Skattefritak for organisasjoner

Når er organisasjonen skattefri?

Betingelsen for fritak fra skatteplikt er at organisasjonen ”ikke har erverv til formål”. Vurderingen av om institusjonen eller organisasjonen ikke har erverv til formål, avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av bl.a. virksomhetens art, det vedtektsbestemte formål, vedtektenes bestemmelser om disponering av overskudd og anvendelse av overskudd ved oppløsning, organisasjonens oppbygging og den virksomhet som faktisk drives. Sentralt i vurderingen er om organisasjonen tar sikte på å oppnå økonomiske fordeler for seg selv eller andre. Hvis organisasjonen har datterselskaper, skal også datterselskapenes aktivitet tas med i vurderingen. Har organisasjonen flere formål, er det hovedformålet som er avgjørende.

En ellers skattefri organisasjon vil likevel være skattepliktig for sin økonomiske virksomhet som ikke realiserer/virkeliggjør institusjonens ikke-ervervsmessige formål. Se mer om dette under avsnittet ”Økonomisk virksomhet”.

Det er i utgangspunktet ikke avgjørende hvilken organisasjonsform virksomheten drives i. Drives virksomheten gjennom aksjeselskap, kan det likevel være en indikasjon på at selskapet har erverv til formål.

Dersom organisasjonens drift hovedsakelig er basert på kontingenter, gaver, innsamlinger og/eller  frivillig innsats trekker det i retning av skattefritak. Har enkeltpersoner eller foretak rett til deler av overskuddet, eller rett til å overta aktiva dersom organisasjonen opphører, trekker det i retning av at organisasjonen har erverv til formål og er skattepliktig.

Det kreves ikke et allment akseptert "godt" formål for å bli regnet som en skattefri organisasjon. Også et kontroversielt formål vil kunne falle inn under bestemmelsen så lenge organisasjonen ikke har erverv til formål.

Det er skattekontoret som avgjør om en organisasjon er å anse som skattefri eller ikke. Ta kontakt med skattekontoret for å få vurdert spørsmålet dersom du er i tvil. 

Eksempler på institusjoner og organisasjoner mv. som etter en konkret vurdering er blitt ansett som skattefrie organisasjoner:

 • Attføringsbedrifter 
 • Foreldredreven barnehager
 • Idrettsarrangementer
 • Institusjoner som ivaretar en nærings- eller yrkesgruppes generelle interesser, for eksempel fagforeninger, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges Bondelag, Den norske legeforening mv.
 • Opplysningsorganisasjoner som f.eks. Folkeuniversitetet og Bygdefolkets studieforbund
 • Politiske organisasjoner og partitilknyttede organisasjoner
 • Private skoler
 • Studentsamskipnad
 • Ungt entreprenørskap
 • Vannverk som er private/abonnenteide

Institusjoner og organisasjoner mv. som etter en konkret vurdering er blitt ansett som skattefrie og anses som veldedige og allmennyttige:

 • Hobbyforeninger, f.eks. filatelist-, bridge- og sjakkforeninger 
 • Humanitære og sosiale organisasjoner, f.eks. Norges Røde Kors, sanitetsforeninger e.l.
 • Husflidsforeninger med formål å fremme god norsk husflid kulturelt, økonomisk og sosialt
 • Idrettsorganisasjoner og idrettslag 
 • Internasjonalt orienterte organisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og solidaritetsorganisasjoner 
 • Kvinneorganisasjoner og kvinnesaksforeninger 
 • Kulturorganisasjoner, kulturvernorganisasjoner og natur, frilufts- og    miljøvernorganisasjoner, f.eks. musikkorps, sangkor, historielag, husflidsforeninger, natur- og turistforeninger, jeger- og fiskeforening, speiderbevegelser o.l. 
 • Norges Bygdeungdomslag med formål å samle all ungdom med interesse for bygdesamfunnet for å fremme og ivareta bygdene og ungdommenes interesser
 • Religiøse organisasjoner og livssynsorganisasjoner, kirkesamfunn og menigheter. 
 • Spontane aksjonsgrupper, ad hoc-bevegelser 
 • Velforeninger, grendelag og nærmiljøorganisasjoner, f.eks. bygdeungdomslag 
 • Andre foreninger og lag (frimurerlosjer, Rotary, Lions og lignende)

Skattefrie inntekter

For skattefrie organisasjoner er følgende typer inntekter skattefrie:

 • medlemskontingenter
 • startkontingenter
 • treningsavgifter
 • billettinntekter ved arrangementer
 • offentlige bidrag
 • rene gaver og tilskudd
 • inntekt av medlemsmøter (klubbaftener, møter, tilstelninger)  
 • salg av supporterutstyr