Jeg mottar inntekter fra Apple/iTunes som betaling for salg av applikasjoner. Er dette skattepliktig?

Inntekter fra næringsvirksomhet er skattepliktige, mens inntekter fra hobbyvirksomhet er skattefrie.

Det må derfor tas stilling til om dine utbetalinger fra Apple/iTunes skal regnes som næringsinntekter eller hobbyinntekter.

Bakgrunnen for at inntekter fra hobbyaktiviteter som hovedregel er skattefrie, er at slike aktiviteter ikke er egnet til å gå med overskudd når en tar hensyn til utstyr, materiale og lignende.

Om programvaresalget anses å være skattepliktig vil være basert på om aktiviteten:

  • tar sikte på å ha en viss varighet,
  • har et visst omfang,
  • er egnet til å gi overskudd, og
  • drives for skattyterens regning og risiko

Virksomheten kan anses som skattepliktig selv om eier ikke deltar aktivt i driften og uavhengig av om aktiviteten er utført i Norge eller utlandet.

Bokføringsplikt
Vurderes utbetalingene fra Appel/iTunes som skattepliktige, vil det også medføre bokføringsplikt  og pliktig innsending av næringsoppgave og personinntektsskjema sammen med skattemeldingen.

Det samme gjelder dersom du blir pliktig å levere omsetningsoppgave for merverdiavgift.