Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for skadeforsikring

 • Skriv ut

Opplysningene som leveres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for skadeforsikring. Revidert oktober 2017.

Innledning

Ved innrapportering må skadeforsikringsselskapene forholde seg til oversikten "Kombinasjoner av forsikringstype og utbetalingstype", som viser gyldige kombinasjoner av forsikrings- og utbetalingstyper.

Opplysningsplikt for utbetalinger på skadeforsikring

Opplysningsplikt om utbetalinger på skadeforsikringer er regulert i skatteforvaltningsloven § 7-3 (1) e og skatteforvaltningsforskriften §§ 7-3-3 til 7-3-5. Opplysningsplikt om utbetalt skadeserstatning fra andre enn forsikringsselskaper er regulert i skatteforvaltningsloven § 7-5 (3) og skatteforvaltningsforskriften §§ 7-5-3 til 7-5-6. Ordningen brukes også for slike utbetalinger.

Ved brudd på opplysningsplikten skal tvangsmulkt brukes av Skatteetaten for å få oppgavegivere til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1.  (se overskriften "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Følgende skadeforsikringsselskaper og forsikringsutbetalinger er fritatt for innrapportering:

 • garanti- og kredittforsikringsselskaper
 • reassuranseselskaper
 • skipskaskoforsikringer (tingskade)
 • P & I forsikringer
 • energiforsikringer

Dessuten kreves det ikke innrapportering av:

 • utbetalinger til stat, kommune og fylkeskommune
 • direkte oppgjør mellom forsikringsselskapene

Utbetalinger til meglere, advokater mv. som bare mottar forsikringsbeløpet for videresendelse til den endelige mottaker (innrapportering foretas i slike tilfeller på den egentlige mottakers navn og fødselsnummer). På den annen side skal det foretas innrapportering av utbetalinger til personer eller selskaper som er uten noen form for tilknytning til Norge.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedr. kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema:

RF-1312 Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret

Tredjepartsopplysningens innhold

Oppgavegivernummer

Oppgavegivernummeret vil være identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Alle oppgavegivere som innrapporterer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer tredjepartsopplysninger, også når du tar kontakt med Skatteetaten.

Skadenummer

Det er viktig at forsikringsselskapets skadenummer alltid blir oppgitt, og at nøyaktig samme skadenummer brukes ved en eventuell endringsoppgave. Skadenummeret vil kunne være til hjelp ved eventuell henvendelse til selskapet.

Dersom ikke skadenummer finnes, fordi det ikke har oppstått noen skade, må selskapets forsikringsnummer (polisenummer) oppgis. Dette kan være aktuelt ved innrapportering av ”Retur av premie”. Dersom det gjelder retur av premie som omfatter flere forsikringsnummer, er det tilstrekkelig å innrapportere ett av forsikringsnumrene.

Riktig identifisering av oppgaven

Bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

For personlig skattepliktig som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltmannsforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Et av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattepliktige (aksjeselskap og lignende) skal innrapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal alltid dette benyttes. Likeledes for upersonlige skattepliktige; dersom disse har et norsk organisasjonsnummer skal dette alltid benyttes. Dersom internasjonal identifikator f.eks. TIN er kjent, skal dette også oppgis.

Personlige skattepliktige som verken har norsk fødselsnummer eller har fått tildelt D-nummer, skal innrapporteres på en av følgende måter:

 • Dersom fødselsdato er kjent, innrapporteres denne, etterfulgt av fem nuller. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal innrapporteres sammen med riktig landkode for bosted.
 • Ved ukjent fødselsdato, innrapporteres elleve nuller. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal innrapporteres sammen med riktig landkode for bosted.
 • Dersom internasjonal identifikator f.eks. TIN er kjent, skal dette også oppgis.

Upersonlige skattepliktige som ikke har norsk organisasjonsnummer innrapporteres med ni nuller. Fullstendig navn og adresse skal innrapporteres sammen med riktig landkode for bosted. Dersom internasjonal identifikator er kjent, skal dette også oppgis.

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten oppgavegiver mottar sammen med leveransekvitteringen.

Norge er gjennom avtaler forpliktet til å utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter. Selv om en oppgave er uidentifisert, kan den utveksles med annet land. Det er derfor viktig at det også for skattepliktige som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge innhentes så fullstendige personopplysninger som mulig.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift av 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering. Det fremgår av forskriften § 2-6 hvem som kan tildeles et D-nummer. Hvem som kan rekvirere D-nummer utledes av § 2-7 første ledd.

Skatte- og avgiftspliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-6 bokstav a. Skattepliktige må henvende seg til skattekontoret for tildeling av D-nummer.

Dersom ikke annet er bestemt skal rekvisisjonen skje på særskilt blankett. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. § 2-7 annet ledd.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som oppgavegiver har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn bidragspliktige, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Særregisteret
Postboks 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Hvilke typer forsikring oppgaven gjelder for

Oppgaven gjelder for to typer forsikringer:

 • personskade
 • tingskade

Med personskadeforsikring forstås all dekning som gjelder skade på person. Alle andre skadeforsikringer klassifiseres under tingskader. Dette medfører at forsikringstype kan variere innenfor ett og samme skadetilfelle. Retur av forsikringspremie kan enten tilhøre personskade eller tingskade, se "Kombinasjoner av forsikringstype og utbetalingstype".

Hvilke typer utbetaling oppgaven gjelder for

Oppgaven gjelder for følgende typer av utbetaling:

 • "Periodiske utbetalinger" Alle utbetalinger ved personskade som skal dekke lidt ervervstap frem til oppgjørstidspunktet, og for et fremtidig tidfestet tidsrom. Dessuten alle periodiske ytelser ved personskade (om dagpenger, se nedenfor).
 • "Renter av erstatning" Renter av alle utbetalinger
 • "Retur av premie" Retur av forsikringspremie
 • "Annen utbetaling" Andre utbetalinger

Type 'periodiske utbetalinger' gjelder skattepliktige utbetalinger ved personskade som lidt ervervstap frem til oppgjørstidspunktet, fremtidig ervervstap som gjelder et konkret avgrenset fremtidig tidsrom og alle periodiske ytelser. Periodiske ytelser vil som regel være erstatning for tap i fremtidig erverv, utmålt som terminvise beløp. Utbetaling som del av et utmålt engangsbeløp anses ikke som periodisk ytelse. Dagpenger som utbetales i henhold til privat syke- og ulykkesforsikring er skattepliktig dersom beløpsgrensen på kr 20 pr. dag overskrides.

Renter av erstatningen og retur av premie skal alltid skilles ut som egne utbetalingstyper (hhv. type 'renter av erstatning' og 'retur av premie').

Type 'annen utbetaling' ”Andre utbetalinger” defineres som alle andre utbetalingstyper enn de som er nevnt ovenfor, herunder terminutbetalinger av tingskade, for eksempel avsavnstap. Type 'annen utbetaling' omfatter videre for eksempel engangserstatning for fremtidig ervervstap ved personskader og forsørgertapserstatning ved dødsfall. Begge disse erstatningspostene er skattefrie.

Dersom utbetalingen omfatter flere utbetalingstyper, må det sendes oppgave (records) for hver type.

Når det i året bare er foretatt a-konto-utbetaling, skal beløpet innrapporteres med den utbetalingstype som beløpet hører inn under. Om nødvendig skal beløpet splittes og spesifiseres, dersom det gjelder flere utbetalingstyper.

Dersom det i forbindelse med det endelige skatteoppgjøret viser seg at a-konto-utbetalingen som er foretatt tidligere år er fordelt og innrapportert feil, må det sendes ny oppgave. Slik oppgave sendes i form av brev eller en blankett, direkte til skattekontoret i den kommunen mottaker av betalingen er bosatt.

Utbetalt beløp

For de to følgende punkter er det ingen nedre grense for beløp som skal innrapporteres:

 • erstatning for personskade som skal dekke lidt ervervstap frem til oppgjørspunktet og for et tidfestet fremtidig tidsrom, samt periodiske ytelser ved personskade
 • renter på alle utbetalinger

Ved retur av forsikringspremie (ristornering) skal bare beløp som overstiger kr 25 000 per forsikringstaker innrapporteres. Hele beløpet skal da innrapporteres.

Ved alle andre utbetalinger i året skal bare beløp som overstiger kr 100 000 på en enkelt forsikring innrapporteres. Hele beløpet skal da innrapporteres. Ved innrapporteringen er det samlet beløp, unntatt eventuell rentegodtgjørelse, som blir utbetalt til samme mottaker, for samme skadetilfelle, i samme kalenderår som skal legges til grunn.

Eksempel

Blir det utbetalt et beløp på kr 120 000 for reparasjon av bil til et bilverksted, og kr 20 000 for ødelagte klær og utstyr til forsikrede, skal det innrapporteres kr 120 000 på bilverkstedet, og ikke noe på forsikrede.

Beløpet skal alltid innrapporteres i norske kroner.

Som hovedregel legges til grunn at beløpet skal innrapporteres på den som egentlig mottar beløpet. Som eksempler på egentlige mottakere kan, foruten den personlige forsikringstaker, nevnes:

 • bilforhandler
 • bilverksted
 • bilutleiefirma
 • faktoringselskap
 • panthaver

Ved privat skifte i dødsbo skal beløpet innrapporteres på mottaker. Derimot betraktes ikke en megler eller en advokat, som skal bringe pengene videre til forsikrede, som mottaker. I slike tilfeller skal beløpet innrapporteres på den utbetalingen egentlig tilkommer.

I tilfeller hvor utbetalingen skjer til en annen mottaker enn forsikringstaker, skal også navnet på forsikringstaker oppgis.

Eksempel
Når en bank (panthaver) har tatt pant i bilen til en forsikringstaker, skal utbetalt beløp innrapporteres på banken. I tillegg skal navnet på forsikringstaker oppgis.

Det er alle utbetalinger som er foretatt i kalenderåret som skal innrapporteres.

Kombinasjoner av forsikringstype og utbetalingstype

Nedenfor følger en oversikt over hvilke forsikringstyper og utbetalingstyper som kan kombineres.

Forsikringstyper:

Gammelt format med koder                 

Nytt format har verdi i forsikringstype:

Beskrivelse

01

personskade

Personskade

02

tingskade

Tingskade

 

Utbetalingstyper:

Gammelt format med koder

Nytt format har verdi i:

Beskrivelse

21

<periodiskeUtbetalinger>

Periodiske ytelser, lidt ervervstap frem til oppgjørs-tidspunktet og for et tidfestet fremtidig tidsrom

22

<returAvPremie>

Retur av premie

23

<renterAvErstatning>

Renter av erstatningen

25

<annenUtbetaling>

Annen utbetaling

 

Kombinasjoner som kan eller ikke kan forekomme:

Forsikringstype

Utbetalingstype

Kan forekomme

Skattepliktig/skattefritt

 

personskade

 

<periodiskeUtbetalinger>

Ja

Skattepliktig, som hovedregel

personskade

 

<returAvPremie>

Ja

Kan være skattepliktig for næringsdrivende

personskade

 

<renterAvErstatning>

Ja

Skattepliktig

personskade

 

<annenUtbetaling>

Ja

Skattefritt

tingskade

 

<periodiskeUtbetalinger>

Nei

 

tingskade

 

<returAvPremie>

Ja

Kan være skattepliktig for næringsdrivende

tingskade

 

<renterAvErstatning>

Ja

Skattepliktig

tingskade

 

<annenUtbetaling>

Ja

Kan være skattepliktig for næringsdrivende


Som oversikten viser, er det bare kombinasjonen av forsikringstype 'tingskade' og utbetalingstype 'periodiske utbetalinger' som ikke kan forekomme. Dette har sammenheng med at periodiske ytelser ved tingskader for eksempel avsavnstap, skal tas med under utbetalingstype 'annen utbetaling'.

Levering av tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Tredjepartsopplysninger over skadeforsikring sendes inn via Altinn på internett, se www.altinn.no. Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1322 Tredjepartsopplysninger - skadeforsikring  

Manuelt utfyllingsskjema ment for oppgavegivere som har få oppgaver å levere.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

Tredjepartsopplysninger kan leveres via internett (Altinn) fra 2. januar året etter inntektsåret.

Kontaktinformasjon for leveransen

Det må oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-post og et mobilnummer for Altinn varsler.

Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten. Dersom oppgaver ikke blir levert innen fristen 20. januar, kan det ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert melding innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1.

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt 
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattepliktige 
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer 
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir. 

Oppgavegiver unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da vil  ikke den varslede tvangsmulkten begynne å løpe.

Årsoppgave til skattepliktig

Den enkelte skattepliktige skal ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter skattleggingsåret, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 (1). Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene. Se skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 (3) for øvrige krav til kopi. De som kun mottar skattefritt beløp skal også ha en årsoppgave.

Årsoppgaven kan utformes slik oppgavegiver finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer på skattepliktig
 • innrapportert beløp (både skattepliktige og skattefrie beløp)
 • navn og organisasjonsnummer på oppgavegiver. Henvisning til post i skattemeldingen
 • opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Posthenvisning til skattemeldingen

Opplysningene som innrapporteres i tredjepartsopplysninger benyttes til produksjon av skattemeldingen. Her finner du posthenvisning for skadeforsikring:

Post 2.1.1 Utbetalt skadeforsikring

Post 3.1.2 Renter av skadeforsikring

Unik identifikasjon av oppgave

En innlevert oppgave identifiseres unikt av inntektsår, oppgavegiver, oppgaveeier og skadenummer som beskrevet under:

Oppgavegiver (Forsikringsselskapet)

 • oppgavegiver identifiseres ved organisasjonsnummer

Oppgaveeier (Den som mottar utbetalingen)

 • oppgaveeier identifiseres ved fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer

Internasjonal identifikator

 • internasjonale oppgaveeiere identifiseres med TIN-nummer

Skadenummer

 • forsikringsselskapets skadenummer, evt. selskapets forsikringsnummer (polisenummer).

Korrigering av oppgaver

Ved korreksjon av en tidligere innrapportert oppgave er kravet at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon og ikke som en ny oppgave.

Se "Unik identifikasjon av oppgave".

Korrigere en oppgave

En tidligere innsendt oppgave korrigeres ved å sende inn en ny oppgave med de korrekte verdiene. Den nye oppgaven vil da erstatte den tidligere innsendte oppgaven.

Korrigere en oppgave med feil i identifikator

Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det  skal sendes inn en nullet oppgave for å slette den oppgaven som var feil, og en ny oppgave med korrekte verdier.  Den nullede oppgaven må ha de samme identifikatorfeltene som oppgaven med feil identifikator. Se neste kapittel.

Slette en oppgave med feil

Sletting ("nullstilling") av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å innrapportere en oppgave med identiske identifikatorfelter som den oppgaven som skal slettes og der beløpsfeltene settes til 0.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av tredjepartsopplysninger for skadeforsikring skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Skadeforsikring

Formatbeskrivelsen skal benyttes av oppgavegivere/innsendere som skal innrapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.