Rettledning for utfylling og innlevering - Andre finansprodukter

 • Skriv ut

Revidert oktober 2017.

Innledning

Denne rettledningen angir

 • hvem som skal rapportere inn opplysninger om "andre finansielle produkter"
 • hvilke opplysninger som skal gis
 • hvordan oppgavene skal merkes
 • andre krav og opplysninger om rapporteringen

Opplysningspliktige (dvs. finansielle institusjoner) som skal etterleve reglene som gjennomfører OECDs Common Reporting Standard (CRS) og avtalen mellom Norge og USA om automatisk utveksling av kontoopplysninger og gjennomføring av FATCA (FATCA-avtalen), må i tillegg søke veiledning i "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv.

- OECDs Common Reporting Standard (CRS)

- Avtale med USA om gjennomføring av FATCA".

Hvem er opplysningspliktig?

Opplysningspliktig etter denne rapporteringen er de som er angitt i skatteforvaltningsloven

§ 7-3 og som ikke skal rapportere igjennom følgende ordninger:

•          Innskudd, utlån og renter

•          Livsforsikring

•          Verdipapirer

Hvordan bli opplysningspliktig

Alle opplysningspliktige må være registrert i Skatteetatens oppgavegiverregister. Ta kontakt med Skatteetaten via Skatteopplysningen for registrering. Alle opplysningspliktige som er registrert i Skatteetatens oppgavegiverregister får tilsendt informasjon om utfylling og innrapportering av tredjepartsopplysninger for andre finansprodukter hver høst.

Norske opplysningspliktige skal registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter (IRS) som tildeler et globalt identifikasjonsnummer (GIIN). GIIN er en forkortelse for Global Intermediary Indentification Number. Registreringen er nødvendig for å kunne rapportere opplysninger som skal utveksles til amerikanske skattemyndigheter og skjer etter retningslinjer fra amerikanske skattemyndigheter. Det er viktig at de registrerte opplysningene oppdateres ved endringer.

Straks en finansiell institusjon har registrert seg hos amerikanske skattemyndigheter og fått tildelt GIIN, skal det også sendes inn Altinn-skjema: RF-1312 Tredjepartsopplysninger -nye opplysninger til oppgavegiverregisteret. På dette skjemaet melder opplysningspliktige seg inn i Skatteetatens oppgavegiverregister.

Oppdatering av kontaktinformasjon for oppgavegiverregisteret

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktige organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedr kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema:  RF-1312 Tredjepartsopplysninger -nye opplysninger til oppgavegiverregisteret

Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi den enkelte opplysningspliktige dispensasjon fra opplysningsplikten.

Opplysningsplikten

Kontohavere mv. som er skattepliktige til andre land

Opplysningsplikten omfatter alle kontohavere som er fysiske personer skattemessig bosatt i utlandet. En person kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. Opplysningsplikten omfatter også amerikanske statsborgere uavhengig av hvor de er bosatt.

Opplysningsplikten omfatter kontohavere som er selskap mv. skattemessig hjemmehørende i utlandet. Et selskap mv. kan være skattemessig hjemmehørende i flere land, og opplysningsplikten vil da omfatte hvert av landene.

Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i utlandet og/eller som er amerikanske statsborgere. En reell rettighetshaver kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. Opplysninger om reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i Norge, skal gis fra inntektsåret 2018. Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere i selskap mv. som omtalt i "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv.

- OECDs Common Reporting Standard (CRS)

- Avtale med USA om gjennomføring av FATCA".

Unntak fra opplysningsplikten

Dersom samlet saldo på innskuddskonti som eies eller rådes over av en fysisk person som er skattemessig bosatt i USA eller amerikansk statsborger ikke overstiger USD 50 000 ved utgangen av inntektsåret, er det ikke påkrevet å merke kontoene med amerikansk landkode ved innrapporteringen.

Om tredjepartsopplysningenes innhold

Organisasjonsnummer

Alle oppgavegivere som rapporterer FATCA og CRS opplysninger til Skatteetaten, skal bruke organisasjonsnummer tildelt fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Bruk alltid organisasjonsnummer når du leverer oppgaver og når du tar kontakt med Skatteetaten.

Kontaktinformasjon for leveransen

Det bør oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-post og et mobilnummer for Altinn-varsler.

Inntektsår

Inntektsår må oppgis i leveransen.

Hvilke opplysninger som skal gis

Opplysningsplikten gjelder fra og med det inntektsåret det er fastslått at kontohaver eller reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/amerikansk statsborger eller hjemmehørende i utlandet. Alle beløp skal rapporteres i brutto. Dette presiserer gjeldende rett, og utgjør således ingen endring i rapporteringsplikten. Presiseringen er tatt med for å gjenspeile ordlyden i CRS og FATCA. Opplysningsplikten gjelder uavhengig av beløp, men se unntak.

Opplysningene skal inneholde:

Opplysningspliktiges

 • navn
 • adresse
 • organisasjonsnummer
 • globalt identifikasjonsnummer (GIIN)

Kontohavere og reelle rettighetshaveres

 • navn
 • adresse med landkode
 • fødselsdato
 • fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer
 • landkode som viser hvor kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende/amerikansk statsborger
 • utenlandsk identifikasjonsnummer med landkode (TIN)

Produktets eller forsikringens

 • kontonummer, avtalenummer eller annet nummer hvor produktet er registrert
 • saldo eller formuesverdi ved utgangen av inntektsåret, herunder gjenkjøpsverdi på livsforsikring
 • renter
 • utbytte
 • annen inntekt eller utbetaling, herunder utbetaling fra forsikringsavtale,
 • salgsvederlag
 • andkode som viser hvor kontohavere/reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende

Øvrige krav til opplysningene

Kontoens valuta og i norske kroner

Alle beløp skal oppgis i kontoens valuta og i norske kroner. Beløp i fremmed valuta skal også oppgis med valutakode. Ved omregning av beløp i fremmed valuta til norske kroner skal Norges Banks kurser eller annen offentlig vekslingskurs benyttes.

Ved avslutning av konto

Opplysninger skal også innsendes for det inntektsår en konto er avsluttet. Det skal angis at et kontoforhold er avsluttet. Dersom en avsluttet konto er merket med amerikansk landkode, skal også saldo eller verdi umiddelbart før avslutning av kontoen oppgis.

Om salgsvederlag

Brutto salgsvederlag er det totale beløp betalt eller kreditert når skattepliktig selger aksjer etc. eller innløser fondsandeler holdt på konto. Ved rapportering kan kurtasje trekkes fra ved beregning av salgsvederlag.

Om gjenkjøpsverdien

Gjenkjøpsverdien er det høyeste beløpet forsikringstaker er berettiget til

•          ved innløsning/terminering av kontrakten (uten fratrekk for innløsningsgebyr eller tilknyttede lån), eller

•          det beløpet forsikringstaker kan låne i henhold/tilknytning til forsikringsavtalen.

Gjenkjøpsverdien omfatter ikke beløp som kan utbetales etter en forsikringsavtale ved en fysisk persons død, skade el. For andre forsikringsavtaler/livrenter enn "Unit Link" omfatter gjenkjøpsverdi ikke tilbakebetaling av innbetalt premie som følge av avslutning av forsikringsavtalen, lavere risiko eller retting av feil. Utbytte som utbetales til forsikringstaker (utenom utbytte ved innløsning/terminering) regnes ikke som gjenkjøpsverdi når utbyttet relaterer seg til en forsikringsavtale hvor de eneste utbetalingene er knyttet til en fysisk persons død, skade el. Tilbakebetaling av forskuddspremie eller premieinnskudd regnes ikke som gjenkjøpsverdi når premien skal betales årlig eller oftere og innbetalt beløp ikke overstiger premien som skal betales etter forsikringsavtalen det neste året.

Om organisasjonsnummer

Alle opplysningspliktige som rapporterer andre finansprodukter til Skatteetaten blir registrert med organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid organisasjonsnummer når du leverer oppgaver og når du tar kontakt med Skatteetaten.

Kontonummer

Alle oppgaver må ha et kontonummer eller et annet nummer som gir en entydig identifikasjon av vedkommende kontoeiers avtale/konto og dennes saldo og renter. Opplysningspliktige som ikke opererer med kontonummer, eller annet avtalenummer, må opprette dette. Oppgaver som har tomt innhold eller mangler element for kontonummer vil bli avvist og oppgave må rapporteres på nytt. Opplysningspliktige kan konstruere nummer etter eget ønske. Det er ikke begrensninger i antall tegn eller lengde. Ved innrapportering må hver enkelt konto rapporteres for seg. Samme nummer i element for kontonummer kan ikke rapporteres for flere kontoeiere.

Riktig identifisering av oppgaven

 • Kontoeiers fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

Skatteetaten bruker fødsels-, D- eller organisasjonsnummer for å identifisere skattepliktige. For å få en korrekt fastsetting av den enkelte kontoeier, er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt. Hvis fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer er ukjent må det oppgis en alternativ identifikator som er unik for oppgaveeier.

 • Identifikasjonsnummer for bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et fødselsnummer eller D-nummer (begge har 11 siffer). D-nummer er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer som tildeles av Personregisteret. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

For personlig skattepliktige som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltpersonforetak) skal oppgaven enten inneholde virksomhetens organisasjonsnummer (ni siffer) eller innehavers fødselsnummer (11 siffer). Organisasjonsnummer tildeles av Enhetsregisteret i Brønnøysund,

Oppgaver for upersonlige skattepliktige (aksjeselskap og lignende) skal innrapporteres på organisasjonsnummer.

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer anses som uidentifiserte, og oppgavene vil komme på feillisten som opplysningspliktige mottar sammen med leveransekvitteringen (se også ”Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge” og ”Feil på innsendte tredjepartsopplysninger”).

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Norge er gjennom avtaler forpliktet til å utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter. Selv om en oppgave er uidentifisert, kan den utveksles med andre land. Det er derfor viktig at det også for skattepliktige som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge, rapporteres så fullstendige personopplysninger som mulig.

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal dette alltid benyttes. Selskaper, organisasjoner mv. som er tildelt norsk organisasjonsnummer skal alltid innrapporteres med dette.

Personlig skattepliktige som verken har norsk fødselsnummer eller har fått tildelt D-nummer, skal innrapporteres på én av følgende måter:

 • Når kunden har dokumentert riktig fødselsdato overfor banken skal den innrapporteres på formen (ddmmåå) etterfulgt av fem nuller. I tillegg skal oppgaven inneholde kundens fullstendige navn, utenlandske adresse, samt landkode. 
 • Ved ukjent fødselsdato, innrapporteres elleve nuller. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal innrapporteres sammen med riktig landkode.

Upersonlig skattepliktige som ikke har norsk organisasjonsnummer innrapporteres med ni nuller. Fullstendig navn og adresse skal innrapporteres sammen med riktig landkode.

For utenlandske kunder kan det, som tillegg til ovennevnte metode for å rapportere eiere som ikke er hjemmehørende i Norge, legges ved en utenlandsk identifikator dersom kunden har oppgitt det. Identifikatoren må være av type lik TIN (Taxpayer Identification Number) og landkode for usteder av identifikatoren må i tillegg oppgis. 

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten opplysningspliktige mottar sammen med leveransekvitteringen (se ”Feil på innsendte tredjepartsopplysninger”).

TIN

TIN (Taxpayer Identification Number) er et internasjonalt begrep som i utstrakt grad benyttes i utveksling av skattedata mellom skattemyndighetene i OECD-landene.

TIN tilsvarer norsk personnummer eller organisasjonsnummer, men er utstedt av et annet land. TIN er et obligatorisk felt. For en oversikt over utstedelse, struktur, bruk og gyldighet av TIN i landene som omfattes av CRS, se denne nettsiden til OECD.

For FATCA må TIN-formatet være et av disse tre:

 • Ni påfølgende numeriske tall uten bindestreker eller andre separatorer (for eksempel "123456789")
 • Ni numeriske tall med to bindestreker, en bindestrek etter det tredje tallet og en bindestrek etter det femte tallet (for eksempel "123-45-6789")
 • Ni numeriske tall med en bindestrek etter det andre sifferet (for eksempel

"12-3456789")

Beløpspostene

Beløpsposter skal oppgis i kroner med 2 desimaler for øre. Beløp skal avrundes til nærmeste hele øre etter vanlige avrundingsregler. Dersom en beløpspost er under 0,5 øre, oppgis kr 0.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift av 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering. Vilkårene for tildeling av D-nummer til fysiske personer fremgår av forskriften § 2-6. D-nummer rekvireres etter reglene i § 2-7 (1).

Skatte- og avgiftspliktige skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-6 bokstav a. Skattepliktige må henvende seg til skattekontoret for tildeling av D-nummer.

Dersom ikke annet er bestemt skal rekvisisjonen skje på særskilt blankett. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. § 2-7 (2).

Innhenting av fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn kontoeier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene

Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Om levering av tredjepartsopplysninger

Rapportering til flere land

Dersom man skal rapportere CRS og/eller FATCA-opplysninger om en person/et selskap til flere land, gjøres det ved å legge til flere mottakerland i vedkommende sin oppgave.

For hvert land det skal rapporteres til, legger man inn en internasjonal identifikator (TIN).

Dersom oppgaven skal rapporteres både som FATCA og CRS, må man ha med 2 felt for internasjonalRapportering.

Her er et eksempel:

 

    <oppgaveeier>

        <foedselsnummer>00000000000</foedselsnummer>

        <bostedsland>GR</bostedsland>

        <fornavn>EN</fornavn>

        <etternavn>PERSON</etternavn>

        <foedselsdato>1980-01-31</foedselsdato>

        <internasjonalIdentifikator>

            <identifikator>Svensk id</identifikator>

            <identifikatortype>TIN</identifikatortype>

            <utstedtAvLand>SE</utstedtAvLand>

        </internasjonalIdentifikator>

        <internasjonalIdentifikator>

            <identifikator>Gresk id av noe slag</identifikator>

            <identifikatortype>TIN</identifikatortype>

            <utstedtAvLand>GR</utstedtAvLand>

        </internasjonalIdentifikator>

        <internasjonalIdentifikator>

            <identifikator>US id</identifikator>

            <identifikatortype>TIN</identifikatortype>

            <utstedtAvLand>US</utstedtAvLand>

        </internasjonalIdentifikator>

        <adresse>

            <landkode>GR</landkode>

            <adresseTekst>GRESK VEI 1,ET STED, 12345</adresseTekst>

        </adresse>

        <internasjonalRapportering>

            <rapporteringstype>CRS</rapporteringstype>

            <mottakerland>SE</mottakerland>

            <mottakerland>GR</mottakerland>

        </internasjonalRapportering>

        <internasjonalRapportering>

            <rapporteringstype>FATCA</rapporteringstype>

            <mottakerland>US</mottakerland>

        </internasjonalRapportering>

    </oppgaveeier>

Levering av tredjepartsopplysninger

Leveringssted og frist for innlevering av tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysningene skal sendes elektronisk via Altinn til Skatteetaten innen 10. februar året etter inntektsåret.

Hvis dere ønsker å levere opplysninger om FATCA/CRS som en del av innrapporteringen på andre grunnlagsdataordninger er fristene annerledes:

Ordning

Frist

Innskudd, utlån og renter

20. januar 2018

Livsforsikring

20. januar 2018

Verdipapirfond

10. februar 2018

Andre finansprodukter

10. februar 2018

Aksjesparekonto

10. februar 2018

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Dersom opplysningspliktige får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no

Det gis ikke utsettelse på innrapporteringsfristen. Ta kontakt med Skatteetaten om dere har utfordringer med å levere opplysningene innen fristen.

Hvordan levere tredjepartsopplysninger via Altinn

Tredjepartsopplysninger for FATCA og CRS sendes inn via Altinn på internett, se www.altinn.no. Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1320 nternasjonal rapportering (CRS, FATCA og andre finansprodukter)

Dette er et manuelt utfyllingsskjema som passer best når oppgavegiver har et mindre antall oppgave å rapportere.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Når du velger ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, må oppgavetype: ”FATCA/CRS” velges som type tredjepartsopplysning i hovedskjema. Fyll ut kontaktinformasjon. Under fanen ”Oversikt – skjema og vedlegg” kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn (se Beskrivelse av filformatet").

Krav til nullrapportering fjernes

Krav til innrapportering av nulloppgave fjernes, og opplysningspliktige som ikke har opplysninger å innrapportere trenger ikke å innrapportere nulloppgave.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må oppgavegiver kontakte Skatteetaten (se ”Henvendelser til Skatteetaten”).

Feil på innsendte tredjepartsopplysninger

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

Korrigere en oppgave

Ønsker du å korrigere en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven.  

Unik identifikator for oppgaver over andre finansprodukter er:

 • Oppgavegiver
 • Oppgaveeier (kontohavers fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer, eventuelt en alternativ identifikator)
 • Kontonummer eller en alternativ identifikator

Det er kun mulig å korrigere en innsending innenfor samme inntektsår.

Når endringsmelding mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven. Korrigering skal også benyttes ved korrigering av oppgitt kontoeier.

Vent med å sende inn korreksjoner til du har mottatt tilbakemelding i Altinn fra Skatteetaten på den forrige innsendingen.

Eksempler på korrigering/sletting av oppgaver

Med ny(e) og fullstendig oppgave(r) i eksemplene nedenfor menes at alle nødvendige opplysninger i den nye oppgaven må være fylt ut, i tillegg til den unike identifikatoren (nøkkelen) og korrigering av verdien i den eller de feltene som inneholdt feil verdi.

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må slettes. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme unike identifikator (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en skattepliktig som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes inn en ny oppgave for skattepliktige med korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte tredjepartsopplysninger):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels-/D- eller organisasjonsnummer, vil disse bli avvist. Oppgavene må innrapporteres på nytt med korrekt fødsels / D- eller organisasjonsnummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Eksempel 5 (sletting):

Sletting av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å innrapportere en sletteoppgave med samme unike identifikator som oppgaven som skal slettes.

Slette en tidligere innsendt oppgave

Ønsker du å slette en tidligere innsendt oppgave, kan dette gjøres direkte i Altinn-skjema RF-1320, eller via filvedlegg i RF-1301.

Merk!

Ved korreksjon av oppgave er det ikke nødvendig å slette den tidligere innsendte oppgaven da det er den siste innrapporterte oppgaven som blir gjeldende.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å sende sletteoppgaver med skjema RF-1320 FATCA (Andre finansproduker) hvis ordinærleveransen er sendt inn som filvedlegg i RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. For innsending av sletteoppgaver i filvedlegg, se "Beskrivelse av filformatet". Sletteoppgaver i filvedlegg kan du benytte uansett hvordan ordinærleveransen er sendt inn.

Dere kan sende en erstatningsoppgave med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven, og alle beløp satt til 0. Øvrig informasjon i oppgaven er uvesentlig, men obligatoriske felter må fylles ut.

Feil på innsendte leveranser

Hvis en leveranse er avvist fremgår det av tilbakemeldingen fra Skatteetaten. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitte leveransetyper på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktige setter seg inn i hvordan korreksjoner innrapporteres. Ved usikkerhet bør opplysningspliktige raskt ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil (Se "Henvendelser til Skatteetaten"..

Annullering av leveranser

Dersom oppgavegiver har behov for å annullere en hel leveranse må Skatteetaten kontaktes på forhånd (se "Henvendelser til Skatteetaten").

Omlevering

Dersom oppgavegiver har behov for å levere alle oppgavene i en ny leveranse, skal Skatteetaten kontaktes, se ”Henvendelser til Skatteetaten”. Leveranser som i ettertid blir slettet, anses som ikke levert i henhold til forskriften. Dette innebærer at dersom første leveranse slettes vil den andre leveransen anses som første leveranse i forhold til fristen. 

Oversettelse til engelsk

Vi har nå engelske versjoner av veiledninger og andre tekster på FATCA/CRS. Rettledningen, informasjon til kunder hos norske finansielle institusjoner, relevante lenker og rettledning for utfylling og innlevering (andre finansprodukter) er nå lansert i engelskspråklig drakt. Også all informasjon på http://www.skatteetaten.no/crs-fatca foreligger på engelsk.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktige sender inn testoppgaver.  Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å sende inn testinnsendinger hele året. Ønsker dere å delta på test finner dere informasjon om hvordan dere kan delta på denne nettsiden.

Du kan også ringe Skatteopplysningen på telefonnummer: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av tredjepartsopplysninger over FATCA og CRS skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Beskrivelse av filformatet: Andre finansprodukter

Formatbeskrivelsen skal benyttes av oppgavegivere/innsendere som skal innrapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Merking av oppgaver ved internasjonal rapportering – gjelder kun selskaper, ikke privatpersoner

Ved innrapportering av finansielle forhold og forsikringer som Skatteetaten skal sende til utenlandske skattemyndigheter må oppgaven merkes med "Internasjonal rapportering" – "CRS" – "[landkode – to tegn]". Skal opplysningene sendes til amerikanske skattemyndigheter, skal de i stedet merkes med "Internasjonal rapportering" – "FATCA" – "US".

Når kontohaver og/eller reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende i utlandet (eller amerikansk statsborger), skal kontoen og utenlandsk(e) kontohaver(e) og reell rettighetshaver(e) merkes med det aktuelle landets landkode.

Dersom kontohaver er selskap mv. skal kontoen også merkes på følgende måte i FATCA:

FATCA102 – Passiv NFFE med en eller flere reelle amerikanske (USA) reelle rettighetshavere

FATCA103 – Ikke-deltakende utenlandsk finansiell institusjon

FATCA104 – Spesifisert amerikansk person

FATCA102 skal benyttes når det gis opplysninger om finansielle forhold og forsikringer med amerikansk reell rettighetshaver.

FATCA103 skal benyttes når det gis opplysninger om betalinger til en kontohaver som er en ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA.

FATCA104 skal benyttes når selskap mv. som er kontohaver er hjemmehørende i USA. Det er ikke alle finansielle forhold og forsikringer som innehas av amerikanske selskap mv. som skal innrapporteres, se "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv.

- OECDs Common Reporting Standard (CRS)

- Avtale med USA om gjennomføring av FATCA".

FATCA101 og FATCA105 finnes i det amerikanske formatet, men er ikke relevante for norske opplysningspliktige. Disse kodene skal derfor ikke brukes ved innrapportering til Skatteetaten.

Formatet inneholder en del felter som er ment for innrapportering med bakgrunn i Common Reporting Standard (CRS). Disse feltene skal benyttes ved innrapporteringen fra og med inntektsåret 2016. Dette gjelder:

 • Avsluttet konto
 • Udokumentert konto
 • CRS101 – Passiv NFE med en eller flere reelle rettighetshavere som er en rapporterbar person for CRS
 • CRS102 – Rapporterbar person for CRS
 • CRS103 – Passiv NFE som er en rapporterbar person for CRS
 • Landkode for andre mottakerland enn USA (to tegn)
 • CRS801 til CRS813 – Merking av reelle rettighetshaveres rolle i selskap mv.

CRS101 skal benyttes når det gis opplysninger om finansielle forhold og forsikringer med utenlandsk reell rettighetshaver. Dette gjelder når det er reelle rettighetshavere som skal innrapporteres, uavhengig av om selskap mv. som er kontohaver er skattemessig hjemmehørende i Norge eller i utlandet.

CRS102 skal benyttes når selskap mv. som er kontohaver, er hjemmehørende i et annet land. Det er imidlertid ikke alle finansielle forhold og forsikringer som eies eller rådes over av utenlandske selskap mv. som skal merkes særskilt.

CRS103 skal benyttes når selskap mv. som er kontohaver, er hjemmehørende i et annet land og regnes som passiv, men det ikke innrapporteres informasjon om reelle rettighetshavere.

Oppgaven skal merkes som udokumentert konto, når den inneholder opplysninger om en konto opprettet før 1. januar 2016 og kontohaver er registrert med en c/o-adresse eller postoppbevaringsadresse som eneste adresse. Oppgaven skal merkes med udokumentert konto uavhengig av innestående beløp/verdi. Har verdien oversteget USD 1 000 000 ved utgangen av et inntektsår, skal kontoopplysningene går gjennom hvert år for å prøve å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt, og kontoen skal også merkes med amerikansk landkode.

For nærmere beskrivelse av feltene, se "Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten" for "Andre finansprodukter".

Når informasjon er tilgjengelig, skal reelle rettighetshavere merkes på følgende måte:

CRS801=reell rettighetshaver i juridisk person – eierskap

CRS802=reell rettighetshaver i juridisk person – annen rolle

CRS803=reell rettighetshaver i juridisk person – leder (senior managing official)

CRS804=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – settlor/oppretter

CRS805=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – trustee/forvalter

CRS806=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – protector

CRS807=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – beneficiary/begunstiget

CRS808=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – annen

CRS809=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – stifter eller lignende

CRS810=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – trustee-lignende

CRS811=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – protector-lignende

CRS812=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – begunstiget mv.

CRS813=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – annen mv.

Unntak for rapportering av utenlandsk identifikasjonsnummer

Opplysningsplikten omfatter kontohaveres og reelle rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer (TIN). Dersom et land ikke utsteder relevant identifikasjonsnummer eller ikke krever at opplysningene skal inneholde identifikasjonsnummer, er det ikke påkrevet at opplysningene inneholder kontohavers/reell rettighetshavers utenlandske identifikasjonsnummer.

Opplysningspliktige som ikke har kontohaveres/reelle rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer, skal i stedet innrapportere fødselsdato. Opplysningspliktige må gjøre en rimelig innsats for å innhente utenlandske identifikasjonsnumre og fødselsdato innen to år fra undersøkelsene er foretatt og det ble fastslått at kontoopplysningene skal innrapporteres etter CRS/FATCA.

Årsoppgave til skattepliktig

Den enkelte skattepliktig skal ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret, jf. skatteforvaltningsloven § 7-12 nr. 3. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • Navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på kontohaver/reell rettighetshaver
 • Innrapportert beløp
 • Hvilke land skattepliktig er innrapportert som skattemessig bosatt eller hjemmehørende i
 • Skattepliktigs utenlandske identifikasjonsnummer
 • Navn og organisasjonsnummer/tildelt oppgavegivernummer på opplysningspliktig
 • Opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Skattepliktig skal også orienteres om at norske skattemyndigheter kan utveksle opplysningene til utenlandske skattemyndigheter i henhold til overenskomst med fremmed stat.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.