Innledning

Institusjoner, organisasjoner, selskap, foreninger og stiftelser mv. som ikke har erverv til formål er fritatt for formues- og inntektsskatt. Alle typer institusjoner, organisasjoner, selskap mv. med begrenset ansvar som f.eks. aksjeselskap, samvirkeforetak, idrettslag, klubber, foreninger, milde stiftelser, legater mv kan komme inn under skattefritaket. Aksjeselskap og allmennaksjeselskap har normalt til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Hvis slike selskaper ikke har til formål å skaffe aksjonærene utbytte, skal selskapet ha egne bestemmelser i vedtektene om anvendelse av overskudd og formue ved oppløsning. Hvis slike vedtektsbestemmelser ikke foreligger, er det et sterkt moment for at selskapet har erverv til formål. Det er da ikke en skattefri institusjon.

Også avdelinger av organisasjoner (for eksempel en lokalavdeling av Røde Kors eller fotballgruppen i et idrettslag) er fritatt hvis de er organisert med eget styre og fører eget regnskap.
Hvis en skattefri organisasjon også driver økonomisk virksomhet, er den skattepliktig for formue i og inntekt av denne virksomheten. Økonomisk virksomhet er likevel unntatt fra skatteplikt når omsetningen av denne virksomheten ikke overstiger 70 000 kroner i året. For veldedige og allmennyttige institusjoner eller organisasjoner, er økonomisk virksomhet unntatt fra skatteplikt når omsetningen av denne virksomheten ikke overstiger 140 000 kroner i året.

Skattefritaket medfører ikke fritak for ansvar og plikter som arbeidsgiver. Har den skattefrie organisasjonen ansatte, eller betaler den honorar eller godtgjørelse til styremedlemmer, har den samme plikter som andre arbeidsgivere. Det finnes likevel noen særregler for beløpsgrenser for trekkplikt og lønnsopplysningsplikt som gjelder alle skattefrie organisasjoner. For veldedig og allmennyttige institusjoner eller organisasjon, er det i tillegg fritak for arbeidsgiveravgift ved lønnsutbetaling innen visse beløpsgrenser, og innenfor visse rammer er det anledning til å bruke forenklet oppgjørsordning ved lønnsutbetalinger.
På www.skatteetaten.no finner du mer utfyllende informasjon i Skatte-ABC under stikkordet Skattefrie institusjoner mv.