.

Samlet årlig innbetaling av innskudd, premie og vederlag for administrasjon av pensjonsavtalen, herunder vederlag for forvaltning av årets innskudd, kan for hver person ikke overstige 15 000 kroner.

Innrapporteringen skal foretas av den institusjonen som har inngått avtalen med skattyter, se 1. avsnitt under ”Innledning”. Har eksempelvis en bank mottatt et beløp til plassering i verdipapirfond, så er det forvaltningsselskapet for verdipapirfond som vil være oppgavepliktig.

Sparebeløpet skal innrapporteres som innbetalt beløp med oppgitt "pensjonsavtaletype".

Den innbetalte premien skal innrapporteres som innbetalt beløp med pensjonsavtaletype "pensjonsforsikringsavtale".

Premiefritak

Premiefritak skal ikke inntektsbeskattes og skal heller ikke innrapporteres.

Retur av premie

Dersom det blir returnert premie for tidligere år, der det er gitt fradrag for premie, innrapporteres dette som ”Retur av premie”. Inntekten skal begrenses til premie det tidligere er gitt fradrag for ved ligningen.

Utbetalinger

Alle utbetalinger fra individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) og individuelle pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) og engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven skal innrapporteres i a-meldingen.

Utbetalinger fra ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon skal rapporteres på formatet "individuelle pensjonsordninger",

Internasjonal rapportering – CRS/FATCA-opplysninger

Skattefavoriserte pensjonsordninger (jf. skatteloven § 6-45) er fritatt for rapportering, jf. skatteforvaltningsloven § 7-3-9.Levering av tredjepartsopplysninger

Leveringssted og frist for innlevering av oppgaver

Tredjepartsopplysninger leveres på internett via Altinn ved å benytte skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. Pass på at du har nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Tredjepartsopplysninger via Altinn").

Tredjepartsopplysninger skal sendes via Altinn på internett til Skatteetaten innen 20. januar året etter inntektsåret.

Dersom oppgavegiver får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen (se "Ingen dispensasjonsadgang ved oppgaveplikt".

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte ppgaver. Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1 og skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1 En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt 
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattytere 
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer 
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag uteblivelsen er gjeldende.

Oppgavegiver unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Årsoppgave til skattyter

Den enkelte skattyter skal ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen  15. februar året etter inntektsåret, jf. skatteforvaltningsloven 7-12 tredje ledd og skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik oppgavegiver finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer på skattyter
 • innrapportert beløp
 • navn og organisasjonsnummer på oppgavegiver
 • henvisning til post i skattemeldingen
 • opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over individuelle pensjonsordninger skal sendes inn via Altinn på internett.

Oppgaver sendes inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Når du åpner ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, velger du oppgavetype: ”Individuelle pensjonsordninger” som type tredjepartsopplysning i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med oppgaver for individuelle pensjonsordninger og sende inn.

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må oppgavegiver kontakte Skatteetaten.

Unik identifikasjon av oppgave

En innlevert oppgave identifiseres unikt av inntektsår, oppgavegiver, oppgaveeier og oppgavens avtalenummer.

Oppgavegiver

 • Oppgavegiver identifiseres ved organisasjonsnummer.

Oppgaveeier

 • Oppgaveeier identifiseres ved fødselsnummer eller, d-nummer.

Avtalenummer

 • Oppgavens avtalenummer.

Korrigering av oppgaver

Ved korreksjon av en tidligere innrapportert oppgave er kravet at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon og ikke som en ny oppgave.

Se også "Unik identifikasjon av oppgavene"

Korrigere en oppgave

En tidligere innsendt oppgave korrigeres ved å sende inn en ny oppgave med de korrekte verdiene. Den nye oppgaven vil da erstatte den tidligere innsendte oppgaven.

Slette en oppgave med feil

Nullstilling av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å innrapportere en oppgave med identiske identifikatorfelter som den oppgaven som skal slettes og der beløpsfeltene settes til 0.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Posthenvisning til skattemeldingen

Opplysningene som innrapporteres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen Her finner du posthenvisning for individuelle pensjonsordninger:

 • Post 3.1.12 Retur av premie
 • Post 3.1.12 Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon (ny fra 2017 - alders-, barne- og etterlattepensjon og engangsbeløp til dødsboet fra ny ordning).
 • Post 4.5.1 Innestående på premiefond (IPA)
 • Post 3.3.5 Innbetaling til individuelle pensjonsavtaler og avtaler om individuell sparing til pensjon – norsk og utenlandsk pensjonsordning

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av tredjepartsopplysninger for individuelle pensjonsordninger skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Individuelle pensjonsordninger

Formatbeskrivelsen skal benyttes av oppgavegivere/innsendere som skal innrapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.