Innledning

Institusjoner, organisasjoner, selskap, foreninger, stiftelser mv. som har eget styre er egne skattesubjekter, jf. skatteloven § 2-2 første ledd. Også lokallag og avdelinger av organisasjoner (for eksempel en lokalavdeling av Røde Kors eller fotballgruppen i et idrettslag) vil være egne skattesubjekt så fremt de er organisert med eget styre og fører eget regnskap.

Organisasjoner som ikke har erverv til formål, er fritatt for inntekts- og formuesskatt (heretter kalt ”skattefri organisasjon”). Hvis en skattefri organisasjon også driver økonomisk virksomhet, vil den være skattepliktig for formue i og inntekt av denne virksomheten. Økonomisk virksomhet er likevel unntatt fra skatteplikt når omsetningen av denne virksomheten ikke overstiger 70 000 kroner i året. For veldedige og allmennyttige institusjoner eller organisasjoner, er økonomisk virksomhet unntatt fra skatteplikt når omsetningen av denne virksomheten ikke overstiger 140 000 kroner i året.

Skattefritaket for skattefrie organisasjoner medfører ikke fritak for ansvar og plikter som arbeidsgiver. Har den skattefrie organisasjonen ansatte, eller betaler den honorar eller godtgjørelse til styremedlemmer, har den samme plikter som andre arbeidsgivere. Det finnes likevel noen særregler for beløpsgrenser for trekkplikt og lønnsopplysningsplikt som gjelder alle skattefrie organisasjoner. For veldedig og allmennyttige institusjoner eller organisasjon, er det i tillegg fritak for arbeidsgiveravgift ved lønnsutbetaling innen visse beløpsgrenser, og innenfor visse rammer er det anledning til å bruke forenklet oppgjørsordning ved lønnsutbetalinger.