For deg som driver familiebarnehage som selvstendig næringsvirksomhet i ditt eget hjem

Fradragsregler
Driver du familiebarnehage i ditt eget hjem, kan du velge om du vil kreve fradrag for faktiske driftskostnader som du må dokumentere (regnskapsbasert fastsetting) eller få et standardfradrag per barn i tillegg til fradrag for eventuelle personalkostnader som lønnskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Standardfradrag for kostnader til barnehagedriften (utenom lønnskostnad med videre)
Driver du familiebarnehage i ditt eget hjem og passer barna selv, kan du få et sjablongmessig fradrag per barn til dekning av vanlige kostnader knyttet til barnepassvirksomhet i hjemmet. Standardfradraget skal dekke alle kostnader til mat, leker, utflukter, renhold, lys, oppvarming, slitasje på inventar og innbo i hjemmet m.m. Standardfradraget skal utgjøre 50 prosent av vederlaget for barnepass (foreldrebetaling + offentlig tilskudd), men kan for 2016 ikke settes høyere enn kr 1 155 kroner per måned per barn. Maksimalsatsen for standardfradrag tilsvarer satsen for kompensasjon for kost, slitasje med videre i særavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og fagforeningene. Du får standardfradrag for alle barna i barnehagen, og også for ditt eget barn hvis du betaler det samme som de andre foreldrene for å ha barnet i barnehagen. Betalingen for egne barn må også føres opp som næringsinntekt for barnehagen.

Du kan få standardfradrag selv om arbeidet med barna utføres av andre (en ansatt assistent) dersom du står for administrasjon, arbeidsgiveransvar osv. Du får derimot ikke standardfradrag hvis du ikke står for driften av barnehagen selv, men bare stiller hjemmet ditt til rådighet som lokale for barnepass (vertshjem).

Velger du standardfradrag per barn i stedet for fradrag for faktiske kostnader, er valget bindende for de kommende inntektsårene så lenge forholdene ikke endrer seg vesentlig og for minst fem år dersom familiebarnehagen drives så lenge.

I tillegg til standardfradraget får du fradrag for kostnader til lønn og feriepenger til ansatt barnehageassistent og/eller barnehagelærer/førskolelærer og for arbeidsgiveravgift.
 
Eksempel: Standardfradrag
Det er tre barn i familiebarnehagen, der det ene er ditt eget. Alle barna er to år gamle, og oppholder seg 40 timer hver i barnehagen. Du betaler selv for å ha barnet ditt i barnehagen. Det er ikke ansatt noen assistent i barnehagen, det er du som passer barna. Du har ansatt en barnehagelærer/førskolelærer på deltid. I eksempelet er det brukt høyeste sats for arbeidsgiveravgift, men satsen varierer som hovedregel etter hvor i landet arbeidsgiveren driver barnehagevirksomheten. Stortinget fastsetter disse arbeidsgiveravgiftssatsene årlig.

Foreldrenes egenbetaling:  2 480 kroner x 11 mnd x 3   81 840 kroner
+ offentlig tilskudd: 164 900 kroner x 3   494 700 kroner
= sum inntekter  576 540 kroner
- påløpt lønn mv. barnehagelærer inklusive feriepenger    33 000 kroner
- påløpt arbeidsgiveravgift: 14,1 pst. av  33 000 kroner         4 653 kroner
- standardfradrag (2016-sats): 1155 kroner x 3 x 11 mnd     38 115 kroner
= alminnelig inntekt (skattepliktig nettoinntekt)  500 772 kroner


Som næringsdrivende må du føre regnskap etter bokføringsloven. Du må fylle ut Næringsoppgave 1 (RF-1175) 
som gjelder næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt. Det gjelder også når du velger standardfradrag per barn. Næringsoppgaven er en del av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende mv. (RF-1030) som et pliktig vedlegg. Det betyr at du logger inn på skattemeldingen i Altinn.no og fyller det ut elektronisk. Altinn er en internettportal (et felles nettsted) for innlevering av offentlige skjema på internett.

Fra og med inntektsåret 2015 er elektronisk innlevering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende mv. (RF-1030) obligatorisk for alle næringsdrivende, også personlige næringsdrivende. Selvangivelsen kan ikke leveres på papir og er ikke tilgjengelig for nedlasting.

RF-1030 er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har om deg fra interne registre eller som er mottatt fra banker, forsikringsselskaper, eventuelle oppdrags- eller arbeidsgivere og andre offentlige etater. De forhåndsutfylte opplysningene gjelder i hovedsak dine personlige forhold. Du må selv legge til opplysninger om dine næringsforhold.

Du behøver bare å fylle ut noen få poster i næringsoppgaven. Foreldrebetalingen for passet av barna fører du i post 3200. Offentlig tilskudd fører du i post 3400. Summen av disse to beløpene fører du i post 9900. Lønn og feriepenger fører du i post 5000. Arbeidsgiveravgiften fører du i post 5400. Standardfradraget fører du i post 7700. Summen av disse kostnadene fører du i post 9910. Du må i eget vedlegg til næringsoppgaven forklare at det gjelder standardfradrag for barnepass i eget hjem, og du må også skrive hvor mange barn og måneder det gjelder. Næringsinntekt i post 9930 overføres til post 0401 i næringsoppgaven. Dette beløpet overføres til post 2.1.3 i skattemeldingen.

Skattemeldingen for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende mv. (RF-1030) med vedlegg leverer du til Skattedirektoratet via altinn. Fristen for levering av skattemeldingen er 31. mai i året etter inntektsåret.

Fradrag for faktiske driftskostnader (Regnskapsbasert fastsetting)

Velger du å kreve fradrag for faktiske kostnader (regnskapsbasert fastsetting), må du føre regnskap etter bokføringsloven og ta vare på bilag for de kostnadene du har hatt til barnehagedriften. Du må fylle ut og levere Næringsoppgave 1 (RF-1175) sammen med skattemeldingen for næringsdrivende. Næringsoppgave 1 brukes av næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt og er vedleggsskjema til skattemeldingen for personlig næringsdrivende. Det betyr at du logger inn på skattemeldingen i Altinn og fyller det ut elektronisk.

Fra og med inntektsåret 2015 er elektronisk levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskat for personlig næringsdrivende mv (RF-1030) obligatorisk for alle næringsdrivende, også personlig næringsrivende. Skattemeldingen kan ikke leveres på papir og er ikke tilgjengelig for nedlasting.

Skattemeldingen er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har om deg fra interne registre eller som er mottatt fra banker, forsikringsselskaper, eventuelle oppdrags- arbeidsgivere og andre offentlige etater. De forhåndsutfylte opplysningene gjelder i hovedsak dine personlige forhold. Du må selv legge til opplysninger om dine næringsforhold.

Lønnskostnader påløpt i inntektsåret til barnehageassistent, barnehagelærer eller lignende, får du fradrag for. Du får også fradrag for påløpte kostnader til feriepenger i inntektsåret og arbeidsgiveravgift.

Ellers får du fradrag for alle andre kostnader som har sammenheng med driften av barnehagen som for eksempel kostnader til leker, mat, utflukter, tegnepapir, telefonkostnader og merkostnader til lys, oppvarming og renhold av lokalene. Når det gjelder kostnader til telefon, lys, oppvarming og renhold, må du sannsynliggjøre overfor skattekontoret at disse kostnadene har direkte sammenheng med driften av barnehagen og ikke er privat forbruk.

Driver du familiebarnehage i egen bolig som er fritaksbehandlet (dvs. hvor eventuell utleieinntekt ikke er skattepliktig), er det begrenset hva du kan få fradrag for når det gjelder boligen din.

Har du kostnader knyttet til arealer som du bruker delvis privat og delvis i barnehagedriften, er det ingen fradragsrett for disse kostnadene i virksomhetens driftsregnskap. Du får ikke direkte fradrag for sikringstiltak i hjemmet eller på uteområde, selv om de er pålagte, f. eks røykvarsler eller hagegjerde. Det samme gjelder ved opparbeidelse av og vedlikehold av utearealer fordi slike kostnader er knyttet til boligeiendommen. Disse kostnadene kan imidlertid legges til boligens kostpris (aktiveres) hvis du senere selger boligen.

Du kan kreve fradrag etter reglene om ”hjemmekontor” hvis kostnadene er knyttet til rom som utelukkende benyttes i barnehagevirksomheten, f.eks. utgifter til lys, oppvarming og renhold. I stedet for fradrag for de faktiske kostnadene knyttet til barnehagerommene, kan du kreve sjablongmessig fradrag med 1 700 kroner pr. år (satsen for 2016). Reglene om hjemmekontor gjelder ikke dersom barna får bruke mesteparten av boligen og du bruker rommene også privat. Kostnader som ikke kan knyttes til spesielle deler av eiendommen, som for eksempel ytre vedlikehold, forsikring og kommunale avgifter, kan du kreve fradrag for i forhold til leieverdi for barnehagedelen og boligdelen.

Ved innkjøp av diverse utstyr og møbler er fradragsretten avhengig av om gjenstandene er skaffet hovedsakelig av hensyn til barnehagevirksomheten, f. eks barnestol, stellebord. Er utstyret i primært skaffet for privat bruk, kan en eventuell ekstra slitasje ved bruk i barnehagen gi rett til skjønnsmessig fradrag.

Kostnader til fast inventar som kjøkkeninnredning, garderobe, tepper og gardiner er ikke fradragsberettiget fordi dette anses som kostnader knyttet til boligen og ikke til driften.

Eksempel: Regnskapsbasert fastsetting
Det er tre barn i familiebarnehagen. Alle barna er 2 år gamle og oppholder seg 40 timer hver i barnehagen. Det ene barnet er ditt eget som du betaler for å ha i barnehagen. Det er ikke ansatt noen assistent i familiebarnehagen, det er du som passer barna. Du har ansatt en barnehagelærer på deltid. I eksempelet er det brukt høyeste sats for arbeidsgiveravgift. Forholdene er de samme som i det forrige eksempelet, men det kreves fradrag for faktiske driftskostnader i stedet for standardfradrag pr barn. Det kreves fradrag for bruk av rom i egen bolig til familiebarnehage etter reglene om hjemmekontor.

Foreldrenes egenbetaling:  2 480 kroner x 11 mnd x 3   81 840 kroner
+ offentlig tilskudd:  164 900 kroner x 3    494 700 kroner 
= sum inntekter  576 540 kroner
- påløpt lønn mv. barnehagelærer inklusive feriepenger     33 000 kroner
- påløpt arbeidsgiveravgift: 14,1 pst. av  33 000 kroner  4 653 kroner
-” standardfradrag "hjemmekontor” (2016-sats)   1 700 kroner
- kostnader til mat    17 000 kroner
- kostnader til leker og utflukter  16 000 kroner
= alminnelig inntekt (skattepliktig nettoinntekt)  504 187 kroner

Du finner skattemeldingen med forhåndsutfylte opplysninger og alle vedleggsskjema i din arbeidsliste på altinn.no. Altinn-løsningen hjelper deg med å fylle ut nødvendige vedleggsskjema, herunder Næringsoppgave 1, og overføre verdien mellom skjemaene. Fristen for levering av oppgavene via altinn.no er fristen 31. mai i året etter inntektsåret. 

Minstefradrag
Vanligvis kan bare lønnstakere kreve minstefradrag i arbeidsinntekt, mens selvstendig næringsdrivende ikke får tilsvarende minstefradrag i sin næringsinntekt. En selvstendig næringsdrivende som passer barn under 12 år i sitt eget hjem har likevel krav på minstefradrag i næringsinntekten. Dette gjelder også for deg som driver familiebarnehagevirksomhet i eget hjem. Du får minstefradrag enten du velger standardfradrag for barnepass eller fradrag for faktiske kostnader (regnskapsbasert fastsetting).

Grunnlaget for beregning av minstefradraget er netto driftsinntekt fra familiebarnehagen, dvs. familiebarnehagens samlede inntekt fratrukket faktiske kostnader (etter regnskap) eller samlet inntekt etter fradrag for standardsats per barn og lønnskostnader.