Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger (likningsoppgaver) om gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn

 • Skriv ut

Opplysningene som leveres i tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for gaver som gir giveren rett på fradrag. Revidert oktober 2017.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som mottar gaver og som er godkjent for inntektsfradrag etter skatteloven § 6-50. Rettledningen er samtidig en veiledning for utfylling av oppgaver.

Rett til inntektsfradrag for giver av gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn følger av skatteloven § 6-50.  For å registreres under fradragsordningen for gaver må oppgavegiver forhåndsgodkjennes ved skattekontoret.

Organisasjoner som omfattes av fradragsordningen har plikt til å levere tredjepartsopplysninger om mottatte gaver som giver ønsker fradrag for. Forut for innsendelse av oppgaven må organisasjonen avklare hvorvidt giveren ønsker fradraget samt ha de nødvendige fullmakter til å innhente opplysninger om giveren.

Manglende innlevering kan føre til vedtak om tvangsmulkt (se "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Innrapportering av gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn

Godkjente frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn er heretter også kalt ”oppgavegivere” eller "gavemottakere".

Oppgaver over gaver til frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn skal inneholde:

 • giverens fulle navn
 • giverens fødselsnummer (elleve siffer) eller organisasjonsnummer (ni siffer)
 • samlet gavebeløp for inntektsåret
 • gavemottakers organisasjonsnummer

Innsending av tredjepartsopplysninger elektronisk via Altinn er et vilkår for fradragsrett, og skattyter kan således ikke få fradraget ved selv å føre opp beløpet i sin skattemelding. Det er derfor viktig at gavene innrapporteres i tråd med regelverket og innen de oppgitte frister, slik at de kommer med på forhåndsutfylt skattemelding og skattyter får fradraget.

Opplysningsplikt

Opplysningsplikt om gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn mv. som gir giveren rett til fradrag etter skatteloven § 6-50, følger av skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav c, jf skatteforvaltningsforskriften §§ 7-10-9 til 7-10-12.

Gavemottaker skal gi de nødvendige opplysninger til Skatteetaten samlet, elektronisk via Altinn, innen 20. januar året etter inntektsåret.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Etter de lovene og forskrifter som gjelder, har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten.

Oppgavegivere som ikke har mottatt gaver i året det rapporteres for, må rapportere at de ikke har noen oppgaver å levere. (Se "Ingen oppgaver å levere.")

Oppgavegiver som ikke har levert tredjepartsopplysninger innen fristen 20. januar kan ilegges tvangsmulkt.

Oppdatering av kontaktinformasjon for oppgavegiverregisteret

Oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse oppdateres automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund til Skatteetatens oppgavegiverregister.

 

Endringer av kontaktinformasjon, dvs. navn og telefonnummer/mobilnummer for personen som er hovedkontakt, må meldes til oss. Oppdateringer meldes via Altinn-skjema RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Oppgavens innhold

Organisasjonsnummer

Alle opplysningspliktige organisasjoner som leverer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, registreres med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister.

Organisasjonsnummeret er identisk med oppgavegivers organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det stilles krav til registrering i Enhetsregisteret for alle frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som godkjennes under fradragsordningen for gaver etter skatteloven § 6-50.

Riktig identifisering av oppgaven

Givers fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

Fødsels-, D- eller organisasjonsnummer benyttes av skattemyndighetene til å identifisere skattyter. For å få en korrekt behandling av den enkelte giver, er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt i oppgaven.

Oppgavegiver kan kreve at givere som ønsker fradrag oppgir sitt fødselsnummer eller organisasjonsnummer, jf.  skatteforvaltningsloven § 7-12 annet ledd. Oppgavegiverne må legge tilrette for at givers fødsels- eller organisasjonsnummer innhentes og registreres dersom giver ønsker fradrag for sin gave. I tillegg bør det opplyses om dette på oppgavegivers eventuelle nettsider. Givere som ønsker fradrag kan ikke reservere seg mot at vedkommendes fødselsnummer brukes i forbindelse med innrapporteringen.

Identifikasjonsnummer for bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et elleve-sifret fødselsnummer eller D-nummer. D-nummer tildeles av Personregisteret, og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

For personlig skattytere som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltpersonforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Et av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattytere (aksjeselskap og lignende) skal innrapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

Oppgaver som innrapporteres uten fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer vil alltid være uidentifiserte, og de vil fremkomme på feillisten oppgavegiver mottar i tilbakemeldingen fra Skatteetaten.

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattyter har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal alltid dette benyttes. Likeledes for upersonlige skattytere; dersom disse har et norsk organisasjonsnummer skal dette alltid benyttes.

Skattytere som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge, og som verken er tildelt et gyldig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, innrapporteres ikke i oppgavene.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift av 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering. Det fremgår av forskriften § 2-6 hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer. Hvem som kan rekvirere D-nummer utledes av § 2-7 første ledd.

Skatte- og avgiftspliktige skattytere som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-6 bokstav a. Skattyterne må henvende seg til skattekontoret for tildeling av D-nummer. Dersom ikke annet er bestemt skal rekvisisjonen skje på særskilt blankett. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. § 2-7 annet ledd.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som oppgavegiver har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn giveren, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene

Enhetsregisteret

Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om giver kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Anonyme givere

For givere som ønsker å være anonyme skal det ikke foretas innrapportering. Fradragsretten for gaven vil i så fall bortfalle. Disse giverne er følgelig avskåret fra å få fradrag for gavebeløpet.

Gavebeløp

Det skal sendes inn en oppgave over samlet gavebeløp for hver enkelt giver i løpet av inntektsåret. Gavebeløpet skal i utgangspunktet også inkludere en eventuell pengegave som en giver ubetinget har forpliktet seg til å yte et senere inntektsår. Forpliktelsen anses ubetinget i den grad oppfyllelsen ikke er avhengig av at en fremtidig begivenhet inntrer. Det presiseres at medlemskontingenter og kjøp av lodd eller gjenstander mv. ikke skal tas med.

Gavebeløp som gir rett til fradrag er minimum 500 kroner per år per giver til den enkelte organisasjon. Fradraget kan maksimalt utgjøre 30 000 kroner. Oppgavegiver har ikke plikt til å innrapportere gavebeløp som til sammen utgjør mindre enn 500 kroner og som derfor ikke er fradragsberettiget.  Oppgavegiver kan imidlertid innrapportere det beløp som giver faktisk har innbetalt, uten å ta hensyn til det nevnte minimums- eller maksimumsbeløp. Har skattyter gitt mer enn maksimalbeløpet, kan det ikke kreves fradrag for det overskytende beløpet et senere år.

Beløpet skal oppgis i hele kroner.

Gaver fra ektefeller

Det gjelder ingen særregler for ektefeller ved innrapportering av oppgaver over gaver. Dersom begge ektefeller skal få fradrag for sin forholdsmessige del av en felles gave, må gavebeløpet deles mellom dem og det må innrapporteres en oppgave for hver av ektefellene. Således skal begge ektefellene innrapporteres som givere.

Levering av oppgaver

Leveringssted og frist for innlevering av oppgaver

Tredjepartsopplysninger leveres på internett via Altinn ved å benytte skjema RF-1310 Tredjepartsopplysninger - Gaver til visse frivillige organisasjoner , eller skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, forutsatt at man har de nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Oppgaver via Altinn").

Oppgaver skal sendes via Altinn på internett til Skatteetaten innen 20. januar året etter inntektsåret.

Dersom organisasjonen ikke har tredjepartsopplysninger å levere, skal det hukes av for dette i skjema RF-1310 på Altinn. Skjemaet leveres til Skatteetaten innen fristen 20. januar (se "Ingen oppgaver å levere")..

Innrapportering av tredjepartsopplysninger elektronisk er et vilkår for fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Ettersom oppgavene skal benyttes som grunnlag for skattefastsetting, er det meget viktig at fristen overholdes. Hvis fristen ikke overholdes, vil det kunne føre til forsinkelser i skattefastsettingen eller at personlig skattyter ikke får påført fradrag for gaven på den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen (se "Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt” og ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver”).

Dersom oppgavegiver får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skattedirektoratet kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen,  kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1 og skatteforvaltningsforskriften § 14-1-1.

En oppgave anses som ikke levert når den blant annet:

 • helt er uteblitt
 • er levert på papir
 • er levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattytere
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir. 

Oppgavegiver unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Årsoppgave til skattyter

I følge skatteforvaltningsloven § 7-12 tredje ledd og skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 skal den enkelte giver (skattyter) ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik oppgavegiver finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

• navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på giver

• innrapportert gavebeløp,

• navn og organisasjonsnummer på organisasjonen.

• henvisning til post 3.3.7 i skattemeldingen

Oppgaver via Altinn

Oppgaver for gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn sendes inn via Altinn på internett, se www.altinn.no. Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1310 Tredjepartsopplysninger - Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn 

Manuelt utfyllingsskjema ment for oppgavegivere som har få oppgaver å levere.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med oppgaver og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

Oppgaver kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Ingen oppgaver å levere

Oppgavegivere som ikke har mottatt gaver i løpet av året det rapporteres for, må rapportere elektronisk at de ikke har noen oppgaver å levere. Dette gjøres i Altinn-skjemaet for manuell registrering RF-1310 Tredjepartsopplysninger - Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

"Ingen oppgaver å levere" kan også innrapporteres via fil (egen leveransetype ”ingenoppgaver”).

Slik oppgave må sendes for å unngå vedtak om tvangsmulkt for manglende levering.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Når du sender inn oppgaver får du umiddelbart en kvittering med et referansenummer fra Altinn som bekreftelse på at leveransen er sendt.

I tillegg får du en tilbakemelding fra Skatteetaten når vi har mottatt og kontrollert oppgavene. Tilbakemeldingen sendes til virksomhetens meldingsboks i Altinn. Den vil blant annet vise totalsummene over beløpspostene som er innrapportert og eventuelle feil.

Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer tilbakemeldingen nøye ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan bli rettet opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt i Altinn innen et par dager, må oppgavegiver kontakte Skatteetaten.

Feil på innsendte oppgaver

Eventuelle avvik på innsendte oppgaver vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som du mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp og sendes på nytt.

Dersom du oppdager feil på innsendte oppgaver, må du sende inn nye oppgaver for å korrigere feilene. Nye oppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig, uansett når på året feilen blir oppdaget.

For at giver skal få riktig fradrag for gave på forhåndsutfylt skattemelding, må korrekte oppgaver være Skatteetaten i hende senest innen 1. mars.

Korrigere en oppgave

For å korrigere en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. For oppgaver over gaver er det givers fødsels-/D- eller organisasjonsnummer (sammen med inntektsår og oppgavegiver) som er unik identifikator.

Når korrigert oppgave mottas av Skatteetaten vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven.

Ved "sletting" (nullstilling) av en oppgave sender du oppgaven på nytt med beløp satt til 0.

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må annulleres, det vil si at den må innrapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme fødsels- eller D-nummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetaten system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetatent").

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en skattyter som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med skattyterens fødsels- eller D-nummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte oppgaver):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels- / D-nummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må innrapporteres på nytt med korrekt fødsels / D-nummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Posthenvisning til skattemeldingen

Opplysningene som innrapporteres i oppgavene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Her finner du posthenvisning for gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn:

Post 3.3.7 Gaver til frivillige organisasjoner

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av oppgaver over gaver til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn

Formatbeskrivelsen skal benyttes av oppgavegivere/innsendere som skal innrapportere oppgaver via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Eventuelle endringer i filformatet i forhold til fjorårets innrapportering, vil være flagget i formatbeskrivelsen. 

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.