Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

  • Skriv ut

Opplysningene som leveres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for tilskudd til vitenskapelig forskning/yrkesopplæring som gir giveren rett på fradrag. Revidert oktober 2017.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for institutter som mottar tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring, dvs. institutter som er godkjente etter skatteloven § 6-42, og som har plikt til å levere tredjepartsopplysninger. Rettledningen er samtidig en veiledning for utfylling av oppgaver.

Institutter som mottar tilskudd er heretter også kalt "oppgavegivere".

For å komme inn under ordningen fradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring, må oppgavegiver være forhåndsgodkjent av skattekontoret.

 Ved brudd på opplysningsplikten påløper tvangsmulkt (se "Tvangsmulkt ved for sent leverte eller ikke leverte oppgaver").

Innrapportering av tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Oppgaver over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring skal inneholde tilskuddsyternes fulle navn, fødselsnummer/D-nummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer), og samlet beløp for inntektsåret.

Alle oppgavegivere skal levere oppgavene på internett via Altinn enten ved å fylle ut skjema RF-1309 (manuell inntasting) eller ved å laste opp en XML-fil i skjema RF-1301. XML-filen må følge spesifikasjonene som er fastsatt av Skatteetaten.

Opplysningsplikt

Rett til inntektsfradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring, følger av skatteloven § 6-42.  Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav a og  skatteforvaltningsforskriften §§ 7-10-1 til 7-10-4.

Oppgaver skal innrapporteres via Altinn til Skatteetaten innen 20. januar året etter inntektsåret.

Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten.  

Oppgavegivere som ikke har mottatt tilskudd i året det rapporteres for, må rapportere at de ikke har noen oppgaver å levere. (Se "Ingen oppgaver å levere.")

Oppgavegiver som ikke har levert tredjepartsopplysninger innen fristen 20. januar kan ilegges tvangsmulkt (se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver”).

Oppdatering av kontaktinformasjon for oppgavegiverregisteret

Skatteetatens oppgavegiverregister henter oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister  vedr. kontaktinformasjon, dvs navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Tredjepartsopplysninger -nye opplysninger til oppgavegiverregisteret.

Oppgavens innhold

Organisasjonsnummer

Alle opplysningspliktige institutter som leverer oppgaver over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten, registreres med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister.

Organisasjonsnummeret er identisk med oppgavegivers organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund .

Riktig identifisering av oppgaven

Tilskuddsyters fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

Fødsels-, D- eller organisasjonsnummer benyttes av skattemyndighetene til å identifisere skattyter. For å få en korrekt behandling av den enkelte tilskuddsyter, er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt.

Identifikasjonsnummer for bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødsels- eller D-nummer. D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer. (Se også ”Tildeling av D-nummer”).

For personlig skattytere som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltpersonforetak), skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Et av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattytere (aksjeselskap og lignende) skal innrapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten oppgavegiver mottar i tilbakemeldingen fra Skatteetaten.

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattyter har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer, skal alltid dette benyttes. Likeledes for upersonlige skattytere. Dersom disse har et norsk organisasjonsnummer skal dette alltid benyttes.

Skattytere som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge, og som verken er tildelt et gyldig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, innrapporteres ikke i oppgavene.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift av 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering. Det fremgår av forskriften § 2-6 hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer. Hvem som kan rekvirere D-nummer utledes av § 2-7 første ledd.

Skatte- og avgiftspliktige skattytere som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-6 bokstav a. Skattyterne må henvende seg til skattekontoret for tildeling av D-nummer.

Dersom ikke annet er bestemt skal rekvisisjonen skje på særskilt blankett. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. § 2-7 annet ledd.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som oppgavegiver har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn tilskuddsyter, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene

Enhetsregisteret

Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om tilskuddsyter kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Anonyme tilskuddsytere

For tilskuddsytere som ønsker å være anonyme skal det ikke foretas innrapportering. Skatteetaten informerer om at fradragsretten for tilskuddet i så fall bortfaller med mindre tilskuddsyteren fører beløpet opp i skattemeldingen selv.

Tilskuddsbeløp

Det er ingen nedre beløpsgrense for fradrag for tilskudd til institutt som forestår vitenskapelig forskning og yrkesopplæring. Dersom tilskuddet utgjør mer enn 10 000 kroner, kan fradraget ikke overstige ti prosent av skattyters alminnelige inntekt før fradrag for tilskuddet.

Det skal kun sendes inn en oppgave over samlet tilskudd fra hver enkelt tilskuddsyter i løpet av inntektsåret. Beløpet skal i utgangspunktet også inkludere et eventuelt beløp som tilskuddsyter ubetinget har forpliktet å yte et senere inntektsår. Forpliktelsen anses som ubetinget i den grad oppfyllelsen ikke er avhengig av at en fremtidig begivenhet inntrer.

Beløpet skal oppgis i hele kroner.

Levering av oppgaver

Leveringssted og frist for innlevering av oppgaver

Opplysningene leveres via Altinn på internett ved å benytte skjema RF-1309 Tredjepartsopplysninger - tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring , eller skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, forutsatt at man har de nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Oppgaver via Altinn").

Oppgaver skal sendes via Altinn.no til Skatteetaten innen 20. januar året etter inntektsåret.

Dersom organisasjonen ikke har oppgaver å levere, skal det hukes av for dette i skjema RF-1309 på Altinn. Skjemaet leveres til Skatteetaten innen fristen 20. januar (se "Ingen oppgaver å levere").

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen (se "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver”).

Dersom oppgavegiver får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf skatteforvaltningsloven § 14-1 og skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1.

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

•          er helt uteblitt

•          er sendt eller levert til lokalt skattekontor

•          mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattytere

•          mangler 9-sifret organisasjonsnummer

•          mangler fullt navn til personer som ikke er tildelt fødselsnummer

•          er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag  oppgavene uteblir. 

Oppgavegiver unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Årsoppgave til skattyter

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1, skal den enkelte tilskuddsyter (skattyter) ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt Skatteetaten.

Årsoppgaven kan utformes slik oppgavegiver finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med opplysningene som er sendt Skatteetaten.

Årsoppgaven skal inneholde:

  • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på tilskuddsyter
  • innrapportert tilskuddsbeløp
  • navn og organisasjonsnummer på oppgavegiver/instituttet
  • posthenvisning til skattemeldingen (gjelder personlig skattyter)

Oppgaver via Altinn på internett

Tredjepartsopplysninger for tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring sendes inn via Altinn på internett, se www.altinn.no. Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1309 Tredjepartsopplysninger - tilskudd til vitenskapelig forskning eller  yrkesopplæring 

Manuelt utfyllingsskjema ment for oppgavegivere som har få oppgaver å levere.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med oppgaver og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

Oppgaver kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Ingen oppgaver å levere

Oppgavegivere som ikke har mottatt fradragsberettigede tilskudd i løpet av året det rapporteres for, må rapportere elektronisk at de ikke har noen oppgaver å levere. Dette gjøres i Altinn-skjemaet for manuell registrering RF-1309 Tredjepartsopplysninger -tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring.

"Ingen oppgaver å levere" kan også innrapporteres via fil (egen leveransetype ”ingenoppgaver”).

Slik oppgave må sendes for å unngå vedtak om tvangsmulkt for manglende levering.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må oppgavegiver kontakte Skatteetaten.

Feil på innsendte oppgaver

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

For at tilskuddsyter skal få riktig fradrag for tilskuddet på forhåndsutfylt skattemelding, må korrekte oppgaver være Skatteetaten i hende senest innen 1. mars.

Korrigere en oppgave

For å korrigere en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. For oppgaver over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring er det tilskuddsyters fødsels-/D- eller organisasjonsnummer (sammen med inntektsår og oppgavegiver) som er unik identifikator.

Når korrigert oppgave mottas av Skatteetaten vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven.

Ved "sletting" (nullstilling) av en oppgave sender du oppgaven på nytt med beløp satt til 0.

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må annulleres, det vil si at den må innrapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme fødsels- eller D-nummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en skattyter som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med skattyterens fødsels- eller D-nummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte oppgaver):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels- / D-nummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må innrapporteres på nytt med korrekt fødsels / D-nummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Posthenvisning til skattemeldingen

Opplysningene som innrapporteres i oppgavene benyttes til produksjon av skattemeldingen (gjelder personlig skattytere). Her finner du posthenvisning for tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring:

Post 3.3.7 Tilskudd til vitenskapelig forskning

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av tredjepartsopplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring.

Formatbeskrivelsen skal benyttes av oppgavegivere/innsendere som skal innrapportere oppgaver via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Eventuelle endringer i formatbeskrivelsen, som er nye av året, vil være flagget. 

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.