Jeg mottar inntekter fra Apple/iTunes som betaling for salg av applikasjoner. Er inntektene merverdiavgiftspliktig omsetning?

Merverdiavgiftsreglene for elektroniske tjenester ble endret 01.07.2011. For omsetning før denne dato gjelder tidligere regelverk.

Som utvikler av applikasjonen er du registreringspliktig i merverdiavgiftsregisteret på vanlig måte når omsetningen overstiger 50 000 kr. Da salg av applikasjoner regnes som salg til Apple/iTunes, vil salget regnes som salg utenom merverdiavgiftsområdet, og blir dermed avgiftsfritt (0-sats.). Ved salg fra Apple/iTunes til kunder innenfor merverdiavgiftsområdet vil Apple/iTunes være ansvarlig for innkreving og betaling av merverdiavgiften.

Du plikter likevel å registrere deg og sende inn merverdiavgiftsoppgaver med oversikt over omsetningen. Etter registreringen har du også rett på fradrag for merverdiavgift på eventuelle kjøp av varer og tjenester til bruk i næringsvirksomheten.