Aksjesparekonto - ASK

  • Skriv ut

Fra og med 1. september 2017 kan personlige skattytere etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler

Hva er aksjesparekonto

Det er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt med 29,76 % etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag. Utbytte du mottar på aksjene eller aksjefondsandelene (som står på aksjesparekontoen) skattlegges som tidligere, på det tidspunkt generalforsamlingen vedtar utdeling. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen. Du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv ønsker, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond, og disse vil kunne tilby aksjesparekonto fra 1. september 2017.

Hvilke verdipapirer kan du ha på en aksjesparekonto

Midler på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel ved inntektsårets begynnelse.

Dette innebærer at du ikke kan ha rene rentefond på aksjesparekontoen. Vær også oppmerksom på at flere av selskapene som er registrert på Oslo Børs ikke er hjemmehørende i EØS og dermed ikke er kvalifisert til å holdes på en aksjesparekonto. Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto, men disse kan ikke gjøres rentebærende.

Aksjer og fond som etter erverv ikke lenger oppfyller vilkårene til å holdes på ASK

Aksjer og fond som oppfyller kravene til å holdes på ASK på ervervstidspunktet kan forstatt holdes på ASK. Dette gjelder selv om selskapet eller fondet feks ikke lenger skulle oppfylle kravene til å være etablert innen EØS, eller kravene om aksjeandel i fondet ikke lenger oppfylles.

Eksempel 1:

A kjøper aksjer i selskap B som på ervervstidspunket er et norsk selskap. Selskapet flytter så til USA, denne begivenheten medfører ikke at aksjen må ut av ASK, og innbærer heller ikke realisasjon. Ved senere realisasjon av aksjen skal gevinst/tap behandles som om det fremdeles var et selskap innen EØS for denne aksjonæren.

Eksempel 2:

A kjøper i 2017 andeler i verdipapirfond på 89 %. Ved inngangen til 2018 har sammensetningen i fondet endret seg slik at aksjeandelen er 0 %. A kan fremdeles holde andelene på ASK kontoen og ved realisasjon/utdelinger skal disse skattlegges på lik linje med andeler i aksjefond.

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Dette er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter (les mer om dette fradraget på skatteetaten.no under "aksjonærmodellen"). Fradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med en skjermingsrente.

For aksjer/andeler på aksjesparekonto tar skjermingsgrunnlaget utgangspunkt i kontohavers innskudd på kontoen, dvs summen av innskutte kontanter, aksjer og aksjefondsandeler. Dette antas å være en forenkling i forhold til de skjermingsreglene som gjelder for aksjer som ikke er på en aksjesparekonto. For verdipapirene som holdes på aksjesparekontoen er det dermed  ikke nødvendig å beregne skjerming per aksje/andel, ei heller holde rede på FIFU (et prinsipp som sier at de først anskaffede aksjene/andelene anses solgt først).

Det beregnede skjermingsfradraget kan trekkes fra både ved skattepliktig uttak fra ordningen og ved utdeling av utbytte fra aksjer/andeler på kontoen.

I løpet av et inntektsår kan det forekomme mange innskudd og uttak på kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskuddssaldo på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Ved åpning av aksjesparekonto kan det være en utfordring å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig – her vil det utvises noe skjønn slik at det er rom for å se disse overføringene i sammenheng dersom det er kort tid mellom overføringene og bestillingen av overføringene, f eks at man anser de første overføringer innen en 2 ukersperiode som en samlet overføring.

Uttak fra aksjesparekontoen

Når aksjer/andeler overføres fra aksjesparekontoen til kontohaveren skal dette behandles som uttak fra kontoen. Uttaket settes til markedsverdien av aksjen/andelen på overføringstidspunktet. Uttaket blir ikke beskattet før beløpet overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på kontoen. Uttak skal redusere skjermingsgrunnlaget.

Særlig om skattlagt utbytte som går rett inn på aksjesparekontoen

Utbytte som går inn på aksjesparekontoen behandles som innskudd og øker skjermingsgrunnlaget.

Overgangsregler

Ved overføring av aksjer/andeler fra kontohaver til aksjesparekonto skattlegges dette som om aksjen/andelen blir realisert. Aksjonæren blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. Overføringen blir ansett som et innskudd på kontoen. Størrelsen på innskuddet settes til verdien av aksjen/andelen som legges til grunn ved gevinstberegningen.

For å lette overgangen til ordningen med aksjesparekonto er det vedtatt overgangsregler der det åpnes for at personlige aksjonærer i 2017 kan overføre aksjer og aksjefondsandeler med skattemessig kontinuitet. Det innebærer at overføringen ikke beskattes. Særlig om fastsette av skjermingsgrunnlag ved overføring til ASK. Se avsnittet om skjermingsfradrag på aksjesparekonto, over.

Innrapportering på skattemeldingen

Tilbyder av aksjesparekonto er ansvarlig for skatterapporteringen av aksjesparekontoen, slik at utbytte, gevinst, tap og formue forhåndsutfylles på kontoeierens skattemelding. Kontohaver må kontrollere at beløpene på skattemeldingen er fullstendige og korrekte. Kontohaver vil også motta en særskilt aksjeoppgave fra Skatteetaten (RF-1088 A) som viser aksjetransaksjoner på aksjesparekontoen. Denne oppgaven vil kontohaver kunne benytte for å kontrollere at skattemeldingen er riktig.

Eksempler og utvalgte spørsmål og svar

Uttak

Eksempel 1 

Peder har en aksje med inngangsverdi på kroner 10 og virkelig verdi kroner 20. Han overfører denne aksjen til aksjesparekonto i 2017 med full kontinuitet uten beskatning.

Inngangsverdi på aksjesparekonto er kroner 10 (dette kan tas ut uten beskatning). Så sletter han aksjesparekontoen og overtar aksjene igjen. Peder skal da uttaksbeskattes for aksjene han tar ut av aksjesparekontoen. Han mottar verdier for kroner 20 og skattlegges for en gevinst på kroner 10.

Ny inngangsverdi på aksjene som nå ligger i skatteetatens aksjonærregister på vanlig måte blir kroner 20.

Eksempel 2

Peder eier 1 aksje A med inngangsverdi kroner10 og virkelig verdi kroner 20. Peder eier også 1 aksje B med inngangsverdi kroner 100 og virkelig verdi kroner 100

Disse føres inn på aksjesparekonto med kontinuitet uten beskatning og sum inngangsverdi på aksjesparekontoen blir da kroner 110 (dette beløpet kan tas ut skattefritt)

Så overfører Peder aksje A til egen konto. Peder tar da ut verdier for kroner 20, men beskattes ikke.

Ny inngangsverdi på aksjesparekontoen blir kroner 90 (dette beløpet kan tas ut skattefritt).

Ny inngangsverdi på aksje A i aksjonærregisteret blir kroner 20.

Gevinsten Peder hadde på aksje A kommer til beskatning når han gjør opp ASK eller tar ut verdier utover den gjenværende inngangsverdien på kroner 90.

Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året

Eksempel 1

Hva blir skjermingsgrunnlaget her? En person har disse innskuddene i 2018

Januar: kroner 500

April: kroner 500

Juli: kroner 500

September: kroner 200

Og disse uttakene

Mai: kroner 300

Desember: kroner 300

Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 500 da dette er laveste innskuddsbeløp i løpet av året. Etter innskuddet i april har han kroner 1 000 i innskudd. Ved uttak av kroner 300 i mai er gjenværende innskutt beløp kroner 700. Kroner 500 er da fortsatt det laveste beløpet.

Eksempel 2:

Hva er laveste innskudd på kontoen hvis konto hos en tilbyder overføres til allerede eksisterende konto hos ny tilbyder?

Dato 01.09.2017 01.10.2017 30.11.2017 Minsteverdi i løpet av året
ASK 1 50.000   30.000  90.000 30.000
ASK 2 90.000   150.000  40.000 40.000
Sum 40.000   180.000 130.000   70.000

Her må man se på laveste innskudd på hver enkelt konto før overføringen. Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 70.000.

Spørsmål og svar 

Kan man pantsette en aksjesparekonto?

De særskilte reglene om aksjesparekonto er ikke til hinder for dette.

Kan man ha tegningsretter på aksjesparekontoen?

Skatteetaten erfarer at det er praktisk at man erverver tegningsretter ved aksjeeie og at disse i noen tilfeller har nær tilknytning til aksjene. Vi har ikke noen innvendinger mot at tegningsretter holdes på aksjesparekonto, men skattemessig holdes de helt utenfor ordningen.

Hva skjer når eier av aksjesparekontoen dør?

Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Hva skjer ved skillsmisse?

Ektefellene kan bestemme at aksjesparekontoen skal overføres til den annen ektefelle enn den er registrert på i forbindelse med skillsmisse. Overføringen må da skje med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Kan en aksjesparekonto gis som gave?

En aksjesparekonto kan gis som gave dersom dette gjøres med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Er det adgang til å overføre deler av en aksjesparekonto til en annen?

ASK-kontoer som skal overføres mellom tilbydere må overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å flytte deler av beholdningen. Dersom skattyter allerede har en ASK-konto hos den tilbyder kontoen skal flyttes til er det valgfrihet mht om man overflytter til ny konto eller eksisterende konto ("fusjon av kontoene"). 

Utlån av aksjer fra ASK - Kan man låne ut aksjer fra en aksjesparekonto uten at dette regnes som realisasjon?

Nei, ved utlån er ikke utlåner lenger privatsrettslig eier av aksjene. Utlån av aksjer fra ASK følger reglene om uttak fra ASK.

Kan ASK-konto eies i sameie?

Nei, aksjesparekonto er en personlig konto og kan ikke eies i sameie.

Kan en aksjesparekonto splittes i flere kontoer?

Nei, det er ikke adgang til å dele opp en aksjesparekonto i flere aksjesparekontoer.

Hvilke regler gjelder dersom ASK-eier flytter ut av Norge?

Skattedirektoratet legger til grunn at de alminnelige exitbeskatningsreglene i § 10-70 også gjelder ASK.

Ved beregning av exit-skatt må man man se på kontoen som sådan og ikke den enkelte aksje. Man ser altså på samlet kontoverdi fratrukket sum inngangsverdi ved beregning av exit-skatt.

5-årsregelen i § 10-70 (9) bokstav c gjelder for ASK-kontoen som sådan. Man kan fortsatt selge aksjer skattefritt innenfor ASK-ordningen i exit-perioden, uten å utløse exit-skatt. Oppløses kontoen innen utløpet av femårsfristen utløses exit-skatten. Tilsvarende gjelder for uttak fra kontoen utover inngangsverdi.

Kan man velge kontinuitet for enkelte aksjer og ikke for andre aksjer ved overføring? Typisk velge kontinuitet for aksjer med gevinst og diskontinuitet for aksjer med tap?

Etter overgangsreglene kan skattyter selv velge hvilke aksjer som skal overføres med kontinuitet og hvilke aksjer som skal overføres med diskontinuitet. Skattyter kan dermed velge å overføre aksjer med urealisert gevinst med kontinuitet, mens han kan overføre aksjer med urealisert tap med diskontinuitet. Ved overføring av tapsaksjer/andeler med diskontinuitet vil tapet anses som realisert og skattyter har krav på fradrag for tapet ved overføringen til ASK. Aksjenes/andelenes inngangsverdi på ASK i diskontinuitetstilfellene vil være markedsverdien på overføringstidspunktet.

Gis det aksjerabatt ved beregning av formuesverdien av kontanter innestående på en aksjesparekonto?

Innestående på kontoen formuesbeskattes på samme måte som kontanter,  aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen, se Skatte-ABC emnet «Aksjer – formue», pkt. 3.4 og emnet «Verdipapirfond», pkt. 2. Dette innebærer at kontanter på kontoen ikke gis formuesrabatt, men regnes med i formuen krone for krone. Akjser og aksjefondsandeler får formuesrabatt som om de var eid utenom aksjesparekontoen.

Må FIFU-prinsippet alltid følges ved overføring av aksjer til aksjesparekontoen, også når man velger å overføre noen aksjer med kontinuitet og noen aksjer med diskontinuitet?

Ja, FIFU-prinsippet må alltid følges ved overføring av aksjer til aksjesparekontoen.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.