Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger (likningsoppgaver) om betaling for pass og stell av barn

 • Skriv ut

Opplysningene som leveres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for betaling for pass og stell av barn. Revidert oktober 2017.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for tredjepartsopplysninger om kostnader for pass og stell av barn, det vil si hvilke barnehager og skolefritidsordninger som har plikt til å levere tredjepartsopplysninger, og hva som omfattes av opplysningsplikten.

Rettledningen inneholder både praktiske, juridiske og datatekniske opplysninger vedrørende utfylling og innsending av tredjepartsopplysningene.

Både private og offentlige barnehager og skolefritidsordninger er opplysningspliktige til Skatteetaten. Det skal leveres inn tredjepartsopplysninger om foreldre/foresattes påløpte kostnader for pass og stell av barn i løpet av inntektsåret. Fritidsordninger i regi av idrettsforening, sportsklubb mv. skal også innrapportere hvis fritidsordningen er av tilsvarende art som skolefritidsordning på barneskole.

Innrapporteringen fra barnehager og skolefritidsordninger mv. vil danne grunnlaget for den forhåndsutfylte skattemeldingen og den påfølgende skattefastsettingen. Det er derfor viktig at innleveringsfristen 20. januar overholdes, og at feil som oppdages rettes opp så snart som mulig.

Nytt fra 1. januar 2017:

Ved brudd på opplysningsplikten skal tvangsmulkt brukes av Skatteetaten for å få oppgavegivere til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf skatteforvaltningsloven § 14-1. (se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver).

Foreldrefradrag

Etter skatteloven § 6-48 gis det foreldrefradrag i alminnelig inntekt for legitimerte kostnader til pass og stell av hjemmeværende barn som ikke har fylt 12 år i løpet av inntektsåret. Tilsvarende gjelder for barn som er 12 år eller eldre, dersom de på grunn av eksempelvis handikap, har særskilt behov for omsorg eller pleie. Stortinget fastsetter en maksgrense for foreldrefradrag, se ”Beløp”.

For utfyllende informasjon om fordeling av foreldrefradrag, for eksempel ved særkullsbarn, se ”Foreldrefradrag” i Skatte-ABC eller kontakt lokalt skattekontor. (Se også ”Beløp”)

Opplysningsplikt

Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav b og skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel B. Oppgavene skal leveres ukrevd, og skal være identifisert med betalers fødselsnummer (11 siffer).

Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten. Dersom oppgaver ikke blir levert innen fristen (dato), kan det ilegges tvangsmulkt (se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver).

Offentlige barnehager og skolefritidsordninger

Offentlige barnehager (herunder barneparker) og offentlig organiserte skolefritidsordninger plikter å innrapportere tredjepartsopplysninger om foreldre/foresattes påløpte kostnader for pass og stell av barn. Offentlige barnehager og skolefritidsordninger drives og/eller administreres ofte av kommunen, og i disse tilfellene er det kommunen som er opplysningspliktig overfor Skatteetaten.

Private barnehager og skolefritidsordninger

Private barnehager (herunder barneparker) og skolefritidsordninger er pliktig til å innrapportere oppgaver over foreldre/foresattes kostnader for pass og stell av barn.

Private barnehager og skolefritidsordninger drives og/eller administreres ofte av en underenhet. I disse tilfellene er det hovedenheten som er opplysningspliktig overfor Skatteetaten.

Fritidsordninger i idrettsforening mv. eller andre foreninger

En del idrettsforeninger og sportsklubber driver fritidsordning for barn rett etter skoletid som et alternativ til skolenes skolefritidsordning. Fritidsordninger med tilbud som tilsvarer skolefritidsordning på barneskole skal anses som pass og stell og omfattes av reglene om foreldrefradrag for kostnadene etter sktl. § 6-48. Det er et vilkår at ordningen er etablert som et alternativ til skolefritidsordning på barneskole, både med hensyn til tidsrom og regularitet. Fritidsordning som har åpent før skoletid eller som utvides til heldagstilbud noen uker i skoleferien omfattes også.

Skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav b med forskrift retter seg bl.a. mot institusjon som driver skolefritidsordning og som mottar betaling for pass og stell av barn der kostnaden gir rett til foreldrefradrag. Bestemmelsen gjelder også for lag og foreninger som tilbyr alternative fritidsordninger av samme art som skolefritidsordningene og hvor foreldrene dermed har rett til foreldrefradrag. Idrettsforeninger mv. som mottar betaling for slik fritidsordning, må innrapportere fradragsberettigede kostnader til pass og stell av barn.  

Rapportering pålegges når fritidsordningen har varighet over en viss tid. Idrettslag og foreninger som skal anses som opplysningspliktige vil være de som har fritidsordning med:

 • tilbud rett etter skoletid 3 dager eller mer i uken, eventuelt har tilbud også før skoletid
 • tilbud gjennom hele skoleåret eller en sesong
 • tilbud for barn i alderen 5-11 år, eventuelt for et avgrenset aldersintervall
 • tilbud som er åpent for alle barn i det aktuelle aldersintervallet, uten krav om faglige kvalifikasjoner, dvs. ikke spisset aktivitetstilbud for særskilt utvalgte barn 
 • avtale om opphold faste dager i uken for det enkelte barn
 • fellesaktiviteter ute og/eller inne

Fritidsordning som utvides til et heldagstilbud i skoleferien skal også anses som opplysningspliktig tilbud på tilsvarende måte som skolens SFO i ferien.

Det er oppholdskostnadene som skal rapporteres, og ikke kostnader til mat og utstyrspakke.

Alternativ fritidsordning med annen hovedaktivitet enn idrett skal også rapportere når tilbudet ellers er av tilsvarende art som fritidsordning på barneskole.

Dersom fritidsordningen drives og/eller administreres av en underenhet er det hovedenheten som er opplysningspliktig overfor Skatteetaten.

Fritidstilbud som ikke gir opplysningsplikt:

 • Tidsbegrenset/kortvarige /sporadiske aktivitetstilbud i regi av lag og foreninger i SFO-tiden anses ikke som en fullverdig fritidsordning.
 • Idrettsklubbens organiserte treningsopplegg senere på ettermiddagen/kvelden/helger, f.eks. trening med klubbens aldersbestemte lag, er fritidstilbud av en annen art enn SFO/idrettsfritidsordning.

Hvordan bli oppgavegiver

Barnehager og skolefritidsordninger som er pliktige til å innrapportere tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, må være registrert i Skatteetatens oppgavegiverregister. Registrering gjelder også ved rapportering fra fritidsordninger som tilsvarer skolefritidsordning.

Registrering må gjøres via Altinn-skjema RF-1312 – Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret.

Oppdatering av kontaktinformasjon for oppgavegiverregisteret

Skatteetatens oppgavegiverregister henter oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedr. kontaktinformasjon, dvs navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Tredjepartsopplysninger - nye opplysninger til oppgavegiverregisteret .

Tredjepartsopplysningenes innhold 

Organisasjonsnummer

Alle oppgavegivere som innrapporterer tredjepartsopplysninger om pass og stell av barn til Skatteetaten, blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Organisasjonsnummeret skal være identisk med barnehagens/skolefritidsordningens/idrettsforeningens organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer skal alltid benyttes ved innsending av tredjepartsopplysninger, samt ved alle henvendelser til Skatteetaten.

Riktig identifisering av oppgaven

Fødsels- og D-nummer benyttes av skattemyndighetene til å identifisere skattyter. For å få en korrekt fastsetting av den enkelte betaler (skattyter), er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt. Oppgavegiver kan kreve at betaler (skattyter) oppgir fødselsnummeret sitt, jf. skatteforvaltningsloven § 7-12 annet ledd.

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Grunnlaget for foreldrefradraget vil dermed ikke bli forhåndsutfylt på skattemeldingen ved slike tilfeller.

Se også ”Uidentifiserte tredjepartsopplysninger”.

For utlendinger som kun har fått tildelt D-nummer, skal dette benyttes.

Betaling fra andre enn barnets foreldre/foresatte skal ikke innrapporteres. Slik betaling gir ikke rett til foreldrefradrag og skal ikke fremgå av skattemeldingen til hverken betaleren eller foreldrene.

Identifikasjonsnummer for bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

For personlige skattytere som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltpersonforetak) skal oppgaven inneholde innehaverens fødselsnummer.

Oppgaver for upersonlige skattytere (aksjeselskap og lignende) skal ikke innrapporteres.

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer eller D-nummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten oppgavegiver mottar i tilbakemeldingen fra Skatteetaten.

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattyter har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal dette alltid benyttes.

Skattytere som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge, og som verken er tildelt et gyldig fødselsnummer eller D-nummer, innrapporteres ikke i tredjepartsopplysningene.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift av 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering. Det fremgår av forskriften § 2-6 hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer. Hvem som kan rekvirere D-nummer utledes av § 2-7 første ledd.

Skatte- og avgiftspliktige skattytere som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-6 bokstav a. Skattyterne må henvende seg til skattekontoret for tildeling av D-nummer.

Dersom ikke annet er bestemt skal rekvisisjonen skje på særskilt blankett. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. § 2-7 annet ledd.

Innhenting av fødselsnummer og D-nummer

Dersom du som oppgavegiver har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn betaler/skattyter, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om skattyter kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Navn

Betalers fullstendige navn oppgis. Med betaler menes den som betaler faktura for pass og stell av barn i barnehage og/eller skolefritidsordning. Betaler er normalt foreldre eller andre foresatte.

Dersom en offentlig instans eller arbeidsgiver har betalt fakturaen, er slik betaling ikke opplysningspliktig.

Beløp

Fradrag etter skatteloven § 6-48 for kostnader til pass og stell av barn gis når foreldre/foresatte har pådratt seg en ubetinget forpliktelse til å dekke kostnadene, jf. § 14-2 annet ledd.

Foreldrefradrag er begrenset oppad til et maksimumsbeløp som fastsettes av Stortinget. For inntektsåret 2017 er maksimalt fradrag kr 25 000 for ett barn og kr 15 000 i tillegg for hvert barn utover det første barnet. 

Det skal gis tredjepartsopplysninger om beløp som er påløpt (fakturert) for pass og stell av barn i løpet av inntektsåret. Kostnadene påløper etter hvert som pass av barnet utføres. Fradraget gis uavhengig av om de påløpte kostnadene er betalt eller om de er forfalt innen utløpet av inntektsåret.

Foreldrenes/foresattes påløpte kostnader skal derfor innrapporteres selv om deler av beløpet ikke er betalt. Er det mottatt forskuddsbetaling for etterfølgende inntektsår eller etterbetaling for tidligere inntektsår, skal slik betaling ikke tas med i oppgaven.

Kun oppholdskostnadene skal innrapporteres. Er utgifter til kost (matpenger) i barnehagen/skolefritidsordning inkludert i foreldrebetalingen, skal beløp til matpenger trekkes fra ved innrapporteringen. Kostnader til ekstraaktiviteter som har vært utført i regi av barnehagen/skolefritidsordningen/fritidsordningen, for eksempel svømming eller ridning, skal innrapporteres. Varselsgebyr og forsinkelsesrente skal ikke innrapporteres.

Beløpet skal oppgis i hele kroner.

Dersom betaler har flere barn i barnehage/skolefritidsordning/fritidsordning hos samme oppgavegiver, skal kostnadene innrapporteres samlet, i én oppgave.

Ektefeller får automatisk 50 % av foreldrefradraget hver på skattemeldingen når barnehage/skolefritidsordning innrapporterer kostnader til pass og stell av barn. Det vil si at innrapporterte utgifter for begge summeres og det samlede fradraget begrenses til maksimalt fradrag for parets samlede antall barn under 12 år (også barn som ikke er felles teller med). Det samme gjelder når foreldrene er samboere og tidligere år har markert i sine skattemeldinger at de har "Felles barn med samboer". Da behandles de som ektefeller når det gjelder deling av fradraget. Er kostnadene rapportert på mor vil ikke fradragsbeløpet bli forhåndsutfylt i fars skattemelding uten at samboerskap med fellesbarn er registrert i Skatteetatens systemer.

For utfyllende informasjon om fordeling av foreldrefradrag, for eksempel ved særkullsbarn, se ”Foreldrefradrag” i Skatte-ABC eller kontakt skattekontoret.

Betaling fra andre enn foreldre/foresatte, for eksempel arbeidsgiver eller offentlige organer, gir i utgangspunktet ikke rett til foreldrefradrag fordi kostnaden ikke er dekket av foreldrene/foresatte. Slik betaling skal derfor ikke innrapporteres.

Leveres likevel oppgaver over kostnader betalt av arbeidsgiver/offentlig organ sammen med øvrige tredjepartsopplysninger (øvrige foreldres kostnader), må reell betaler identifiseres. Betaling fra andre enn foreldre/foresatte skal ikke innrapporteres på foreldrene da beløpet ikke skal forhåndsutfylles i foreldrenes skattemelding. Dette gjelder også betaling fra sosialkontoret og barnevernet.

I noen tilfeller vil foreldre/foresatte ha krav på foreldrefradraget, selv om andre har betalt og dette ikke er innrapportert fra barnehagen/skolefritidsordningen. Dette gjelder:

 • betaling som er dekket av sosialkontoret i medhold av sosialtjenesteloven (kun etter denne loven)
 • betaling fra arbeidsgiver for den delen av tilskudd til barnehage som foreldre/foresatte er skattlagt for eller som de har refundert til arbeidsgiver.

I disse tilfellene må foreldre/foresatte selv føre beløpet på skattemeldingen og dokumentere at beløpet er fradragsberettiget. Det er skattekontoret, ikke oppgavegiver, som skal vurdere retten til foreldrefradrag.

Eventuelle andelsinnskudd foreldrene har i barnehagen, er ikke innrapporteringspliktig for barnehagen. Disse innskuddene må foreldrene selv oppgi i skattemeldingen da dette er skattepliktig formue.

 

Se også ”Foreldrefradrag”.

Levering av tredjepartsopplysninger

Leveringssted og frist for å levere tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger leveres på internett via Altinn ved å benytte skjema RF-1241 Tredjepartsopplysninger - pass og stell av barn eller skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, forutsatt at man har de nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Tredjepartsopplysninger via Altinn på internett").

Tredjepartsopplysninger skal sendes via Altinn på internett til Skatteetaten innen 20. januar året etter inntektsåret.

Dersom oppgavegiver ikke har tredjepartsopplysninger å levere, skal det hukes av for dette i skjema RF-1241 på Altinn. Skjemaet leveres til Skatteetaten innen fristen 20. januar (se "Ingen oppgaver å levere").

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen (se Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt” og ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver”).

Dersom oppgavegiver får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Kontaktinformasjon for leveransen

Det må oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger i Altinn (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf skatteforvaltningsloven § 14-1 (trer i kraft 1. januar 2017).

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt 
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattytere 
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer 
 • mangler fullt navn til personer som ikke er tildelt fødselsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag oppgavene uteblir.

Opplysningspliktige unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Årsoppgave til skattyter

I følge skatteforvaltningsloven § 7-12 tredje ledd og skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1, skal den enkelte skattyter (foreldre/foresatte) ha kopi av de opplysninger som sendes til skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt til skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik oppgavegiver finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer på betaler (foreldre/foresatt)
 • innrapportert beløp
 • navn og organisasjonsnummer på oppgavegiver
 • henvisning til skattemeldingen post 3.2.10 Foreldrefradrag (kostnader til barnehage mv.)
 • opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Tredjepartsopplysninger over betaling for pass og stell av barn kan bare sendes inn via Altinn på internett. Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1241 Tredjepartsopplysninger - pass og stell av barn  

Manuelt utfyllingsskjema ment for oppglysningspliktige som har få oppgaver å levere.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

Tredjepartsopplysninger kan leveres via internett (Altinn) fra 2. januar året etter inntektsåret.

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har hatt barnepassdrift i løpet av året det rapporteres for, kan nå rapportere elektronisk at de ikke har noen oppgaver å levere. Dette gjøres i Altinn-skjemaet for manuell registrering RF-1241 Tredjepartsopplysninger - pass og stell av barn.

"Ingen oppgaver å levere" kan også innrapporteres som egen leveransetype i RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Slik oppgave må sendes for å unngå vedtak om tvangsmulkt for manglende levering.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver, får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil. Oppgis mobilnummer eller e-post i XML-filen eller ved registrering av oppgaver i Altinn vil det komme varsel på SMS/e-post til innsender/oppgavegivere når tilbakemeldingen er sendt.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må opplysningspliktig kontakte Skatteetaten via e-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Feil på innsendte tredjepartsopplysninger

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ” Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

For at skattyter skal få riktig fradrag for kostnader til pass og stell av barn forhåndsutfylt i skattemeldingen, må korrekte oppgaver være Skatteetaten i hende senest innen 1. mars. (Se ”Leveringssted og frist for å levere tredjepartsopplysninger”)

Korrigere en oppgave

For å korrigere en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. For oppgaver over pass og stell av barn er det betalers fødsels- eller D-nummer (sammen med inntektsår og oppgavegiver) som er unik identifikator.

Når endringsmelding mottas av Skatteetaten vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven.

Ved "sletting" (nullstilling) av en oppgave sender du oppgaven på nytt med beløp satt til 0.

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 endringsmeldingene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må annulleres, det vil si at den må innrapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp.


Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme fødsels- eller D-nummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en oppgaveeier som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med oppgaveeiers fødsels- eller D-nummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte tredjepartsopplysninger):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels- / D-nummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må innrapporteres på nytt med korrekt fødsels / D-nummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Posthenvisning til skattemeldingen

Opplysningene som innrapporteres i oppgavene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Her finner du posthenvisning for pass og stell av barn:

Post 3.2.10 Foreldrefradrag (kostnader til barnehage mv.)

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av oppgaver over betaling for pass og stell av barn skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Pass og stell av barn

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal innrapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.