Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om livsforsikring

 • Skriv ut

Opplysningene som leveres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for livsforsikring. Revidert oktober 2017.

1      Innledning

Denne rettledning med tilhørende formatbeskrivelse skal gjelde for inntektsåret 2017 og senere år, inntil ny rettledning blir utarbeidet.

En skjematisk oversikt over forsikringstyper, utbetalingstyper og kombinasjoner av disse er vist under "Kombinasjoner av forsikrings- og utbetalingstype".

Det er viktig at forsikringsselskapene forholder seg til denne oversikten.

1.1       Opplysningsplikt

Livsforsikringsselskapenes plikt til levering av tredjepartsopplysninger over forsikring fremgår av skatteforvaltningsloven § 7-3. Forsikringsselskapenes plikt til å gi oppgave over utbetalinger på livsforsikringer er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften §§ 7-3-3 til 7-3-5. Sammen med tredjepartsopplysningene skal det sendes inn følgeskriv som viser omfanget av de innsendte oppgaver. Opplysningspliktige skal benytte organisasjonsnummer i Enhetsregisteret som organisasjonsnummer.

I tillegg skal opplysningspliktige (herunder livsforsikringsselskaper) identifisere og innrapportere finansielle konti som eies eller rådes over av kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i utlandet, eller er amerikanske statsborgere. Skatteetaten vil sende opplysningene til deres hjemland i henhold til internasjonale avtaler.

Ved brudd på opplysningsplikten skal tvangsmulkt brukes for å få opplysningspliktige til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf skatteforvaltningsloven § 14-1. (Se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver).

1.2       Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgaveregisteret – tredjepartsopplysninger.

2      Tredjepartsopplysningens innhold

2.1       Organisasjonsnummer

Alle opplysningspliktige som innrapporterer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, skal bruke organisasjonsnummer tildelt fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Ved manglende, feil eller endringer av organisasjonsnummer bør Enhetsregisteret kontaktes.

2.2       Identifisering av skattepliktig

2.2.1    Riktig identifisering av oppgaven

For at Skatteetaten skal kunne foreta korrekt fastsetting er det meget viktig at den skattepliktige blir entydig identifisert i de tredjepartsopplysninger oppgavegiver etter lov og forskrift plikter å levere.

2.2.2    Bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

For personlig skattepliktig som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltpersonforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Et av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlig skattepliktige (aksjeselskap og lignende) skal innrapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

2.2.3    Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal alltid dette benyttes. Likeledes for upersonlig skattepliktig; dersom disse har et norsk organisasjonsnummer skal dette alltid benyttes. Dersom internasjonal identifikator er kjent, kan dette også oppgis.

Personlig skattepliktig som hverken har norsk fødselsnummer eller har fått tildelt

D-nummer, skal innrapporteres på en av følgende måter:

 • Dersom fødselsdato er kjent, innrapporteres denne i eget element sammen med elleve nuller i felt for fødselsnummer. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal innrapporteres sammen med riktig landkode for bostedsland.
 • Ved ukjent fødselsdato, innrapporteres elleve nuller. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal innrapporteres sammen med riktig landkode for bostedsland.
 • Dersom internasjonal identifikator f.eks. TIN er kjent, kan dette også oppgis

Upersonlig skattepliktig som ikke har norsk organisasjonsnummer innrapporteres med elleve nuller. Fullstendig navn og adresse skal innrapporteres sammen med riktig landkode. Dersom internasjonal identifikator er kjent, kan dette også oppgis.

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten oppgavegiver mottar sammen med leveransekvitteringen.

Norge er gjennom avtaler forpliktet til å utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter. Selv om en oppgave er uidentifisert, kan den utveksles med annet land. Det er derfor viktig at det også for skattepliktige som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge innhentes så fullstendige personopplysninger som mulig.

2.2.4    Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift av 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering. Det fremgår av forskriften § 2-6 hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer. Hvem som kan rekvirere D-nummer utledes av § 2-7 første ledd.

Skatte- og avgiftspliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-6 bokstav a. Skattepliktige må henvende seg til skattekontoret for tildeling av D-nummer.

Dersom ikke annet er bestemt skal rekvisisjonen skje på særskilt blankett. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. § 2-7 annet ledd.

2.2.5    Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som oppgavegiver har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn bidragspliktige, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.:

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Særregisteret
Postboks 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg

 

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene

Enhetsregisteret

Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no


Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

2.3        Forsikringstyper

2.3.1    Hvilken type forsikring oppgaven gjelder

Oppgaven gjelder kapitalforsikring med sparing (forsikringstype 'Kapitalforsikring med sparing'), individuelle livrenter (forsikringstype 'Individuelle livrenter') og kontobasert kapitalforsikring (forsikringstype 'Kontobasert kapitalforsikring'). Se for øvrig "Forsikringstyper".

2.3.2    Kapitalforsikring med sparing

Kapitalforsikring med sparing innrapporteres med forsikringstype 'Kapitalforsikring med sparing'.

2.3.2.1       Gjenkjøpsverdien

Gjenkjøpsverdien per 1. januar året etter inntektsåret er skattepliktig som formue og skal innrapporteres. Gjenkjøpsverdien skal reduseres med eventuell saldo på den enkeltes skattetrekkskonto. Dersom gjenkjøpsverdien er negativ skal beløpet settes til 0 (null) ved innrapportering. Eventuell andel av tilleggsavsetninger og kursreserve skal ikke tas med.

Gjenkjøpsverdien skal deles likt på eierne når det er to eller flere eiere.

2.3.2.2       Avkastning

Den beregnede årlige avkastning på sparedelen av en kapitalforsikring med garantert avkastning skal innrapporteres. Dersom samlet årlig avkastning i selskapet er under kr 300 har ikke selskapet plikt til å innrapportere beløpet, jfr. § 5-20-12 (2) b i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158, fastsatt med hjemmel i skatteloven § 5-20.

Avkastningen skal deles likt på eierne når det er to eller flere eiere.

Se også "Kontobasert kapitalforsikring".

2.3.3    Individuell livrente

2.3.3.1       Gjenkjøpsverdi

Individuelle livrenter skal innrapporteres med forsikringstype 'Individuelle livrenter'. Gjenkjøpsverdien per 1. januar året etter inntektsåret er skattepliktig som formue og skal innrapporteres. Dersom det ikke finnes opplysninger om livrentens gjenkjøpsverdi, må gjenkjøpsverdien fastsettes ved skjønn.

2.3.3.2       Avkastning

Avkastning på individuelle livrenter skal ikke innrapporteres før ved utbetalingen.

2.3.4    Kontobasert kapitalforsikring

Kontobasert kapitalforsikring skal innrapporteres med forsikringstype 'Kontobasert kapitalforsikring'.

2.3.4.1       Gjenkjøpsverdien

Gjenkjøpsverdi per 1. januar året etter inntektsåret er skattepliktig som formue og skal innrapporteres.

2.3.4.2       Avkastning

Den beregnede årlige avkastning på sparedelen av en kapitalforsikring med garantert avkastning skal innrapporteres. Dersom samlet årlig avkastning i selskapet er under kr 300 har ikke selskapet plikt til å innrapportere beløpet, jfr. § 5-20-12 (2) b i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158, fastsatt med hjemmel i skatteloven § 5-20.

Avkastning på sparedelen av en kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning (Unit Link) skattlegges ikke løpende, men først ved utbetalingen. Slik avkastning skal ikke innrapporteres før ved utbetaling.

Avkastningen skal deles likt på eierne når det er to eller flere eiere.

Dersom en konto avsluttes i løpet av året, skal opptjente renter inntil avslutningsdatoen innrapporteres som skattepliktig avkastning. Det samlede beløp som blir utbetalt innrapporteres i utbetalingsformatet. Se for øvrig "Utbetalt beløp".

2.3.5    Skattetrekk

Eventuell skattetrekk som er foretatt av den årlige avkastning skal ikke innrapporteres i denne oppgaven, men i A-meldingen.

2.4       Utbetalinger på livsforsikring (utbetalingsformatet)

Bestemmelsene i FSFIN § 5-41 om beregning av skattepliktig inntekt av livrente gjelder så langt de passer for livrente som er tegnet etter lov om individuell pensjonsordning av

27. juni 2008 nr. 62 § 5-3. Det betyr at det ved innrapporteringen må skilles mellom de utbetalinger som foretas fra den individuelle pensjonsforsikringsavtalen etter skatteloven (IPA), og de utbetalinger som foretas fra den nye individuelle livrenteavtalen. Utbetalinger knyttet til IPA-avtalen skal skattlegges fullt ut som pensjonsinntekt, med unntak av uføreytelser fra slik avtale som skattlegges som lønnsinntekt. Utbetalinger som foretas fra den individuelle pensjonsforsikringsavtalen etter skatteloven (IPA) skal fra inntektsåret 2015 innrapporteres i A-meldingen.

Med utbetalinger i denne forbindelse menes utbetalinger fra livsforsikringsselskaper, unntatt pensjoner og kollektive livrenter (livrenter i arbeidsforhold).

2.4.1    Hvem beløpet er utbetalt til

Fødsels-, organisasjons- eller D-nummer benyttes til å identifisere den som beløpet utbetales til, og er avgjørende for korrektfastsetting. Ett av numrene må alltid oppgis.

Dersom beløpet utbetales til en annen person enn forsikringstaker, skal i tillegg navnet og identifikasjonsnummer(fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer) til forsikringstaker oppgis i feltet 'forsikringstaker'. Ved utbetaling til dødsbo (avdøde) skal forsikringstakers fødselsnummer og navn oppgis.

Ved utbetaling av gruppelivsforsikring tegnet av arbeidsgiver, hvor beløpet utbetales til gjenlevende ektefelle, eventuelt barn, skal beløpet innrapporteres på den som mottar beløpet. I tillegg oppgis arbeidsgiver med organisasjonsnummer som forsikringstaker. Det samme gjelder utbetaling av livsforsikring tegnet og betalt av arbeidsgiver til fordel for arbeidstaker, medeier, aksjonær eller disses nærmeste familie.

NB! Unntak fra hovedregelen;
Når gjeldsforsikring for eksempel utbetales direkte til en bank, skal forsikredes (avdødes) navn og fødselsnummer oppgis som den beløpet utbetales til. I disse tilfellene skal dessuten bankens navn og organisasjonsnummer oppgis som forsikringstaker.

2.4.2    Forsikringstyper

Oppgaven gjelder for følgende typer forsikringer:

Verdifelt:

<forsikringstype></forsikringstype>

Beskrivelse

kapitalforsikringMedSparing

Kapitalforsikring med sparing

gjeldsforsikring

Gjeldsforsikring

gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring (individuell og kollektiv)

individuellRisikoforsikring

Individuell risikoforsikring

individuelleLivrenter

Individuelle livrenter

ufoererenter

Uførerenter

kontobasertKapitalforsikring

Kontobasert kapitalforsikring

Kontobasert livrente likestilles med vanlig livrente (forsikringstype 'Individuelle livrenter').

Om kombinasjon av forsikringstyper og utbetalingstyper, og hvilke som er skattepliktige/skattefrie, se oversikten "Utbetalt beløp".

2.4.3    Utbetalingstyper

Oppgaven gjelder for følgende typer av utbetaling:

Verdfelt:

<utbetalingstype></utbetalingstype>

Beskrivelse

engangsutbetalingDoed

Engangsutbetaling, død

engangsutbetalingUfoerhet "

Engangsutbetaling, uførhet

engangsutbetalingAlder

Engangsutbetaling, alder

engangsutbetalingGjenkjoep

Engangsutbetaling, gjenkjøp

renterAvLivsforsikring

Renter av livsforsikring

terminutbetalingLivrente

Terminutbetaling, livrente

terminutbetalingUfoererente

Terminutbetaling, uførerente


Når det i året bare er foretatt à kontoutbetaling, skal beløpet innrapporteres med den utbetalingstype som utbetalingen hører hjemme under.

Om kombinasjoner av utbetalingstyper og forsikringstyper, og hvilke som er skattepliktig/skattefrie, se oversikten "Utbetalinger på livsforsikring"

2.4.4    Kombinasjoner av forsikrings- og utbetalingstype

Forsikringstype

Utbetalingstype

Kan forekomme

Skattepliktig

Skattefritt

Fradrags- berettiget tap

Kapitalforsikring med sparing

Engangsutbetaling, død

Ja

Nei

Ja

Ja

Kapitalforsikring med sparing

Engangsutbetaling, uførhet

Ja

Nei

Ja

Ja

Kapitalforsikring med sparing

Engangsutbetaling, alder

Ja

Nei

Ja

Ja

Kapitalforsikring med sparing

Engangsutbetaling, gjenkjøp

Ja

Nei

Ja

Ja

Kapitalforsikring med sparing

Renter av livsforsikring

Ja

Ja

Nei

Ja

Kapitalforsikring med sparing

Terminutbetaling, livrente

Nei

Nei

Nei

Nei

Kapitalforsikring med sparing

Terminutbetaling, uførerente

Nei

Nei

Nei

Nei

Gjeldsforsikring

Engangsutbetaling, død

Ja

Nei

Ja

Nei

Gjeldsforsikring

Engangsutbetaling, uførhet

Ja

Nei

Ja

Nei

Gjeldsforsikring

Engangsutbetaling, alder

Nei

Nei

Nei

Nei

Gjeldsforsikring

Engangsutbetaling, gjenkjøp

Nei

Nei

Nei

Nei

Gjeldsforsikring

Renter av livsforsikring

Ja

Ja

Nei

Nei

Gjeldsforsikring

Terminutbetaling, livrente

Nei

Nei

Nei

Nei

Gjeldsforsikring

Terminutbetaling, uførerente

Nei

Nei

Nei

Nei

Gruppelivsforsikring (individuell og kollektiv)

Engangsutbetaling, død

Ja

Nei

Ja

Nei

Gruppelivsforsikring (individuell og kollektiv)

Engangsutbetaling, uførhet

Ja

Nei

Ja

Nei

Gruppelivsforsikring (individuell og kollektiv)

Engangsutbetaling, alder

Nei

Nei

Nei

Nei

Gruppelivsforsikring (individuell og kollektiv)

Engangsutbetaling, gjenkjøp

Nei

Nei

Nei

Nei

Gruppelivsforsikring (individuell og kollektiv)

Renter av livsforsikring

Ja

Ja

Nei

Nei

Gruppelivsforsikring (individuell og kollektiv)

Terminutbetaling, livrente

Nei

Nei

Nei

Nei

Gruppelivsforsikring (individuell og kollektiv)

Terminutbetaling, uførerente

Nei

Nei

Nei

Nei

Individuell risikoforsikring

Engangsutbetaling, død

Ja

Nei

Ja

Nei

Individuell risikoforsikring

Engangsutbetaling, uførhet

Ja

Nei

Ja

Nei

Individuell risikoforsikring

Engangsutbetaling, alder

Nei

Nei

Nei

Nei

Individuell risikoforsikring

Engangsutbetaling, gjenkjøp

Ja

Nei

Ja

Nei

Individuell risikoforsikring

Renter av livsforsikring

Ja

Ja

Nei

Nei

Individuell risikoforsikring

Terminutbetaling, livrente

Nei

Nei

Nei

Nei

Individuell risikoforsikring

Terminutbetaling, uførerente

Nei

Nei

Nei

Nei

Individuelle livrenter

Engangsutbetaling, død

Ja

Ja

Ja

Ja

Individuelle livrenter

Engangsutbetaling, uførhet

Ja

Ja

Ja

Ja

Individuelle livrenter

Engangsutbetaling, alder

Nei

Nei

Nei

Nei

Individuelle livrenter

Engangsutbetaling, gjenkjøp

Ja

Ja

Ja

Ja

Individuelle livrenter

Renter av livsforsikring

Ja

Ja

Nei

Nei

Individuelle livrenter

Terminutbetaling, livrente

Ja

Ja

Ja

Ja

Individuelle livrenter

Terminutbetaling, uførerente

Nei

Nei

Nei

Nei

Uførerenter

Engangsutbetaling, død

Nei

Nei

Nei

Nei

Uførerenter

Engangsutbetaling, uførhet

Ja

Ja

Ja

Nei

Uførerenter

Engangsutbetaling, alder

Nei

Nei

Nei

Nei

Uførerenter

Engangsutbetaling, gjenkjøp

Ja

Ja

Ja

Nei

Uførerenter

Renter av livsforsikring

Ja

Ja

Nei

Nei

Uførerenter

Terminutbetaling, livrente

Nei

Nei

Nei

Nei

Uførerenter

Terminutbetaling, uførerente

Ja

Ja

Ja

Nei

Kontobasert kapitalforsikring

Engangsutbetaling, død

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontobasert kapitalforsikring

Engangsutbetaling, uførhet

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontobasert kapitalforsikring

Engangsutbetaling, alder

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontobasert kapitalforsikring

Engangsutbetaling, gjenkjøp

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontobasert kapitalforsikring

Renter av livsforsikring

Ja

Ja

Nei

Nei

Kontobasert kapitalforsikring

Terminutbetaling, livrente

Nei

Nei

Nei

Nei

Kontobasert kapitalforsikring

Terminutbetaling, uførerente

Nei

Nei

Nei

Nei

Kontobasert kapitalforsikring

Terminutbetaling, kapitalforsikring

Ja

Ja

Ja

Ja

*) Renter av forsikring (utbetalingstype 'Renter av livsforsikring') i kombinasjon med forsikringstype 'Kontobasert kapitalforsikring' skal ikke gjelde årlige opptjente renter på kontobasert kapitalforsikring. Årlige opptjente renter skal innrapporteres under skattepliktig avkastning. .

2.4.5    Utbetalt beløp

Alle utbetalinger skal innrapporteres, også den skattefrie delen av livrenter og uførerenter. Skattepliktige beløp skal oppgis før eventuelt skattetrekk. Beløpet oppgis i hele kroner.

Dersom det ved en utbetaling foreligger både skattepliktig og skattefritt beløp, kan dette innrapporteres i samme oppgave. Det behøver ikke være samme utbetalingstype. I tilfeller hvor det f.eks. foretas utbetaling av ”Engangsutbetaling, uførhet” og i tillegg utbetales renter, kan dette innrapporteres i samme oppgave.

Individuelle livrenter og kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning (forsikringstypene 'Individuelle livrenter' og 'Kontobasert kapitalforsikring') skal innrapporteres ved skattepliktig utbetaling eller det foreligger fradragsberettiget tap. Ved gjenkjøp (innløsning) av livrenter før vilkårene til minste forsikringstid er oppfylt skal ”tilleggsskatten” på en åttendedel av gjenkjøpsverdien, jf. FSFIN § 5-41-8 (2), føres i element merket med utbetalingstype 'Engangsutbetaling, gjenkjøp'.

Ved innrapportering av fradragsberettiget tap, ved individuelle livrenter og kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning, skal det ikke rapporteres negative beløp i felt for "skattepliktig beløp" slik som i tidligere format. Gevinst eller tap skal oppgis som positivt beløp som egne utbetalingstyper.

Det er bare ved opphør av en kontobasert kapitalforsikring at utbetalingen skal innrapporteres. Hele beløpet skal da innrapporteres, både det som står inne på kontoen og det som omfatter forsikringsmessig dekning. Vanlige uttak fra kontobasert kapitalforsikring gjennom året skal ikke innrapporteres. Opptjente renter skal innrapporteres som skattepliktig avkastning med forsikringstype 'Kontobasert kapitalforsikring '.

3      Fortsettelsesforsikring i kollektiv pensjonsforsikring etter opphør av arbeidsforhold

I følge forsikringsavtaleloven § 19-7 har en skattepliktig adgang til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premieberegning, når vedkommende avslutter et arbeidsforhold og således trer ut av den gruppen som forsikringen omfatter. Forsikringen kalles fortsettelsesforsikring.

Løpende utbetalinger av midler fra fortsettelsesforsikring skal innrapporteres i A-meldingen. Bestemmelsene i FSFIN § 5-41 om beregning av skattepliktig inntekt gjelder så langt de passer for livrente som er tegnet som fortsettelsesforsikring etter lov om foretakspensjon § 4-9, og livrente som er tegnet etter overgangsbestemmelsen i FSFIN § 6-47-41.

Det vises til A-meldingen.

Det er gjeldende overgangsregler i FSFIN § 6-47-40. Overgangsreglene gjelder for avtale om fortsettelsesforsikring inngått før 1. januar 2007.

FSFIN § 6-47-40 gir rettighetshaver rett til å få samlede innestående midler utbetalt dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Rettighetshaver som har benyttet adgangen til utbetaling, må ha sendt skriftlig melding om dette til selskapet innen 31. desember 2010.

Innestående beløp på premiefond

Innestående beløp på premiefond i fortsettelsesforsikring ved inntektsårets utgang skal innrapporteres i felt for "innestående på premiefond". Beløpet skal være inklusiv renter for siste år. Innestående beløp skal innrapporteres selv om det ikke har vært innbetalt noe i løpet av inntektsåret.

4      Internasjonal rapportering – CRS/FATCA-opplysninger

Dette kapitlet omhandler hvordan finansielle forhold med kontohavere og reelle rettighetshavere som er identifisert etter reglene beskrevet i "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv. – OECDs Common Reporting Standard (CRS) – Avtale med USA om gjennomføring av FATCA", skal innrapporteres til Skatteetaten. Kapitlet gir en oversikt over hvilke opplysninger som skal gis, og hvordan oppgavene skal merkes.

4.1       Kontohavere mv. som er skattepliktige til andre land

Opplysningsplikten omfatter alle kontohavere som er fysiske personer skattemessig bosatt i utlandet. En person kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. Opplysningsplikten omfatter også amerikanske statsborgere uavhengig av hvor de er bosatt.

Opplysningsplikten omfatter kontohavere som er selskap mv. skattemessig hjemmehørende i utlandet. Et selskap mv. kan være skattemessig hjemmehørende i flere land, og opplysningsplikten vil da omfatte hvert av landene.

Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i utlandet og som er amerikanske statsborgere. En reell rettighetshaver kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. Opplysninger om reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i Norge, skal gis fra inntektsåret 2018. Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere i selskap mv. som omtalt i " Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv. – OECDs Common Reporting Standard (CRS) – Avtale med USA om gjennomføring av FATCA.

4.2       Hvilke opplysninger skal gis

Opplysningsplikten gjelder fra og med det inntektsåret det er fastslått at kontohaver eller reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/amerikansk statsborger eller hjemmehørende i utlandet. Alle beløp skal rapporteres i brutto. Dette presiserer gjeldende rett, og utgjør således ingen endring i rapporteringsplikten. Presiseringen er tatt med for å gjenspeile ordlyden i CRS og FATCA. Opplysningsplikten gjelder uavhengig av beløp.

Opplysningene skal inneholde:

 • Opplysningspliktiges (oppgavegivers)
  • navn
  • adresse
  • organisasjonsnummer
  • globalt identifikasjonsnummer (GIIN)
 • Kontohavere og reelle rettighetshaveres
  • navn
  • adresse med landkode
  • fødselsdato
  • fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer
  • landkode som viser hvor kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende/amerikansk statsborger
  • utenlandsk identifikasjonsnummer med landkode (TIN)
 • Produktets
  • kontonummer, avtalenummer eller annet nummer hvor produktet er registrert
  • gjenkjøpsverdi ved utgangen av inntektsåret
  • avkastning
  • landkode som viser hvor kontohavere/reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende

Norske opplysningspliktige skal registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter (IRS) som tildeler et globalt identifikasjonsnummer (GIIN). GIIN er en forkortelse for Global Intermediary Indentification Number. Registreringen er nødvendig for å kunne rapportere opplysninger som skal utveksles til amerikanske skattemyndigheter og skjer etter retningslinjer fra amerikanske skattemyndigheter.

Det er viktig at de registrerte opplysningene oppdateres ved endringer.

Alle beløp skal oppgis i kontoens valuta og i norske kroner. Beløp i fremmed valuta skal også oppgis med valutakode. Ved omregning av beløp i fremmed valuta til norske kroner skal Norges Banks kurser eller annen offentlig vekslingskurs benyttes.

Opplysninger skal innsendes også det inntektsår en konto er avsluttet. Det skal angis at et kontoforhold er avsluttet. Dersom en avsluttet konto er merket med amerikansk landkode, skal også saldo eller verdi umiddelbart før avslutning av kontoen oppgis.

4.3       Merking ved internasjonal rapportering

Ved innrapportering av finansielle forhold som Skatteetaten skal sende til utenlandske skattemyndigheter må oppgaven merkes med "Internasjonal rapportering" – "CRS" – "[landkode – to tegn]". Skal opplysningene sendes til amerikanske skattemyndigheter, skal de i stedet merkes med "Internasjonal rapportering" – "FATCA" – "US".

Når kontohaver og/eller reell rettighetshaver skattemessig bosatt/hjemmehørende i utlandet (eller amerikansk statsborger), skal kontoen og utenlandsk(e) kontohaver(e) og reell rettighetshaver(e) merkes med det aktuelle landets landkode.

Dersom kontohaver er selskap mv. skal kontoen også merkes på følgende måte i FATCA:

            FATCA102 – Passiv NFFE med en eller flere reelle amerikanske (USA) reelle rettighetshavere

            FATCA103 – Ikke-deltakende utenlandsk finansiell institusjon

            FATCA104 – Spesifisert amerikansk person

            

FATCA102 skal benyttes når det gis opplysninger om finansielle forhold og forsikringer med amerikansk reell rettighetshaver.

FATCA103 skal benyttes når det gis opplysninger om betalinger til en kontohaver som er en ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA.

FATCA104 skal benyttes når selskap mv. som er kontohaver er hjemmehørende i USA. Det er ikke alle finansielle forhold og forsikringer som innehas av amerikanske selskap mv. som skal innrapporteres, se "rettledningen".

FATCA101 og FATCA105 finnes i det amerikanske formatet, men er ikke relevante for norske opplysningspliktige. Disse kodene skal derfor ikke brukes ved innrapportering til Skatteetaten.

 

Formatet inneholder en del felter som er ment for innrapportering med bakgrunn i Common Reporting Standard (CRS). Disse feltene skal benyttes ved innrapporteringen fra og med inntektsåret 2016. Dette gjelder:

 • Avsluttet konto
 • Udokumentert konto
 • CRS101 – Passiv NFE med en eller flere reelle rettighetshavere som er en rapporterbar person for CRS
 • CRS102 – Rapporterbar person for CRS
 • CRS103 – Passiv NFE som er en rapporterbar person for CRS
 • Landkode for andre mottakerland enn USA (to tegn)
 • CRS801 til CRS813 – Merking av reelle rettighetshaveres rolle i selskap mv.

 

CRS101 skal benyttes når det gis opplysninger om finansielle forhold og forsikringer med utenlandsk reell rettighetshaver. Dette gjelder når det er reelle rettighetshavere som skal innrapporteres, uavhengig av om selskap mv. som er kontohaver er skattemessig hjemmehørende i Norge eller i utlandet.

CRS102 skal benyttes når selskap mv. som er kontohaver, er hjemmehørende i et annet land. Det er imidlertid ikke alle finansielle forhold og forsikringer som eies eller rådes over av utenlandske selskap mv. som skal merkes særskilt.

CRS103 skal benyttes når selskap mv. som er kontohaver, er hjemmehørende i et annet land og regnes som passiv, men det ikke innrapporteres informasjon om reelle rettighetshavere.

Oppgaven skal merkes som udokumentert konto, når den inneholder opplysninger om en konto opprettet før 1. januar 2016 og kontohaver er registrert med en c/o-adresse eller postoppbevaringsadresse som eneste adresse. Oppgaven skal merkes med udokumentert konto uavhengig av innestående beløp/verdi. Har verdien oversteget USD 1 000 000 ved utgangen av et inntektsår, skal kontoopplysningene går gjennom hvert år for å prøve å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt, og kontoen skal også merkes med amerikansk landkode.

For nærmere beskrivelse av feltene, se "Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten" for "Andre finansprodukter".

 

Når informasjon er tilgjengelig, skal reelle rettighetshavere merkes på følgende måte:

CRS801=reell rettighetshaver i juridisk person – eierskap

CRS802=reell rettighetshaver i juridisk person – annen rolle

CRS803=reell rettighetshaver i juridisk person – leder (senior managing official)

CRS804=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – settlor/oppretter

CRS805=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – trustee/forvalter

CRS806=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – protector

CRS807=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – beneficiary/begunstiget

CRS808=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – annen

CRS809=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – stifter eller lignende

CRS810=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – trustee-lignende

CRS811=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – protector-lignende

CRS812=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – begunstiget mv.

CRS813=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – annen mv.

 

4.4       Unntak fra opplysningsplikten

Dersom samlet saldo på innskuddskonti som eies eller rådes over av en fysisk person som er skattemessig bosatt i USA eller amerikansk statsborger ikke overstiger USD 50 000 ved utgangen av inntektsåret, er det ikke påkrevet å merke kontoene med amerikansk landkode ved innrapporteringen.

4.5       Unntak for rapportering av utenlandsk identifikasjonsnummer

Opplysningsplikten omfatter kontohaveres og reelle rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer (TIN). Dersom et land ikke utsteder relevant identifikasjonsnummer eller ikke krever at opplysningene skal inneholde identifikasjonsnummer, er det ikke påkrevet at opplysningene inneholder kontohavers/reell rettighetshavers utenlandske identifikasjonsnummer.

Opplysningspliktige som ikke har kontohaveres/reelle rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer, skal i stedet innrapportere fødselsdato. Opplysningspliktige må gjøre en rimelig innsats for å innhente utenlandske identifikasjonsnumre og fødselsdato innen to år fra undersøkelsene er foretatt og det ble fastslått at kontoopplysningene skal innrapporteres etter CRS/FATCA.

4.6       Frist for å levere opplysninger

Opplysningene skal sendes via Altinn. Opplysninger kan sendes inn på de relevante grunnlagsdataordningene eller på ordningen for "andre finansprodukter". De respektive fristene for grunnlagsdataordningene gjelder.

Opplysninger kan sendes inn på:

 • "Tredjepartsopplysninger" – 20. januar i året etter inntektsåret
 • "Andre finansprodukter" – 10. februar i året etter inntektsåret

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innrapporteringsfristen. Ta kontakt med Skatteetaten om dere har utfordringer med å levere opplysningene innen fristen.

4.7       Årsoppgave til skattepliktig(ved internasjonal rapportering)

Den enkelte skattepliktig skal ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter skattleggingsåret, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 (1). Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • Navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på kontohaver/reell rettighetshaver
 • Innrapportert beløp
 • Hvilke land skattepliktig er innrapportert som skattemessig bosatt eller hjemmehørende i
 • Skattepliktigs utenlandske identifikasjonsnummer
 • Navn og organisasjonsnummer/tildelt oppgavegivernummer på opplysningspliktig
 • Opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Skattepliktig skal også orienteres om at norske skattemyndigheter kan utveksle opplysningene til utenlandske skattemyndigheter i henhold til overenskomst med fremmed stat.

Om årsoppgave til skattepliktig ved nasjonal rapportering, se eget punkt.

 

5      Levering av tredjepartsopplysninger

5.1       Leveringssted og frist for innlevering av oppgaver

Tredjepartsopplysninger leveres på internett via Altinn ved å benytte skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. Pass på at du har nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se " Tredjepartsopplysninger via Altinn").

Tredjepartsopplysninger skal sendes via Altinn på internett til Skatteetaten innen 20. januar året etter inntektsåret.

5.2       Kontaktinformasjon for leveransen

Det må oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-post og et mobilnummer..

5.3       Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen 20. januar, kan ilegges tvangsmulkt.

5.4       Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert melding innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf skatteforvaltningsloven § 14-1

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • Er helt uteblitt 
 • Er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • Mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattepliktige 
 • Mangler 9-sifret organisasjonsnummer 
 • Mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • Er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag uteblivelsen er gjeldende. 

Opplysningspliktige unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

5.5       Årsoppgave til skattepliktig

Den enkelte skattepliktige skal ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter skattleggingsåret, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 (1). Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • Navn og fødselsnummer på skattepliktig
 • Innrapportert beløp
 • Navn og organisasjonsnummer på opplysningspliktige
 • Henvisning til post i skattemeldingen
 • Opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

5.6       Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over livsforsikring skal sendes inn via Altinn på internett, se www.altinn.no

For livsforsikring sendes oppgaver inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Når du åpner ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, velger du oppgavetype: ”Livsforsikring” som type tredjepartsopplysninger i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med oppgaver for livsforsikring og sende inn.

For å fylle ut, signere og sende inn skjemaet må du ha en Altinn-rolle på vegne av den virksomheten du representerer:

 • Regnskapsmedarbeider (fylle ut)
 • Utfyller/innsender (fylle ut, signere og sende inn)
 • Begrenset signeringsrettighet (fylle ut, signere og sende inn)

Hvis du ikke har noen av disse rollene må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter, ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

5.7       Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver får du en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at opplysningspliktige kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må opplysningspliktige kontakte Skatteetaten.

6      Korrigering av oppgaver med feil

Ved korreksjon, eller sletting av en tidligere innrapportert oppgave er kravet at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon og ikke som en ny oppgave.

Se også "Unik identifikator av oppgave".

6.1       Unik identifikasjon av oppgave

En innlevert oppgave identifiseres unikt av inntektsår, opplysningspliktige, oppgaveeier og forsikringsnummer som beskrevet under:

Opplysningspliktige (Forsikringsselskap)

 • Opplysningspliktige identifiseres ved organisasjonsnummer

Oppgaveeier (Den som står som eier av forsikringen)

 • Oppgaveeier identifiseres ved fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

Internasjonal identifikator

 • Internasjonale oppgaveeiere identifiseres med TIN-nummer

6.2       Korrigere en oppgave

En tidligere innsendt oppgave korrigeres ved å sende inn en ny oppgave med de korrekte verdiene. Den nye oppgaven vil da erstatte den tidligere innsendte oppgaven.

6.3       Korrigere en oppgave med feil i identifikator

Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det da skal sendes inn en oppgave med korrekte verdier og en sletteoppgave for å slette den oppgaven som var feil. Sletteoppgaven må ha de samme identifikatorfeltene som oppgaven med feil identifikator. Se neste kapittel.

6.4       Slette en oppgave med feil

Sletting av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å innrapportere en <sletteoppgave> med samme unike identifikator som oppgaven som skal slettes.

7      Posthenvisning til skattemeldingen

Opplysningene som innrapporteres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Her finner du posthenvisning for livsforsikring:

Post 2.6.1        Livrenter utenfor arbeidsforhold (engangsutbetaling)

Post 2.6.1        Uførerenter 20 % av terminbeløpet

Post 2.6.2        Utbetalt skattepliktig beløp (individuell livrente)

Post 3.1.2        Renter av livsforsikring

Post 3.1.4        Skattepliktig avkastning (kapitalforsikring) opptjent i 2017

Post 3.1.4        Skattepliktig avkastning ved Unit-Link-forsikring (kapitalforsikring)

Post 3.3.7        Tap på sparedel ved Unit-Link-forsikring

Post 4.5.1        Innestående på premiefond (fortsettelsesforsikring)

Post 4.5.2        Gjenkjøpsverdi av individuell livrenteforsikringsavtale

Post 4.5.2        Gjenkjøpsverdi av kapitalforsikringsavtale

8      Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktige sender inn testoppgaver. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å sende inn testinnsendinger hele året. Ønsker dere å delta på test finner dere informasjon om hvordan dere kan delta på denne nettsiden.

9      Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av tredjepartsopplysninger for livsforsikring skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Livsforsikring

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal innrapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.