Hva er lovgrunnlaget for at finansinstitusjonene kan innhente og rapportere opplysningene?

Finansinstitusjonenes plikter til å registrere og rapportere kontoopplysninger om utenlandske kunder er hjemlet i lov av 27. mai 2016 nr. 14 (skatteforvaltningsloven) kapittel 7. Det er gitt forskriftsbestemmelser i forskrift av 23. november 2016 nr 1360 (skatteforvaltningsforskriften). Skatteforvaltningsloven og skatteforvaltningsforskriften trer i kraft 1. januar 2017 og erstatter dermed ligningsloven av 1980 og samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt.

Hvilke finansinstitusjoner som omfattes av pliktene og hvilke kundeopplysninger de skal registrere og rapportere er utdypet i skatteforvaltningsloven § 7-3 og skatteforvaltningsforskriften § 7-3.