Rettledning for utfylling og innlevering - Andre finansprodukter

 • Skriv ut

Revidert oktober 2016.

Innledning

Denne rettledningen angir

 • hvem som skal rapportere inn opplysninger om "andre finansielle produkter"
 • hvilke opplysninger som skal gis
 • hvordan oppgavene skal merkes
 • andre krav og opplysninger om rapporteringen

Opplysningspliktige (dvs. finansielle institusjoner) som skal etterleve reglene som gjennomfører OECDs Common Reporting Standard (CRS) og avtalen mellom Norge og USA om automatisk utveksling av kontoopplysninger og gjennomføring av FATCA (FATCA-avtalen), må i tillegg søke veiledning i "Rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti – CRS/FATCA".

Hvem er opplysningspliktig? 

Opplysningspliktig etter denne rapporteringen er de som er angitt i skatteforvaltningsloven

§ 7-3 og som ikke skal rapportere igjennom følgende ordninger:

•          Innskudd, utlån og renter

•          Livsforsikring

•          Verdipapirer

Nedenfor bruker vi oppgavegiver synonymt med opplysningspliktig.

Hvordan bli oppgavegiver

Alle oppgavepliktige må være registrert i Skatteetatens oppgavegiverregister. Ta kontakt med Skatteetaten via Skatteopplysningen for registrering. Alle opplysningspliktige som er registrert i Skatteetatens oppgavegiverregister får tilsendt informasjon om utfylling og innrapportering av tredjepartsopplysninger for andre finansprodukter hver høst.

Norske opplysningspliktige skal registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter (IRS) som tildeler et globalt identifikasjonsnummer (GIIN). GIIN er en forkortelse for Global Intermediary Indentification Number. Registreringen er nødvendig for å kunne rapportere opplysninger som skal utveksles til amerikanske skattemyndigheter og skjer etter retningslinjer fra amerikanske skattemyndigheter. Det er viktig at de registrerte opplysningene oppdateres ved endringer.

Oppdatering av kontaktinformasjon for oppgavegiverregisteret

Skatteetatens oppgavegiverregister henter oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedr kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Tredjepartsopplysninger -nye opplysninger til oppgavegiverregisteret

Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi den enkelte opplysningspliktige dispensasjon fra opplysningsplikten.

Opplysningsplikten

Kontohavere mv. som er skattepliktige til andre land

Opplysningsplikten omfatter alle kontohavere som er fysiske personer skattemessig bosatt i utlandet. En person kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. Opplysningsplikten omfatter også amerikanske statsborgere uavhengig av hvor de er bosatt.

Opplysningsplikten omfatter kontohavere som er selskap mv. skattemessig hjemmehørende i utlandet. Et selskap mv. kan være skattemessig hjemmehørende i flere land, og opplysningsplikten vil da omfatte hvert av landene.

Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i utlandet og/eller som er amerikanske statsborgere. En reell rettighetshaver kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene. Opplysninger om reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i Norge, skal gis fra inntektsåret 2018. Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere i selskap mv. som omtalt i "rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti – CRS/FATCA ".

Unntak fra opplysningsplikten

Dersom samlet saldo på innskuddskonti som eies eller rådes over av en fysisk person som er skattemessig bosatt i USA eller amerikansk statsborger ikke overstiger USD 50 000 ved utgangen av inntektsåret, er det ikke påkrevet å merke kontoene med amerikansk landkode ved innrapporteringen.

Om tredjepartsopplysningenes innhold

Hvilke opplysninger som skal gis

Opplysningsplikten gjelder fra og med det inntektsåret det er fastslått at kontohaver eller reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/amerikansk statsborger eller hjemmehørende i utlandet. Opplysningsplikten gjelder uavhengig av beløp, men se unntak.

 

Opplysningene skal inneholde:

Opplysningspliktiges

•          navn

•          adresse

•          organisasjonsnummer

•          globalt identifikasjonsnummer (GIIN)

 

Kontohavere og reelle rettighetshaveres

•          navn

•          adresse med landkode

•          fødselsdato

•          fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer

•          landkode som viser hvor kontohaver/reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende/amerikansk statsborger

•          utenlandsk identifikasjonsnummer med landkode (TIN)

 

Produktets eller forsikringens

•          kontonummer, avtalenummer eller annet nummer hvor produktet er registrert

•          saldo eller formuesverdi ved utgangen av inntektsåret, herunder gjenkjøpsverdi på livsforsikring

•          renter

•          utbytte

•          annen inntekt eller utbetaling, herunder utbetaling fra forsikringsavtale,

•          brutto salgsvederlag

•          landkode som viser hvor kontohavere/reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende

 

Øvrige krav til opplysningene

Kontoens valuta og i norske kroner

Alle beløp skal oppgis i kontoens valuta og i norske kroner. Beløp i fremmed valuta skal også oppgis med valutakode. Ved omregning av beløp i fremmed valuta til norske kroner skal Norges Banks kurser eller annen offentlig vekslingskurs benyttes.

 

Ved avslutning av konto

Opplysninger skal også innsendes for det inntektsår en konto er avsluttet. Det skal angis at et kontoforhold er avsluttet. Dersom en avsluttet konto er merket med amerikansk landkode, skal også saldo eller verdi umiddelbart før avslutning av kontoen oppgis.

 

Om brutto salgsvederlag

Brutto salgsvederlag er det totale beløp betalt eller kreditert når skattyter selger aksjer etc. eller innløser fondsandeler holdt på konto. Ved rapportering kan kurtasje trekkes fra ved beregning av salgsvederlag.

 

Om gjenkjøpsverdien

Gjenkjøpsverdien er det høyeste beløpet forsikringstaker er berettiget til

•          ved innløsning/terminering av kontrakten (uten fratrekk for innløsningsgebyr eller tilknyttede lån), eller

•          det beløpet forsikringstaker kan låne i henhold/tilknytning til forsikringsavtalen.

Gjenkjøpsverdien omfatter ikke beløp som kan utbetales etter en forsikringsavtale ved en fysisk persons død, skade el. For andre forsikringsavtaler/livrenter enn "Unit Link" omfatter gjenkjøpsverdi ikke tilbakebetaling av innbetalt premie som følge av avslutning av forsikringsavtalen, lavere risiko eller retting av feil. Utbytte som utbetales til forsikringstaker (utenom utbytte ved innløsning/terminering) regnes ikke som gjenkjøpsverdi når utbyttet relaterer seg til en forsikringsavtale hvor de eneste utbetalingene er knyttet til en fysisk persons død, skade el. Tilbakebetaling av forskuddspremie eller premieinnskudd regnes ikke som gjenkjøpsverdi når premien skal betales årlig eller oftere og innbetalt beløp ikke overstiger premien som skal betales etter forsikringsavtalen det neste året.

 

Om organisasjonsnummer

Alle oppgavegivere som rapporterer andre finansprodukter til Skatteetaten blir registrert med organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid organisasjonsnummer når du leverer oppgaver og når du tar kontakt med Skatteetaten.

           

Kontaktinformasjon for leveransen

Det bør oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-post og et mobilnummer for altinn-varsler.

           

Inntektsår

Inntektsår må oppgis i leveransen. 

 

Kontonummer

Alle oppgaver må ha et kontonummer eller et annet nummer som gir en entydig identifikasjon av vedkommende kontoeiers avtale/konto og dennes saldo og renter. Oppgavegivere som ikke opererer med kontonummer, eller annet avtalenummer, må opprette dette. Oppgaver som har tomt innhold eller mangler element for kontonummer vil bli avvist og oppgave må rapporteres på nytt. Oppgavegivere kan konstruere nummer etter eget ønske. Det er ikke begrensninger i antall tegn eller lengde. Ved innrapportering må hver enkelt konto rapporteres for seg. Samme nummer i element for kontonummer kan ikke rapporteres for flere kontoeiere.

 

Riktig identifisering av oppgaven

•          Kontoeiers fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

Skatteetaten bruker fødsels-, D- eller organisasjonsnummer for å identifisere skattyter. For å få en korrekt fastsetting av den enkelte kontoeier, er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt. Hvis fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer er ukjent må det oppgis en alternativ identifikator som er unik for oppgaveeier.

 

Identifikasjonsnummer for bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et fødselsnummer eller D-nummer (begge har 11 siffer). D-nummer er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer som tildeles av Personregisteret. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer

For personlig skattytere som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltpersonforetak) skal oppgaven enten inneholde virksomhetens organisasjonsnummer (ni siffer) eller innehavers fødselsnummer (11 siffer). Organisasjonsnummer tildeles av Enhetsregisteret i Brønnøysund,

Oppgaver for upersonlige skattytere (aksjeselskap og lignende) skal innrapporteres på organisasjonsnummer.

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer anses som uidentifiserte, og oppgavene vil komme på feillisten som oppgavegiver mottar sammen med leveransekvitteringen (se også ”Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge” og ”Feil på innsendte tredjepartsopplysninger”).

 

 

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Norge er gjennom avtaler forpliktet til å utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter. Selv om en oppgave er uidentifisert, kan den utveksles med andre land. Det er derfor viktig at det også for skattytere som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge rapporteres så fullstendige personopplysninger som mulig.

Dersom skattyter har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal dette alltid benyttes. Selskaper, organisasjoner mv. som er tildelt norsk organisasjonsnummer skal alltid innrapporteres med dette.

Personlig skattytere som verken har norsk fødselsnummer eller har fått tildelt D-nummer, skal innrapporteres på én av følgende måter:

•          Når kunden har dokumentert riktig fødselsdato overfor banken skal den innrapporteres på formen (ddmmåå) etterfulgt av fem nuller. I tillegg skal oppgaven inneholde kundens fullstendige navn, utenlandske adresse, samt landkode. 

•          Ved ukjent fødselsdato, innrapporteres elleve nuller. Fullstendig navn og utenlandsk adresse skal innrapporteres sammen med riktig landkode.

Upersonlig skattytere som ikke har norsk organisasjonsnummer innrapporteres med ni nuller. Fullstendig navn og adresse skal innrapporteres sammen med riktig landkode.

For utenlandske kunder kan det, som tillegg til ovennevnte metode for å rapportere eiere som ikke er hjemmehørende i Norge, legges ved en utenlandsk identifikator dersom kunden har oppgitt det. Identifikatoren må være av type lik TIN (Taxpayer Identification Number) og landkode for usteder av identifikatoren må i tillegg oppgis. 

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten oppgavegiver mottar sammen med leveransekvitteringen (se ”Feil på innsendte tredjepartsopplysninger”).

 

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift av 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering. Vilkårene for tildeling av D-nummer til fysiske personer fremgår av forskriften § 2-6. D-nummer rekvireres etter reglene i § 2-7 (1).

Skatte- og avgiftspliktige skattytere som ikke har / kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-6 bokstav a. Skattyterne må henvende seg til skattekontoret for tildeling av D-nummer.

Dersom ikke annet er bestemt skal rekvisisjonen skje på særskilt blankett. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. § 2-7 (2).

 

Innhenting av fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

Dersom du som oppgavegiver har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn kontoeier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Fredrikstad
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

 

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

 

Om levering av tredjepartsopplysninger

Leveringssted og frist for innleveringen av tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger skal sendes elektronisk via Altinn til Skatteetaten. Opplysninger skal sendes inn på de relevante grunnlagsdataordningene eller på ordningen for "andre finansprodukter". De respektive fristene for grunnlagsdataordningene gjelder.

Opplysninger kan sendes inn på:

•          "Innskudd, utlån og renter" – 20. januar i året etter inntektsåret

•          "Livsforsikring" – 20. januar i året etter inntektsåret

•          "Verdipapirfond" – 10. februar i året etter inntektsåret

•          "Andre finansprodukter" – 10. februar i året etter inntektsåret

Tredjepartsopplysninger kan leveres via internett (Altinn) fra 2. januar året etter inntektsåret

Dersom oppgavegiver får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Det gis ikke utsettelse på innrapporteringsfristen. Ta kontakt med Skatteetaten om dere har utfordringer med å levere opplysningene innen fristen.

 

Hvordan levere tredjepartsopplysninger via Altinn

Dersom du sender inn på ordningen "Andre finansprodukter", er det to måter å levere opplysninger på i Altinn:

1. RF-1320 Tredjepartsopplysninger – andre finansprodukter

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Når du velger ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, må oppgavetype: ”andre finansprodukter” velges som type tredjepartsopplysning i hovedskjema. Fyll ut kontaktinformasjon. Under fanen ”Oversikt – skjema og vedlegg” kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn (se Beskrivelse av filformatet").

 

Ingen oppgaver å levere

Oppgavegivere som ikke har oppgaver å levere for året det rapporteres for, kan nå rapportere elektronisk at de ikke har noen oppgaver å levere. Dette gjøres i Altinn-skjemaet for manuell registrering RF-1320 Tredjepartsopplysninger – andre finansprodukter.

"Ingen oppgaver å levere" kan også innrapporteres via fil (egen leveransetype ”ingen oppgaver”).

 

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver, får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må oppgavegiver kontakte Skatteetaten.

 

Feil på innsendte tredjepartsopplysninger

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

Korrigere en oppgave

Ønsker du å korrigere en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven.

Unik identifikator for oppgaver over andre finansprodukter. er:

 • Oppgavegiver
 • Oppgaveeier (kontohavers fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer, eventuelt en alternativ identifikator)
 • Kontonummer

Det er kun mulig å korrigere en innsending innenfor samme inntektsår.

Når endringsmelding mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven. Korrigering skal også benyttes ved korrigering av oppgitt kontoeier.

Vent med å sende inn korreksjoner til du har mottatt tilbakemelding i Altinn fra Skatteetaten på den forrige innsendingen.

 

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

 

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

 

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

 

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må annulleres, det vil si at den må innrapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp. Tilsvarende gjelder ved retting av feil organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.


Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme fødsels- eller D-nummer (dubletter) og konto nr. Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

 

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en skattyter som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med skattyterens fødsels- eller D-nummer, konto nr. og korrekt totalbeløp.

 

Slette en tidligere innsendt oppgave

Ønsker du å slette en tidligere innsendt oppgave, kan dette gjøres direkte i Altinn-skjema RF-1320, eller via filvedlegg i RF-1301.

Merk!

Ved korreksjon av oppgave er det ikke nødvendig å slette den tidligere innsendte oppgaven da det er den siste innrapporterte oppgaven som blir gjeldende.

 

Slette en oppgave via Altinn-skjema RF-1320:

I Altinn-skjemaet brukes valg for "Slette oppgave". Her registreres den unike identifikatoren til oppgaven som skal slettes.

Når denne oppgaven mottas av Skatteetaten vil tidligere oppgave med samme unike oppgaveidentifikator innen samme inntektsår bli slettet.

 

Slette en oppgave via Altinn-skjema RF-1301:

Dersom oppgaven sendes som vedleggs-fil skal XML-filen inneholde en sletteoppgave med den samme identifikatoren som den opprinnelige oppgaven som skal slettes. Se vedlegget "Formatbeskrivelse andre finansprodukter" samt vedlegg som viser eksempler på sletting av oppgave.

 

Feil på innsendte leveranser

Om en leveranse er avvist fremgår det av tilbakemeldingen fra Skatteetaten. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitte leveransetyper på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at oppgavegiver setter seg inn i hvordan korreksjoner innrapporteres. Ved usikkerhet bør oppgavegivere raskt ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

 

Annullering av leveranser

Dersom oppgavegiver har behov for å annullere en hel leveranse må Skatteetaten kontaktes på forhånd.

 

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

 

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av tredjepartsopplysninger over andre finansprodukter skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – andre finansprodukter.

Formatbeskrivelsen skal benyttes av oppgavegivere/innsendere som skal innrapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

 

Merking av oppgaver ved internasjonal rapportering

Ved innrapportering av finansielle forhold og forsikringer som Skatteetaten skal sende til utenlandske skattemyndigheter må oppgaven merkes med "Internasjonal rapportering" – "CRS" – "[landkode – to tegn]". Skal opplysningene sendes til amerikanske skattemyndigheter, skal de i stedet merkes med "Internasjonal rapportering" – "FATCA" – "US".

Når kontohaver og/eller reell rettighetshaver skattemessig bosatt/hjemmehørende i utlandet (eller amerikansk statsborger), skal kontoen og utenlandsk(e) kontohaver(e) og reell rettighetshaver(e) merkes med det aktuelle landets landkode.

Dersom kontohaver er selskap mv. skal kontoen også merkes på følgende måte i FATCA:

                       FATCA102 – Passiv NFFE med en eller flere reelle amerikanske (USA) reelle rettighetshavere

                       FATCA103 – Ikke-deltakende utenlandsk finansiell institusjon

                       FATCA104 – Spesifisert amerikansk person

FATCA102 skal benyttes når det gis opplysninger om finansielle forhold og forsikringer med amerikansk reell rettighetshaver.

FATCA103 skal benyttes når det gis opplysninger om betalinger til en kontohaver som er en ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA.

FATCA104 skal benyttes når selskap mv. som er kontohaver er hjemmehørende i USA. Det er ikke alle finansielle forhold og forsikringer som innehas av amerikanske selskap mv. som skal innrapporteres, se "rettledning om internasjonal rapportering av finansielle konti – CRS/FATCA ".

FATCA101 og FATCA105 finnes i det amerikanske formatet, men er ikke relevante for norske opplysningspliktige. Disse kodene skal derfor ikke brukes ved innrapportering til Skatteetaten.

 

Formatet inneholder en del felter som er ment for innrapportering med bakgrunn i Common Reporting Standard (CRS). Disse feltene skal benyttes ved innrapporteringen fra og med inntektsåret 2016. Dette gjelder:

 • Avsluttet konto
 • Udokumentert konto
 • CRS101 – Passiv NFE med en eller flere reelle rettighetshavere som er en rapporterbar person for CRS
 • CRS102 – Rapporterbar person for CRS
 • CRS103 – Passiv NFE som er en rapporterbar person for CRS
 • Landkode for andre mottakerland enn USA (to tegn)
 • CRS801 til CRS813 – Merking av reelle rettighetshaveres rolle i selskap mv.

CRS101 skal benyttes når det gis opplysninger om finansielle forhold og forsikringer med utenlandsk reell rettighetshaver. Dette gjelder når det er reelle rettighetshavere som skal innrapporteres, uavhengig av om selskap mv. som er kontohaver er skattemessig hjemmehørende i Norge eller i utlandet.

CRS102 skal benyttes når selskap mv. som er kontohaver, er hjemmehørende i et annet land. Det er imidlertid ikke alle finansielle forhold og forsikringer som eies eller rådes over av utenlandske selskap mv. som skal merkes særskilt.

CRS103 skal benyttes når selskap mv. som er kontohaver, er hjemmehørende i et annet land og regnes som passiv, men det ikke innrapporteres informasjon om reelle rettighetshavere.

Oppgaven skal merkes som udokumentert konto, når den inneholder opplysninger om en konto opprettet før 1. januar 2016 og kontohaver er registrert med en c/o-adresse eller postoppbevaringsadresse som eneste adresse. Oppgaven skal merkes med udokumentert konto uavhengig av innestående beløp/verdi. Har verdien oversteget USD 1 000 000 ved utgangen av et inntektsår, skal kontoopplysningene går gjennom hvert år for å prøve å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt, og kontoen skal også merkes med amerikansk landkode.

For nærmere beskrivelse av feltene, se "Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten" for "Andre finansprodukter".

 

Når informasjon er tilgjengelig, skal reelle rettighetshavere merkes på følgende måte:

CRS801=reell rettighetshaver i juridisk person – eierskap

CRS802=reell rettighetshaver i juridisk person – annen rolle

CRS803=reell rettighetshaver i juridisk person – leder (senior managing official)

CRS804=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – settlor/oppretter

CRS805=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – trustee/forvalter

CRS806=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – protector

CRS807=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – beneficiary/begunstiget

CRS808=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – trust – annen

CRS809=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – stifter eller lignende

CRS810=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – trustee-lignende

CRS811=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – protector-lignende

CRS812=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – begunstiget mv.

CRS813=reell rettighetshaver i juridisk innretning/sammenslutning – annen – annen mv.

 

Unntak for rapportering av utenlandsk identifikasjonsnummer

Opplysningsplikten omfatter kontohaveres og reelle rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer (TIN). Dersom et land ikke utsteder relevant identifikasjonsnummer eller ikke krever at opplysningene skal inneholde identifikasjonsnummer, er det ikke påkrevet at opplysningene inneholder kontohavers/reell rettighetshavers utenlandske identifikasjonsnummer.

Opplysningspliktige som ikke har kontohaveres/reelle rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer, skal i stedet innrapportere fødselsdato. Opplysningspliktige må gjøre en rimelig innsats for å innhente utenlandske identifikasjonsnumre og fødselsdato innen to år fra undersøkelsene er foretatt og det ble fastslått at kontoopplysningene skal innrapporteres etter CRS/FATCA.

 

Årsoppgave til skattyter

Den enkelte skattepliktig skal ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 1. februar året etter inntektsåret, jf. skatteforvaltningsloven § 7-12 nr. 3. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik oppgavegiver finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • Navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på kontohaver/reell rettighetshaver
 • Innrapportert beløp
 • Hvilke land skattepliktig er innrapportert som skattemessig bosatt eller hjemmehørende i
 • Skattepliktigs utenlandske identifikasjonsnummer
 • Navn og organisasjonsnummer/tildelt oppgavegivernummer på opplysningspliktig
 • Opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Skattepliktig skal også orienteres om at norske skattemyndigheter kan utveksle opplysningene til utenlandske skattemyndigheter i henhold til overenskomst med fremmed stat.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.