CRS/FATCA Steg for steg

 • Skriv ut

Hvilke virksomheter som omfattes som opplysningspliktige (finansielle institusjoner)

Opplysningspliktige er:

 • virksomheter som mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet.  Virksomheter som yter kreditt og som tillater at kunden betaler inn et beløp som overstiger utestående uten at dette umiddelbart blir tilbakeført til kunden anses å motta innskudd.
 • virksomheter som oppbevarer eller forvalter finansielle instrumenter og andre finansielle produkter for andres regning som en del av sin virksomhet. Verdipapirkonto i verdipapirregister anses å være forvaltet av kontofører.
 • forsikringsselskaper og andre som utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger etter en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi, eller til å foreta utbetalinger etter en pensjonsavtale, en livrente, eller etter en annen avtale når tidsperioden for utbetalingen er helt eller delvis bestemt under henvisning til en eller flere fysiske personers forventede levealder
 • virksomheter som har mer enn 50 prosent av sin bruttoinntekt de tre siste regnskapsår fra én eller flere av følgende aktiviteter eller operasjoner, utøvet i forretningsvirksomhet for eller på vegne av en kunde:
  • omsetning av pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, banksertifikater, derivater osv.), utenlandsk valuta, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsettelige verdipapirer eller råvareterminkontrakter,
  • individuell og kollektiv porteføljeforvaltning, eller
  • annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på vegne av andre personer
 • innretninger som har inntekter fra investering, reinvestering, eller omsetning av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter, og som styres, forvaltes eller på annen måte ledes av virksomhet nevnt ovenfor

Dersom et et selskap mv. driver virksomhet som er beskrevet ovenfor må det foretas en nærmere avklaring av om virksomheten omfattes.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.