Familiebarnehager som eies av private organisasjoner, foreldrelag eller lignende, med ansatte assistenter eller barnehagelærer (førskolelærere)

Skattefri eller skattepliktig organisasjon
Familiebarnehage som har erverv som formål er skattepliktig organisasjon. I spesielle tilfeller der organisasjonen/institusjonen som driver familiebarnehagen ikke har som formål å gå med overskudd, men driver på ideelt grunnlag, kan den etter en konkret vurdering anses som skattefri organisasjon. Slike barnehager blir ikke skattepliktige for de inntektene de måtte ha knyttet til barnehagedriften. Nærmere opplysninger finner du i brosjyren ”Skatt for ideelle organisasjoner”.

Regnskapsbasert fastsetting
For familiebarnehage som eies av privat organisasjon, foreldrelag e.l. må regnskapstallene legges til grunn ved fastsettingen av inntektsgrunnlaget hvis vilkårene for å bli behandlet som skattefri organisasjon ikke er til stede. Dette medfører at det gis fradrag for faktisk dokumenterte kostnader og at det ikke kan velges standardfradrag. Familiebarnehagen må føre regnskap etter bokføringsloven og ta vare på bilag for de kostnadene den har hatt. Barnehagen må levere Næringsoppgave 1 (RF-1175) sammen med skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende (RF-1030).

Fristen for levering av skattemeldingen via Altinn er 31. mai året etter inntektsåret. 

Fradrag for kostnader
Familiebarnehagen får fradrag for alle kostnader som har sammenheng med driften, f.eks. lønnskostnader, feriepenger, arbeidsgiveravgift, kompensasjon til vertshjemmet eller husleie, leker, mat, museumsbesøk, tegnepapir og lignende.

Familiebarnehagen får ikke fradrag for slitasje på eiendeler, f.eks. møbler og leker som tilhører den familien barnehagen leier lokaler av. Eier familiebarnehagen selv gjenstander som hovedsakelig brukes i driften av barnehagen, får barnehagen fradrag etter alminnelige regler om fradrag. Koster gjenstanden 15 000 kroner eller mer og har en brukstid på minst tre år, gis fradrag etter reglene om avskrivning. Koster gjenstanden mindre eller har en kortere brukstid, kan familiebarnehagen trekke fra kostprisen det året gjenstanden blir kjøpt.

Kompensasjon til vertshjemmet
Deltar ingen fra vertshjemmet aktivt i driften av familiebarnehagen, dvs. ikke utfører arbeid i tilknytning til barnehagen som f.eks. administrasjon og arbeidsgiveransvar, behandles kompensasjonen til vertshjemmet som leieinntekt for huseieren.

Om leieinntekt i fritaksbehandlet bolig og leieinntekt i regnskapsbehandlet bolig, se brosjyren ”Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom”.