Plikter som arbeidsgiver

Registrering av arbeidsforholdet
Dersom familiebarnehagen har ansatt en barnehagelærer på deltid eller en eller flere assistenter til å utføre det daglige arbeidet med barna, følger det med visse plikter som familiebarnehagen har som arbeidsgiver.

I utgangspunktet skal alle arbeidsgivere være registrert i NAV Aa-registeret. Aa-registeret er et grunndataregister som viser tilknytningen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og har som formål å tjene offentlige myndigheters behov for opplysninger i deres oppgaveløsning.

Du kan sende ”Samordnet registermelding” (BR-1010) som er et fellesskjema for registrering i blant annet Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og NAV Aa-registeret. Flere opplysninger om registreringen får du ved å henvende deg til NAV, skattekontoret og Enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Registermeldingen (BR-1010) kan du levere elektronisk via altinn.no eller sende på papirskjema direkte til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Enhetsregisteret vil gi familiebarnehagen et organisasjonsnummer som du skal bruke i all kontakt med myndighetene.

Som arbeidsgiver plikter du også å sende inn a-melding om inntak av en arbeidstaker og om opphør av et arbeidsforhold. Plikten til å sende a-melding til Aa-registeret gjelder fra arbeidsforholdets startdato. Om det ikke utbetales lønn før måneden etter startdato, vil den første a-meldingen bare inneholde arbeidsforholdsopplysninger for den nyansatte, og ingen opplysninger om lønnsutbetaling og forskuddstrekk.

Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner som kan bruke den forenklede oppgjørsordningen, skal ikke sende melding til arbeidstakerregisteret dersom de bruker forenklet a-melding. For veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner som ikke oppfyller vilkårene for å benytte forenklet a-melding gjelder de vanlige reglene for arbeidsgivers plikter og ansvar. For nærmere omtale, se brosjyren ”Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner”.

Skattetrekk
Som arbeidsgiver skal du trekke skatt samtidig med at lønnen blir utbetalt til arbeidstakeren. Hvor mye du skal trekke i skatt (forskuddstrekk) fremgår av skattekortet til arbeidstakeren. Skattekortopplysningene kan du hente automatisk inn i meldingen når du leverer det elektronisk på altinn.no/a-ordningen. Er skattekortet et tabellkort, viser den oppgitte tabellen hvor stort trekket skal være. Alle trekktabellene finner du her. 

Er du en biarbeidsgiver for arbeidstakeren, vil skattekortet være et prosentkort. Forskuddstrekket skal da beregnes av lønnen med denne prosenten

Har ikke arbeidstakeren skattekort, skal du trekke skatt med 50 prosent.

Ferie avvikles og feriepenger utbetales som regel i året etter det året arbeidstakeren opptjener rett til ferien. Feriepenger er skattepliktig inntekt, men du skal ikke trekke skatt av feriepenger som utbetales i ferieåret. Skattekortet for ferieåret er fastsatt slik at skattetrekk for feriepenger foretas i lønnutbetalingene i årets øvrige måneder. Dersom feriepenger utbetales i opptjeningsåret, for eksempel i forbindelse med at arbeidsforholdet opphører, skal du imidlertid trekke skatt av feriepengene på samme måte som ved lønn. Det skyldes at skattekortet ikke har tilstrekkelig skattetrekk i årets øvrige måneder som kompenserer for utbetaling av feriepenger i opptjeningsåret.

Trekkfritak i enkelte tilfeller

Dersom en organisasjon, et foreldrelag eller lignende driver familiebarnehage der barnepasset skjer hjemme hos den ansatte assistenten, er godtgjørelse til assistenten for utgifter til mat og slitasje i hjemmet unntatt fra trekkplikt. For at utgiftsgodtgjørelsen skal være skattefri og trekkfri, må utgiftsgodtgjørelsen ikke utgjøre mer enn 50 prosent av samlet brutto godtgjørelse for hvert barn og maksimalt 1 155 kroner pr måned pr barn (2016-sats). Assistenten må dessuten utarbeide en oppgave over utgiftene.

Arbeidsgiveravgift
Du skal beregne og betale arbeidsgiveravgift av det beløpet du plikter å rapportere som brutto lønn, feriepenger og annen godtgjørelse for arbeid utført av barnehagelæreren og eventuelle assistenter. Av utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser, som f.eks. fri kost og losji, skal det beregnes arbeidsgiveravgift når det er plikt til å foreta forskuddstrekk av ytelsene. Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Om trekkpliktige ytelser, se lønn og arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiveravgiften skal beregnes med en prosentsats som varierer etter hvilken avgiftssone arbeidsgiveren tilhører. Hvilken avgiftssone arbeidsgiveren tilhører er avhengig av hvor arbeidsgiveren driver sin virksomhet.

Levering av a-melding
Har du betalt lønn og annen godtgjørelse til ansatt barnehagelærer og eventuelle assistenter skal du levere a-melding senest den 5. i måneden etter hver utbetaling. A-meldingen skal som hovedregel sendes elektronisk gjennom lønnssystem på altinn.no/a-ordningen eller hvis du ikke har lønnssystem kan du registrere meldingen manuelt i Altinn.

Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift
Det beløpet som er trukket i skatt skal settes inn på en egen bankkonto (skattetrekkskonto) senest første virkedag etter lønnsutbetalingen.

Du skal hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november innbetale skattetrekkbeløpet for de to forrige månedene til skatteoppkreveren i den kommunen hvor du er hjemmehørende.

Dersom du ikke foretar trekk eller ikke innbetaler trekkbeløpet, kan du som arbeidsgiver bli økonomisk ansvarlig for skattetrekket.

Videre skal du hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november innbetale beregnet arbeidsgiveravgift for de to foregående månedene til skatteoppkreveren.

Kontakt skatteoppkrever dersom du ønsker mer informasjon om dette.

Betaling via bank eller nettbank
Ved elektronisk innbetaling (nettbank), må kundeidentifikasjonsnummer (KID) brukes. Den får du hos skatteoppkreveren eller på skatteetaten.no. Skattetrekket og arbeidsgiveravgiften skal innbetales hver for seg og du må derfor ha to KID-nummer, dvs. en KID for skattetrekket og en KID for arbeidsgiveravgiften.

Når du leverer a-melding via Altinn, vil du få oppgitt både KID og kontonummeret til skatteoppkreveren.

Flere opplysninger kan fås hos skatteoppkreveren.

Oppgaveplikt om foreldrenes kostnader til pass og stell

Foreldrene har rett til fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til pass og stell av barn under 12 år (foreldrefradrag). Familiebarnehager har plikt til å levere opplysninger til Skatteetaten over de enkelte foreldrenes påløpte kostnader til barnehageplass i inntektsåret. Beløpet (egenbetalingen) som familiebarnehagen innrapporterer vil da bli forhåndsutfylt i posten for foreldrefradrag i foreldrenes skattemelding. Om innrapporteringen, se tredjepartsopplysninger - Pass og stell av barn.

Foreldrene
Foreldre som har barn i familiebarnehage, skal ikke levere a-melding over betaling til familiebarnehagen for barnepasset.

Hvem svarer på hva?

HvaHvem
Skatt Skattekontoret
Arbeidsgiveravgift til folketrygden Skatteoppkreveren i kommunen (kemneren) og skattekontoret
Forskuddstrekk Skatteoppkreveren i kommunen
Trygdespørsmål NAV lokalt
Registrering som arbeidsgiver Enhetsregisteret i Brønnøysund
Registrering av arbeidstaker; NAV Aa-registeret