Rettledning for utfylling og innlevering av oppgaver over kjøp fra primærnæring - egg

 • Skriv ut

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette landbruksprodukter, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene. I denne rettledningen gjennomgås hva som omfattes av opplysningsplikten. Revidert oktober 2017.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for opplysningspliktige, dvs. næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette jordbruks- og husdyrprodukter og lignende fra produsent. Rettledningen skal angi hvilke næringsdrivende som er opplysningspliktige, hva som omfattes av opplysningsplikten og hvordan rapporteringen skal foregå.

Denne rettledningen gjelder for innrapportering av opplysninger om egg.

Frist for innrapportering er 1. februar året etter gjeldende inntektsår.

Ved brudd på opplysningsplikten skal tvangmulkt brukes av Skatteetaten for å få oppgavegivere til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf skatteforvaltningsloven § 14-1. (se overskriften"Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Opplysningsplikt

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette landbruksprodukter (herunder levende dyr) er, i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-5 femte ledd og skatteforvaltningsforskriften § 7-5 kapittel C pliktig til ukrevet å gi opplysninger om all omsetning med produsentene.

Forskriftens § 7-5-7 lyder: "Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette levende dyr, slakt (herunder fjørfeslakt), huder eller skinn, ull, pelsskinn, melk, egg, poteter, korn, frø, erter, frukt, bær, grønnsaker og tømmer, skal gi opplysninger om all omsetning med produsentene".

Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen 1. februar, kan ilegges tvangsmulkt (se "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Kontrollopplysningenes bruksområde

Kontrollopplysninger for primærnæring brukes ved kontroll av skattytere og utgjør Skatteetatens kontrollgrunnlag. Behandlingen av kontrollopplysningene innebærer:

 • mottaks- og kvalitetskontroll i Skatteetaten i forbindelse med innrapporteringen
 • kontroll av skattyters oppførte beløp i næringsoppgaven
 • kontroll av skattyters årsoppgave for merverdiavgift
 • evt. skjønnsfastsettelse av næringsdrivende

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Endring i oppgaveplikt omfatter i denne sammenheng foretak som opphører, fisjonerer eller fusjonerer, samt endring av hvilke produkter man har kjøpt eller omsatt. Dette vil sikre at Skatteetaten kommer i kontakt med de rette kontaktpersonene ved feil eller andre henvendelser.

Kontrolloppgavens innhold

En kontrolloppgave er opplysninger om oppkjøp av en bestemt produkttype fra en produsent. Når kontrolloppgaven rapporteres, skal de inneholde alt oppkjøp av egg fra  produsenten.

Oppgavegiver

Oppgavegivernummeret vil være identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Alle oppgavegivere som innrapporterer kontrollopplysninger til Skatteetaten blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer kontrollopplysninger, også dersom du tar kontakt med Skatteetaten.

Informasjon om produsent

Den enkelte kontrolloppgave om produsent (oppgaveeier) skal oppgis med navn og organisasjons-/fødselsnummer og produkttype lik egg. I tillegg skal totalt oppkjøp fra den enkelte produsent oppgis.

Beløpspostene

Det skal uoppfordret gis årsoppgave over omsetningen med produsentene og det er samlet nettoverdi eksklusiv merverdiavgift av omsetningen pr produkt pr produsent inkludert eventuelle tilskudd som utbetales i forbindelse med salgsoppgjøret som skal oppgis. Beløpet skal angis i kroner med eller uten desimaler. Dersom det benyttes desimaler skal punktum være skille mellom kroner og øre i XML-filen.

Identifisering av oppgavene

For personlig skattytere som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltmannsforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnum­mer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund.  Ett av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattytere (aksjeselskap og lignende) skal innrapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

Dersom du har behov for å innhente produsentens organisasjonsnummer fra andre enn produsenten, kan du henvende deg til:

Brønnøysundregistrene
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Dersom produsenten ikke har organisasjonsnummer, og du må innhente produsentens fødselsnummer fra andre enn produsenten, kan du henvende deg til:

Skatt øst Fredrikstad
Særregisteret
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Vær oppmerksom på at henvendelsen må være skriftlig og at produsentnummer ikke kan benyttes ved innrapporteringen av kontrolloppgaver.

 

Innrapportering av kontrolloppgaver over kjøp fra primærnæring

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over kjøp fra primærnæring – egg skal sendes inn via Altinn på internett.

Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

1. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

2. RF-1305 Kjøp fra primærnæring – egg

 1. Når du åpner "RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg", må oppgavetype: "primærnæringene – kjøp og tilskudd" velges som type tredjepartsopplysninger i hovedskjema, deretter må "type primærnæringsoppgave" settes til "egg". Deretter går du til fanen: "Oversikt – skjema og vedlegg". Der kan du laste opp XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med kontrollopplysninger for egg og sende inn.
 2. Når du åpner "RF-1305 Kjøp fra primærnæring – egg", må du først velge leveransetype. Deretter går du videre, legger inn det som er kjøpt fra hver produsent og sender inn skjema.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan motta kontrollopplysningene via e-post.

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har oppgaver å levere for året det rapporteres for, kan rapportere elektronisk at de ikke har noen oppgaver å levere.  Dette gjøres i Altinn-skjemaet for manuell registrering RF-1305 Kjøp fra primærnæring - egg eller som egen leveransetype i skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontaktinformasjon for leveransen

Det må oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger i Altinn (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes..

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle opplysningspliktige som innrapporterer kontrolloppgaver vil få tilbakemelding over mottatte leveranser fra Skatteetaten direkte inn i Altinn. Oppgis mobilnummer eller e-post i XML-filen eller ved registrering av oppgaver i Altinn vil det komme varsel på SMS/e-post til innsender/oppgavegivere når tilbakemeldingen er sendt.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. 

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt innen et par dager, må du kontakte oss via e-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no

Frist for å innrapportere kontrollopplysninger

Kontrollopplysninger skal sendes via Altinn til Skatteetaten. Frist for innrapportering av kontrollopplysninger er 1. februar året etter inntektsåret.

Dersom det oppstår problemer med å overholde innrapporteringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes. Det gjøres oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innrapporteringsfristen.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt 
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer 
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir.

Opplysningspliktig unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Årsoppgave til skattyter

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 første ledd skal den enkelte skattyter ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik den opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

Årsoppgaven skal inneholde:

• navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattyter

• innrapportert beløp,

• navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige.

Feil oppdaget av den opplysningspliktige etter at oppgaven er levert til Skatteetaten

Hvis den opplysningspliktige oppdager at en eller flere kontrolloppgaver inneholder feil opplysninger, må det foretas rettelse ved at det innrapporteres erstatningsoppgaver.

Feilsituasjoner som den opplysningspliktige kan oppdage, og måten dette skal behandles på, er beskrevet nedenfor.

Feil på innsendte oppgaver

Eventuelle avvik på innsendte kontrollopplysninger vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som oppgavegiver mottar fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten"). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp, og erstatninger for disse må sendes Skatteetaten snarest.

Erstatningsoppgaver

En erstatningsoppgave er en helt ny oppgave med ny informasjon om en produsent og produkttype for egg som er levert tidligere i et inntektsår. All informasjon som var riktig i opprinnelig oppgave skal også være med i erstatningsoppgaven, i tillegg til korrigert beløp.

Dersom opplysningspliktig oppdager feil på kontrollopplysninger som er innsendt, må det sendes inn erstatningsoppgaver for å korrigere feilene. Korrigeringer kan enten sendes:

 • via Altinn-skjema RF-1305 Kjøp fra primærnæring – egg
 • via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Erstatningsoppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig. Dette gjelder uansett når på året feilen blir oppdaget.

Uidentifiserbare oppgaver

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels-/organisasjonsnummer for produsent, vil disse bli listet ut på en feilliste som følger med tilbakemeldingen.

Disse oppgavene må rapporteres på nytt med riktig fødselsnummer eller organisasjonsnummer (se "Identifisering av oppgavene")

Dubletter

Dubletter betyr at det er sendt inn to oppgaver med samme produsent-identifikasjon for egg i samme leveranse. De vil da fremgå på tilbakemeldingens feilliste.  For å korrigere en oppgave som har blitt avvist i dublettkontrollen, må det sendes inn en ny oppgave med produsent-identifikasjon og korrekt beløp.

Unumeriske beløp

Ved innrapportering av oppgaver kan det oppgis heltall eller desimaltall i beløpsposten. Dersom det fylles inn bokstaver og andre tegn i elementene vil oppgaven(e) avvises og fremkomme på feillisten, som er vedlagt tilbakemeldingen for innsendte kontrollopplysninger. For å korrigere slike feil må hele oppgaven med all informasjon om produsenten sendes inn på nytt etter at unumeriske verdier er rettet i beløpselementene.

Feil i oppgitt beløp

Dersom en opplysningspliktig ønsker å endre opplysninger i en kontrolloppgave for en produsent, må opplysningspliktig innrapportere en erstatningsoppgave, det vil si at det må innrapporteres en ny korrigert kontrolloppgave for denne produsenten og produkttype egg. Ønsker opplysningspliktig å fjerne en kontrolloppgave, må kontrolloppgaven for denne produsenten innrapporteres på nytt med null i beløpsfeltet.  Husk at selv om det bare skal innrapporteres en korrigert kontrolloppgave for produsent og produkt må leveransen inneholde leveranse- og oppgavegiverelement, samt oppgaveoppsummering.

Eksempel:
Kr 13 200,- er innrapportert i første leveranse. Dersom riktig beløp skal være kr 14 100,-, må det sendes inn en erstatningsoppgave på denne produsenten og produktet egg med kr 14 100,- i beløpsfeltet. I Skatteetaten erstatter denne nye oppgaven den tidligere innsendte oppgaven i sin helhet.

Dersom riktig beløp skulle være mindre enn det som tidligere er innrapportert, for eksempel kr 0,-, må det sendes inn en erstatningsoppgave med kr 0,-. I Skatteetaten erstatter denne nye oppgaven den tidligere innsendte oppgaven i sin helhet.

Feil oppgitt organisasjons- eller fødselsnummer på produsent

Ved feil i organisasjons- eller fødselsnummer i oppgaven, må det innrapporteres to nye oppgaver, en oppgave der produsent /egg rapporteres med null i beløp og en ny oppgave der riktig fødsels- eller organisasjonsnummer/egg rapporteres med beløp.

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avviste vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktig setter seg inn i hvordan korreksjoner innrapporteres i ny løsning.

Ved usikkerhet bør opplysningspliktige raskt ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

Annullering av leveranser

Dersom opplysningspliktig har behov for å annullere en hel leveranse må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av oppgavene skal bygges opp. Dokumentene finner du her.

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal innrapportere kontrolloppgaver via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.