Selger du varer på Internett?

  • Skriv ut

Salg av varer på Internett kan foregå på flere måter. Markedsplasser, sosiale medier og ordinære nettbutikker er eksempler på salgsplattformer på internett. Felles for alle er at aktiviteten kan føre til skatte- og avgiftsplikt for selgeren.

Avgjørende for skatte- og avgiftsplikten er om aktiviteten drives i Norge og anses som næringsvirksomhet.

Drives i Norge

Hvorvidt betalingsløsningen er fra en utenlandsk tilbyder, hvor serveren er plassert eller om varen sendes direkte fra leverandør i utlandet til norsk kunde, har ingen betydning for skatte- og avgiftsplikten til Norge. Dersom salget drives fra Norge, er virksomheten skatte- og avgiftspliktig for salg både i Norge og til utlandet. Salg til utlandet er nullsats.

Også utenlandske nettbutikker som retter sitt salg mot norske kunder kan bli avgiftspliktig for salg i Norge. Det har utkrystallisert seg en praksis der det avgjørede blir om det etter en konkret helhetsvurdering foreligger en tilstrekkelig tilknytning mellom omsetningen og Norge.

Nærings- eller hobbyvirksomhet

Grensen mellom hobby og virksomhet er ikke klart definert. For å fastslå hvorvidt det er hobby eller virksomhet må det foretas en konkret vurdering av om aktiviteten som utføres:

  • Drives for egen regning og risiko
  • Har et visst omfang
  • Er egnet til å gå med overskudd over tid
  • Tar sikte på en viss varighet

Det første året du blir behandlet som næringsdrivende kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten. Skatteetaten stiller krav til dokumentasjon av kostnader og inntekter. For å kunne få fradrag for tidligere års oppstartskostnader, må skjema "Oppstart av virksomhet" fylles ut for aktuelle år. Skjemaet leverer du sammen med den første næringsoppgaven etter oppstart av virksomheten.

Private eiendeler

På markedsplasser selges det ofte varer som har vært kjøpt inn til privat bruk. Det er ikke skatte- eller avgiftsplikt ved salg av private gjenstander.

Kontant- eller kredittsalg

Det finnes ingen særskilte dokumentasjons- eller bokføringsbestemmelser knyttet til internettsalg. Ved kontantsalg må virksomheten benytte et ordre- og faktureringssystem som oppfyller kravene til kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Alt annet salg, som ikke anses som kontantsalg, må dokumenteres etter reglene som gjelder for kredittsalg.

Rettsavgjørelser (krever innlogging):

  • Ifi OY – saken (Rt-2006-364)
  • E-Handelsexport – saken (Utv-2015-1243)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.