Jeg lager programvare som distribueres via utenlandsk nettsted, er jeg skatte- og avgiftspliktig for dette?

Skatte- og avgiftsplikten til Norge bortfaller ikke ved å distribuere programvaren via et utenlandsk nettsted.

Som norsk næringsdrivende er inntekter ved salg til utlandet skattepliktig på lik linje med innenlandsk salg. Avgiftsplikten må vurderes ut fra flere momenter, blant annet om det er innenlandsk omsetning og/eller omsetning til utlandet. For konkret vurdering, ta kontakt med nærmeste skattekontor.   

Om programvaresalget anses å være skattepliktig vil være basert på om aktiviteten:

  • tar sikte på å ha en viss varighet,
  • har et visst omfang,
  • er egnet til å gi overskudd, og
  • drives for skattyterens regning og risiko

Virksomheten kan anses som skattepliktig selv om eier ikke deltar aktivt i driften og uavhengig av om aktiviteten er utført i Norge eller utlandet.