Blogging og skatt

  • Skriv ut

Hvis bloggingen din er en virksomhet, er alle penger, varer og tjenester fra bloggen en næringsinntekt. Mottar du produkter av økonomisk verdi, er du altså skattepliktig.

Hva er en blogg?

En blogg er et nettsted hvor én eller flere personer (bloggere) publiserer innhold. Hovedinnholdet er oftest tekst, men en blogg kan også inneholde video og foto. I noen tilfeller mottar bloggeren vederlag for det som presenteres på bloggen. Et eksempel er en blogger som omtaler mote eller skjønnhetsprodukter og får penger eller produkter for dette.

Næringsinntekt

Inntekter fra en blogg skiller seg i utgangspunktet ikke fra inntekter av andre aktivitetstyper. I noen tilfeller får bloggingen et så stort økonomisk omfang at det er virksomhet i skattemessig forstand. Kriteriene for å anse en aktivitet som virksomhet er at den drives for egen regning og risiko, tar sikte på å ha en viss varighet og omfang og at den er egnet til å gi overskudd. Det er i praksis ikke oppstilt strenge krav til varighet og omfang, slik at det viktigste kriteriet er om aktiviteten er egnet til å gi overskudd. Overskuddet må dekke en rimelig forrentning av det som er investert for å drive aktiviteten, og kunne forventes å gi en rimelig lønn sett i forhold til den innsatsen som er lagt ned.

Er bloggingen virksomhet vil alle inntekter fra bloggen være næringsinntekt. Inntekten kan være penger, varer eller tjenester mv. Dette innebærer at mottak av produkter er skattepliktig inntekt dersom produktet har en økonomisk verdi. Inntekten settes til omsetningsverdien, det vil si den prisen som må betales for produktet i butikken.

At aktiviteten anses som virksomhet innebærer også at det innrømmes fradrag for de utgifter som har tilknytning til bloggingen.

Dersom det økonomiske omfanget av bloggingen ikke er så stort at bloggingen utgjør en virksomhet, er bloggingen en skattefri hobby/fritidsaktivitet. Det vil da heller ikke være fradragsrett for utgifter til bloggingen.

Arbeidsinntekt

Dersom en blogger inngår en avtale om å bli betalt for å vise eller skrive om noe på bloggen sin, kan dette anses som vederlag for arbeid. Vederlaget vil da være skattepliktig arbeidsinntekt (lønn). For eksempel kan en blogger inngå en avtale med en produsent eller en leverandør av et produkt om å beskrive eller avbilde produktet i sin blogg mot at bloggeren får tilsendt produkter. Skatteplikten vil gjelde uavhengig av om bloggeren kan nyttiggjøre seg produktet eller ikke så lenge produktet har en økonomisk verdi, og bloggeren overtar eiendomsretten. Det er gjort unntak fra skatteplikten når samlede lønnsutbetalinger (penger, varer og tjenester) fra samme arbeidsgiver (dvs. den som bloggeren har inngått avtale med) i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1000.

Utgifter som bloggeren har hatt til dette arbeidet gir rett til fradrag. Slike utgifter inngår imidlertid i minstefradraget, slik at fradragsretten som regel ikke vil ha noen reell betydning.

Spør skattekontoret

I mange tilfeller kan det være vanskelig for deg som blogger å ta stilling til om bloggingen skal anses som en næringsvirksomhet, et arbeidsforhold eller som en fritidsaktivitet. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med skattekontoret for å få råd om hvordan du skal forholde deg som blogger.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.