Rettledning for utfylling og innlevering av opplysninger om Aksjesparekonto

 • Skriv ut

Revidert oktober 2017.

Innledning

Fra 1. september 2017 kan oppgavegivere tilby aksjesparekontoer til personlige skatteytere. Midler på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond hjemmehørende innen EØS.

Rettledningen er skrevet for oppgavegiverne av tredjepartsopplysninger for aksjesparekonto.

Rettledningen inneholder praktiske, juridiske og datatekniske opplysninger vedrørende beskatning og innrapportering av aksjesparekonto.

Rettledningen med tilhørende formatbeskrivelser (se "Beskrivelse av filformatet") skal gjelde for inntektsåret 2017 og senere år, inntil ny rettledning eller formatbeskrivelse blir utarbeidet.

Ved brudd på opplysningsplikten kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt for å få oppgavegivere til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1. Se mer om dette nedenfor.

Opplysningsplikt

Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningslov § 7-3 og ny skatteforvaltningsforskrift § 7-3-1 og opplysningene som skal innrapporteres fremgår blant annet av FSFIN § 10-21-4.  

Det fremgår av formatbeskrivelsen hvilke opplysninger som skal gis.

Tredjepartsopplysninger skal innrapporteres elektronisk via Altinn (se ”Tredjepartsopplysninger via Altinn”).

Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen 10. februar, kan ilegges tvangsmulkt (se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver”).

Oppdatering av kontaktinformasjon

Skatteetatens oppgavegiverregister henter oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Aksjesparekonto

Fra og med 1. september  2017  kan personlige skatteytere opprette en aksjesparekonto hos en tilbyder av en slik konto. Kontoen kan opprettes for investering i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i selskaper i land innenfor EØS, og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS, jf. sktl. § 10-21 annet ledd første punktum.

Det kan stå kontanter på aksjesparekontoen, men disse kan ikke gi renteavkastning. Midlene på kontoen kan bare benyttes til å investere i aksjer i børsnoterte selskaper, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS, jf. sktl. § 10-21 annet ledd. Vederlag ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og andeler som inngår på kontoen, skal tilføres kontoen. Gevinst ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og andeler på kontoen er ikke skattepliktig og tap er ikke fradragsberettiget før uttak. Uttak fra kontoen som overstiger innskuddet og opparbeidet skjerming er skattepliktig. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen. Utbytte på aksjer, egenkapitalbevis og andeler som står inne på kontoen, skattlegges løpende på vanlig måte på skattyters hånd.

Overgangsregler:

Personlige aksjonærer kan i inntektsåret 2017 fra og med ikrafttredelsestidspunktet velge å overføre aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond til aksjesparekontoen uten beskatning, jf. endringslov til skatteloven mv. VIII. Innskuddet på kontoen settes til inngangsverdien på aksjene eller andelene som overføres. Eventuell ubenyttet skjerming på de overførte aksjene og andelene anses som ubenyttet skjerming på aksjesparekontoen.

Aksjer og Andeler som omfattes av ordningen

Børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis

Aksjene og egenkapitalbevisene må være notert på norsk eller utenlandsk børs og selskapene må være hjemmehørende innen EØS når aksjene og egenkapitalbevisene tas inn på kontoen. Aksjer og egenkapitalbevis kan bli værende på kontoen selv om aksjene eller egenkapitalbevisene senere endrer status fra å være børsnoterte til å bli ikke-børsnoterte, eller selskapene flytter ut av EØS. Aksjer og egenkapitalbevis hvor børsnoteringen er suspendert kan ikke tas inn på kontoen så lenge suspensjonen varer. Aksjer notert på Oslo Axess regnes som børsnoterte aksjer. Som børsnoterte aksjer regnes ikke aksjer notert på OTC-listen (utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbud) og aksjer notert på Merkur Market (egen markedsplass på Oslo Børs). Det samme gjelder aksjer som er notert på tilsvarende lister i utlandet.

Andeler i aksjefond (verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel)

Ordningen gjelder for andeler i verdipapirfond etablert innen EØS med mer enn 80 prosent aksjeandel ved inntektsårets begynnelse, jf. sktl. § 10-21 annet ledd annet punktum. Dette gjelder andeler i verdipapirfond hvor all utdeling fra fondet skal regnes som aksjeutbytte, jf. sktl. § 10-20 tredje ledd bokstav a. Aksjeandelen beregnes på samme måte som ved fastsettingen av hvor stor andel av utdelingen fra fondet som skal anses som aksjeutbytte vs. rente, jf. sktl. § 10-20 og emnet «Verdipapirfond», pkt. 3.2. For fond som er etablert i inntektsåret, beregnes aksjeandelen ut fra forholdet ved inntektsårets utgang. Dersom nyoppstartede fond ikke oppfyller kravet om aksjeandelved inntektsårets utgang, må fondsandelene tas ut av kontoen. Om fondene i senere inntektsår ikke lenger oppfyller kravet til aksjeandelen kan fondsandelen likevel bli stående på aksjesparekontoen, og skal skattemessig behandles som et aksjefond. Om beskatning ved uttak, se pkt. 7.

Uttak fra kontoen:

Overføring av aksje, egenkapitalbevis eller andel fra aksjesparekontoen til kontohaver anses som uttak fra kontoen, jf. sktl. § 10-21 sjette ledd femte punktum. Uttaket settes til verdien av aksjen, egenkapitalbeviset eller aksjefondsandelen på overføringstidspunktet. Uttak som overstiger innskuddet tillagt skjerming anses som skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 10-21 fjerde ledd annet punktum. Ved uttak fra kontoen, anses innskudd på kontoen for å være tatt ut først, jf. sktl. § 10-21 fjerde ledd første punktum. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen, se pkt. 10. Skattepliktig uttak etter fradrag for skjerming blir ved skatteberegningen multiplisert med en fastsatt faktor, jf. sktl. § 10-21 fjerde ledd tredje punktum. Uttaksverdien for aksjen, egenkapitalbeviset eller andelen utgjør ny inngangsverdi for aksjen, egenkapitalbeviset eller andelen utenfor ordningen.

Ved opphør av aksjesparekontoen, skattlegges innestående på kontoen fratrukket innskudd og ubenyttet skjermingsfradrag som uttak fra kontoen, jf. sktl. § 10-21 syvende ledd. Se pkt. 3.3. Er innestående på kontoen lavere enn innskudd på kontoen, anses differansen som tap ved realisasjon av aksjer. For å få fastsatt riktig skatt må gevinster/tap og utbytte  fra aksjer oppjusteres med en faktor.Tapet multipliseres med den fastsatte faktoren ved skatteberegningen og kan føres til fradrag i kontohavers inntekt. For  skatteåret 2017 er satsen på alminnelig inntekt 24 prosent. Utbytte og gevinster på aksje og aksjefond skal ganges opp med en faktor på 1,24, slik at skattesatsen i praksis blir 29,76 prosent. Ved tap beregnes fradrag på tilsvarende måte.Aksjerelatert formue på kontoen formuesbeskattes på samme måte som aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen. Kontanter på kontoen formuesbeskattes på samme måte som bankinnskudd og inngår ikke i aksjerabatten.

Særlig om rapportering av formue

Fra og med inntektsåret 2017 innføres formuesrabatt på aksjer og verdipapirfond (aksjedel). Rabatten er på 10 %. Dette gjelder også for aksjer og aksjefondsandeler som står på ASK.

Dere skal rapportere markedsverdi og denne vil vises i skattemeldingen. Skatteetaten beregner så rabatten slik at 90 % av verdien inngår i skatteoppgjøret.

Eksempel:

På ASK har investor aksjer, aksjefond og kontanter ved utgangen av inntektsåret.

Markedsverdi aksjer 100

Markedsverdi aksjefond 120

Kontanter  30

Post 4.1.8 Formue aksjesparekonto - aksjedel kr 220

Post 4.1.8 Formue aksjesparekonto - kontanter kr 30

Selve formuesrabatten vil bare bli beregnet for aksjedelen. Formuesrabatten vil bli forhåndsutfylt i egen post i papirutgaven av skattemeldingen (som verdsettingsrabatt)  

Kontoen kan overføres fra en tilbyder til en annen uten beskatning. Kunden kan også ha flere aksjesparekonti hos en eller flere tilbydere.

Ved overføring mellom oppgavegivere i løpet av året skal rapportering skje slik:

Oppgavegiver A har konto A frem til 01.11.2017, da konto flyttes til oppgavegiver B.

Oppgavegiver A rapporterer transaksjoner i form av utdelt utbytte og realisasjonsvederlag på konto, samt formuesverdi 0 og antall 0 og merker eventuelt kontoen med internasjonal rapportering til skatteetaten.

Ved flytting må oppgavegiver A gi informasjon om alle bevegelser av skattemessig betydning (feks uttak fra kontoen) på konto før flyttedato til oppgavegiver B.

Oppgavegiver B rapporterer konto som ved normal rapportering . Oppgavegiver B skal rapportere alle skattepliktige beløp for inntektsåret som skal på kontohavers skattemelding.

Skjermingsfradrag

Det beregnes skjerming på grunnlag av kontohaverens innskudd av kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler på kontoen. Skjermingsgrunnlaget fastsettes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av inntektsåret, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år, jf. sktl. § 10-21 femte ledd femte punktum. Skjermingen knytter seg til kontoen som sådann og ikke til de enkelte aksjer mv. innenfor ordningen. Skjermingen tilordnes kontohaver den 31. desember i inntektsåret, jf. sktl. § 10-21 femte ledd siste punktum. Skjermingsfradraget fastsettes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten, se sktl. § 10-12 femte ledd fjerde punktum. Det er Skattedirektoratet som fastsetter skjermingsrenten etter delegasjon fra Finansdepartementet, jf. FSFIN § 10-12-1 første ledd. Direktoratet beregner og kunngjør renten for det enkelte inntektsår i januar i året etter inntektsåret, jf. FSFIN § 10-12-1 annet ledd. Skjermingsrenten kunngjøres på www.skatteetaten.no/aksjer. Skjermingsfradraget kan ikke overstige skattepliktig uttak fra ordningen og utdeling av skattepliktig utbytte fra aksjer og fondsandeler på kontoen, jf. sktl. § 10-21 femte ledd første og annet punktum. Ubenyttet skjerming legges til skjermingsgrunnlaget og kan fremføres til fradrag i senere års uttak og utbytter, jf. sktl. § 10-21 femte ledd tredje punktum.

Arv/dødsfall

Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessigkontinuitet. Gjenlevendeektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Gave

En aksjesparekonto kan gis som gave dersom dette gjøres med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres

Skilsmisse

Ved skilsmisse kan ektefellene bestemme at aksjesparekontoen skal overføres til den annen ektefelle enn den er registrert på. Overføringen må da skje med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

For personlig kontoeier skal oppgaven inneholde et 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato og personnummer).

For utlending som har fått tildelt D-nummer, skal dette oppgis på oppgaven. D-nummer er et midlertidig identifikasjonsnummer som er tildelt av Sentralkontoret for folkeregistrering.

For kontoeier bosatt i utlandet, kan det benyttes fødselsdato etterfulgt med fem nuller, eller 11 nuller dersom fødselsdato er ukjent.

Bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et ellevesifret fødselsnummer eller D-nummer.

D-nummer tildeles av Personregisteret (Skatt nord, Hammerfest) og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven som sendes til Skatteetaten skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer, skal alltid dette benyttes.

D-nummer må innhentes dersom eier av andel ikke er bosatt i Norge, og D-nummer ikke allerede er tildelt.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift av 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering. Det fremgår av forskriften § 2-6 hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer. Hvem som kan rekvirere D-nummer utledes av § 2-7 første ledd.

Skatte- og avgiftspliktige skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-6 bokstav a. Skattepliktige må henvende seg til Skatteetaten for tildeling av D-nummer.

Dersom ikke annet er bestemt skal rekvisisjonen skje på særskilt blankett RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. § 2-7 annet ledd.

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Norge er gjennom avtaler forpliktet til å utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter. Selv om en oppgave er uidentifisert, kan den utveksles med andre land. Det er derfor viktig at det også for skattepliktige som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge innhentes så fullstendige personopplysninger som mulig.

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal dette alltid benyttes. Likeledes for upersonlige skattepliktige: dersom disse har et norsk organisasjonsnummer skal dette alltid benyttes.

Alternativ identifikator

Alternativ identifikator benyttes dersom det ikke finnes et fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer for oppgaveeieren. Dette er et nummer som tildeles av oppgavegiveren. Dette må være et unikt nummer gjennom hele inntektsåret slik at oppgaven kan gjenkjennes ved eventuell erstatning eller sletting. Feltet for fødselsnummer eller organisasjonsnummer angis da med 9 eller 11 nuller.

Innhenting av fødselsnummer og D-nummer

Dersom du som oppgavegiver har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Særregisteret
Postboks 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om kontohaver kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Internasjonal rapportering – CRS/FATCA-opplysninger

Dette kapitlet omhandler hvordan aksjesparekonto med kontoeiere som er identifisert etter reglene beskrevet i " Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti – CRS/FATCA ", skal innrapporteres til Skatteetaten. Kapitlet gir en oversikt over hvilke opplysninger som skal gis, og hvordan oppgavene skal merkes.

Kontoeiere som er skattepliktige til andre land

Opplysningsplikten omfatter alle kontoeiere som er fysiske personer skattemessig bosatt i utlandet. En person kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. Opplysningsplikten omfatter også amerikanske statsborgere uavhengig av hvor de er bosatt.

Hvilke opplysninger skal gis

Opplysningsplikten gjelder fra og med det inntektsåret det er fastslått at kontoeier er skattemessig bosatt/amerikansk statsborger eller hjemmehørende i utlandet. Opplysningsplikten gjelder uavhengig av beløp.

Opplysningene skal inneholde:

 • Opplysningspliktiges (oppgavegivers)
  • navn
  • adresse
  • organisasjonsnummer
  • globalt identifikasjonsnummer (GIIN)
 • kontoeiere
  • navn
  • adresse med landkode
  • fødselsdato
  • fødsels-/D-nummer
  • landkode som viser hvor kontoeier er skattemessig bosatt/hjemmehørende/amerikansk statsborger
  • utenlandsk identifikasjonsnummer med landkode (TIN)
 • Andelenes
  • kontonummer eller annet nummer hvor produktet er registrert
  • formuesverdi ved utgangen av inntektsåret
  • utbytte
  • uttak
 • landkode som viser hvor kontoeiere er skattemessig bosatt/hjemmehørende

Brutto salgsvederlag er det totale beløp betalt eller kreditert når skattepliktig selger aksjer etc. eller innløser fondsandeler holdt på konto. Ved rapportering kan kurtasje trekkes fra ved beregning av salgsvederlag.

Norske opplysningspliktige skal registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter (IRS) som tildeler et globalt identifikasjonsnummer (GIIN). GIIN er en forkortelse for Global Intermediary Indentification Number. Registreringen er nødvendig for å kunne rapportere opplysninger som skal utveksles til amerikanske skattemyndigheter og skjer etter retningslinjer fra amerikanske skattemyndigheter.

Det er viktig at de registrerte opplysningene oppdateres ved endringer.

På oppgavenivå er det opprettet et flagg "Oppgavegiver er kontoens forvalter" (true/false).

Oppgavegiver  må innrapportere GIIN på hvert fond som inngår på aksjesparekontoen. GIIN må være unikt for hvert fond og oppgavegivers GIIN kan ikke benyttes for fond de selv forvalter.

Alle beløp skal oppgis i andelenes valuta og i norske kroner. Ved omregning av beløp i fremmed valuta til norske kroner skal Norges Banks kurser eller annen offentlig vekslingskurs benyttes.

Opplysninger skal innsendes også det inntektsår en konto er avsluttet. Det skal angis at et kontoforhold er avsluttet. Dersom en avsluttet konto er merket med amerikansk landkode, skal også saldo eller verdi umiddelbart før avslutning av kontoen oppgis.

Merking ved internasjonal rapportering

Ved innrapportering av andeler  som Skatteetaten skal sende til utenlandske skattemyndigheter må oppgaven merkes med "Internasjonal rapportering" – "CRS" – "[landkode – to tegn]". Skal opplysningene sendes til amerikanske skattemyndigheter, skal de i stedet merkes med "Internasjonal rapportering" – "FATCA" – "US".

Når andelseier og/eller reell rettighetshaver skattemessig bosatt/hjemmehørende i utlandet (eller amerikansk statsborger), skal andelene og utenlandsk(e) andelseier (e) og reell rettighetshaver(e) merkes med det aktuelle landets landkode.

Dersom andelseier/nominee er selskap mv. skal kontoen også merkes på følgende måte i FATCA:

FATCA102 – Passiv NFFE med en eller flere reelle amerikanske (USA) reelle rettighetshavere

FATCA103 – Ikke-deltakende utenlandsk finansiell institusjon

FATCA104 – Spesifisert amerikansk person

FATCA102 skal benyttes når det gis opplysninger om andeler med amerikansk reell rettighetshaver.

FATCA103 skal benyttes når det gis opplysninger om betalinger til en andelseier/nominee som er en ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA.

FATCA104 skal benyttes når selskap mv. som er andelseier/nomineeer hjemmehørende i USA. Det er ikke alle andeler som innehas av amerikanske selskap mv. som skal innrapporteres, se "Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti – CRS/FATCA".

FATCA101 og FATCA105 finnes i det amerikanske formatet, men er ikke relevante for norske opplysningspliktige. Disse kodene skal derfor ikke brukes ved innrapportering til Skatteetaten.

Formatet inneholder en del felter som er ment for innrapportering med bakgrunn i Common Reporting Standard (CRS).. Dette gjelder:

 • Avsluttet konto
 • Udokumentert konto
 • CRS101 – Passiv NFE med en eller flere reelle rettighetshavere som er en rapporterbar person for CRS
 • CRS102 – Rapporterbar person for CRS
 • CRS103 – Passiv NFE som er en rapporterbar person for CRS
 • Landkode for andre mottakerland enn USA (to tegn)
 • CRS801 til CRS813 – Merking av reelle rettighetshaveres rolle i selskap mv.

CRS101 skal benyttes når det gis opplysninger om finansielle forhold og forsikringer med utenlandsk reell rettighetshaver. Dette gjelder når det er reelle rettighetshavere som skal innrapporteres, uavhengig av om selskap mv. som er andelseier er skattemessig hjemmehørende i Norge eller i utlandet.

CRS102 skal benyttes når selskap mv. som er andelseier, er hjemmehørende i et annet land. Det er imidlertid ikke alle andeler som eies eller rådes over av utenlandske selskap mv. som skal merkes særskilt.

CRS103 skal benyttes når selskap mv. som er andelseier/nominee, er hjemmehørende i et annet land og regnes som passiv, men det ikke innrapporteres informasjon om reelle rettighetshavere.

For nærmere beskrivelse av feltene, se "Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten" for "Andre finansprodukter".

Når informasjon er tilgjengelig, skal reelle rettighetshavere merkes på følgende måte:

CRS801=reell rettighetshaver i juridisk person – eierskap

CRS802=reell rettighetshaver i juridisk person – annen rolle

CRS803=reell rettighetshaver i juridisk person – leder (senior managing official)

CRS804=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – settlor/oppretter

CRS805=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – trustee/forvalter

CRS806=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – protector

CRS807=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – beneficiary/begunstiget

CRS808=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – annen

CRS809=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – stifter eller lignende

CRS810=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – trustee-lignende

CRS811=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – protector-lignende

CRS812=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – begunstiget mv.

CRS813=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – annen mv.

Unntak for rapportering av utenlandsk identifikasjonsnummer

Opplysningsplikten omfatter andelseieres og reelle rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer (TIN). Dersom et land ikke utsteder relevant identifikasjonsnummer eller ikke krever at opplysningene skal inneholde identifikasjonsnummer, er det ikke påkrevet at opplysningene inneholder andelseiers/reell rettighetshavers utenlandske identifikasjonsnummer.

Opplysningspliktige som ikke har andelseieres/reelle rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer, skal i stedet innrapportere fødselsdato. Opplysningspliktige må gjøre en rimelig innsats for å innhente utenlandske identifikasjonsnumre og fødselsdato innen to år fra undersøkelsene er foretatt og det ble fastslått at andelene skal innrapporteres etter CRS/FATCA.

Levering av tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger leveres elektronisk via Altinn ved å benytte skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. Pass på at du har nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Tredjepartsopplysninger via Altinn").

Tredjepartsopplysninger for Aksjesparekonto  skal sendes inn via Altinn, innen 10. februar året etter inntektsåret.

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over aksjesparekonto skal sendes inn via Altinn, se www.altinn.no.

Skatteetaten kan ikke motta opplysningene via e-post.

Oppgaver sendes inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Når du åpner ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, velger du oppgavetype: ”Aksjesparekonto” som oppgavetype i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med oppgaver for verdipapirfond og sende inn.

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver, får du en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må oppgavegiver kontakte Skatteetaten.

Innleveringsfrister

Opplysningspliktige  skal sende årsoppgaver for aksjesparekonto til Skatteetaten innen følgende frister i året etter inntektsåret:

 • 10. februar i året etter inntektsåret for årsoppgaver for aksjesparekonto.

For å unngå at oppgaver mangler på skattemeldingen, er det meget viktig at fristen overholdes. Endrings- eller erstatningsoppgaver som sendes inn etter 1. mars vil ikke automatisk komme med i skattepliktiges skattemelding.

Hvis opplysningspliktig  ikke har tredjepartsopplysninger å levere, skal "ingen oppgaver å levere" benyttes.

20. oktober er siste frist for innsending av endrings- eller erstatningsoppgaver.

Årsoppgave til skattepliktig

Tilbyderne må sende kunden årsoppgaver som viser samlet oversikt over andelseiers transaksjoner, innen 15. februar i året etter inntektsåret. Alle opplysninger som innrapporteres til Skattemyndighetene må også være tilgjengelig for skattepliktige. Dette innebærer ikke at det må sendes en papiroppgave med alle opplysninger, men at andelseieren skal gis tilgang til komplett informasjon, f. eks. gjennom nettløsninger.

Årsoppgavene skal benyttes til kontroll av tallene i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Forvaltningsselskapene oppfordres således til å ta med følgende melding på investorens årsoppgave; ”oppgaven må kontrolleres før du leverer skattemeldingen”. Investorene bør også bes om å ta kontakt med oppgavegiver så snart som mulig dersom investor mener at årsoppgavene inneholder feil.

Det skal fremgå av kopien (årsoppgaven) om skattepliktig er innrapportert som skattemessig bosatt eller hjemmehørende i annen stat eller jurisdiksjon. Kopien skal også inneholde skattepliktiges utenlandske identifikasjonsnummer. Skattepliktig skal orienteres om at norske skattemyndigheter kan utveksle opplysningene til utenlandske skattemyndigheter i henhold til overenskomst med fremmed stat.

Posthenvisninger til skattemeldingen

 • 3.1.5 Utbytte aksjesparekonto
 • 3.1.8 Gevinst salg aksjesparekonto
 • 3.3.8 Tap salg aksjesparekonto
 • 4.1.8 Formue aksjesparekonto aksjedel
 • 4.1.8 Formue aksjesparekonto kontanter

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke innleverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1.

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag uteblivelsen er gjeldende.

Oppgavegiver unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe. 

Feil på innsendte tredjepartsopplysninger

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene.

For at skattepliktigskal få riktige beløp forhåndsutfylt på skattemeldingen, må korrekte oppgaver være Skatteetaten i hende senest innen 1. mars (se "Innleveringsfrister”).

Korrigere en oppgave

Ved korreksjon eller sletting av en tidligere innrapportert oppgave er kravet at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon og ikke som en ny oppgave. For aksjesparekonto er det oppgaveeiers kontonummer, fødselsnummer, d-nummer, sammen med inntektsår og oppgavegiver som er unik identifikator (se "Unik identifikasjon av oppgave").

Når korrigert oppgave med korrekte verdier mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave.

Korrigere en oppgave med feil i identifikator

Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det da skal sendes inn en oppgave med korrekte verdier og en nullet oppgave for å slette den oppgaven som var feil. Den nullede oppgaven må ha de samme identifikatorfeltene som oppgaven med feil identifikator (se "Slette en oppgave").

Slette en oppgave

Sletting av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å innrapportere en <sletteoppgave> med samme unike identifikator som oppgaven som skal slettes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av tredjepartsopplysninger for aksjesparekonto skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner - Aksjesparekonto

Formatbeskrivelsen skal benyttes av oppgavegivere/innsendere som skal innrapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.