Skattefritak for organisasjoner

Når er organisasjonen skattefri?

Betingelsen for fritak fra skatteplikt er at organisasjonen ”ikke har erverv til formål”. Vurderingen av om institusjonen eller organisasjonen ikke har erverv til formål, avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av bl.a. virksomhetens art, det vedtektsbestemte formål, vedtektenes bestemmelser om disponering av overskudd og anvendelse av overskudd ved oppløsning, organisasjonens oppbygging og den virksomhet som faktisk drives. Sentralt i vurderingen er om organisasjonen tar sikte på å oppnå økonomiske fordeler for seg selv eller andre. Hvis organisasjonen har datterselskaper, skal også datterselskapenes aktivitet tas med ved vurderingen. Har organisasjonen flere formål, er det hovedformålet som er avgjørende.

En ellers skattefri organisasjon er  skattepliktig for sin økonomiske virksomhet som ikke realiserer/virkeliggjør institusjonens ikke-ervervsmessige formål. Se mer om dette under avsnittet ”Økonomisk virksomhet”.

Dersom organisasjonens inntekter hovedsakelig består av støtte, kontingenter, gaver, innsamlinger og/eller frivillig innsats trekker det i retning av skattefritak. Har enkeltpersoner eller foretak rett til deler av overskuddet, eller rett til å overta eiendelene dersom organisasjonen opphører, trekker det i retning av at organisasjonen har erverv til formål og er skattepliktig.

Det kreves ikke at organisasjonen har et allment akseptert "godt" formål for å komme inn under skattefritaket. Også en organisasjon med et kontroversielt formål kan falle inn under bestemmelsen så lenge den ikke har erverv til formål.

For allmennyttige eller veldedige institusjoner eller organisasjoner er det noen gunstige spesialregler som blir omtalt senere.

Det er skattekontoret som avgjør om en organisasjon er å anse som skattefri eller ikke. Ta kontakt med skattekontoret for å få vurdert spørsmålet dersom du er i tvil. 

Eksempler på institusjoner og organisasjoner mv. som etter en konkret vurdering er blitt ansett som skattefrie organisasjoner:

 • Aldershjem
 • Attføringsbedrifter 
 • Foreldredrevne barnehager
 • Idrettslag
 • Institusjoner som ivaretar en nærings- eller yrkesgruppes generelle interesser, for eksempel fagforeninger, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges Bondelag, Den norske legeforening mv.
 • Opplysningsorganisasjoner som f.eks. Folkeuniversitetet og Bygdefolkets studieforbund
 • Politiske organisasjoner og partitilknyttede organisasjoner
 • Private skoler
 • Studentsamskipnad
 • Ungt entreprenørskap
 • Vannverk som er private/abonnenteide

Institusjoner og organisasjoner som etter en konkret vurdering er blitt ansett som skattefrie og som anses som veldedige og allmennyttige:

 • Hobbyforeninger, f.eks. filatelist-, bridge- og sjakkforeninger 
 • Humanitære og sosiale organisasjoner, f.eks. Norges Røde Kors, sanitetsforeninger e.l.
 • Husflidsforeninger med formål å fremme god norsk husflid kulturelt, økonomisk og sosialt
 • Idrettsorganisasjoner og idrettslag 
 • Internasjonalt orienterte organisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner 
 • Kvinneorganisasjoner og kvinnesaksforeninger 
 • Kulturorganisasjoner, kulturvernorganisasjoner og natur, frilufts- og miljøvernorganisasjoner, f.eks. musikkorps, sangkor, historielag, husflidsforeninger, natur- og turistforeninger, jeger- og fiskeforening, speiderbevegelser o.l. 
 • Norges Bygdeungdomslag
 • Religiøse organisasjoner og livssynsorganisasjoner, kirkesamfunn og menigheter. 
 • Spontane aksjonsgrupper, ad hoc-bevegelser 
 • Velforeninger, grendelag og nærmiljøorganisasjoner, f.eks. bygdeungdomslag 
 • Andre foreninger og lag (frimurerlosjer, Rotary, Lions og lignende)

Institusjoner og organisasjoner mv. som etter en konkret vurdering er blitt ansett som skattefrie, men som ikke anses som veldedige og allmennyttige:

 • Arbeidstakerorganisasjoner, herunder fagforeninger 
 • Næringsorganisasjoner
 • Politiske organisasjoner og partitilknyttede organisasjoner
 • Studentorganisasjoner
 • Vitenskapelige organisasjoner
 • Yrkesorganisasjoner

Skattefrie inntekter

For skattefrie organisasjoner er følgende typer inntekter skattefrie:

 • Medlemskontingenter
 • Startkontingenter
 • Treningsavgifter
 • Billettinntekter ved arrangementer
 • Offentlige tilskudd
 • Rene gaver og tilskudd
 • Inntekt av medlemsmøter (klubbaftener, møter, tilstelninger)  
 • Inntekt av enkeltstående, tilfeldige aktiviteter og arrangemeneter som f.eks. loppemarked
 • Salg av supporterutstyr