Rettledning for utfylling og innlevering av oppgaver over omsetning av råfisk

  • Skriv ut

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette landbruksprodukter, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene. I denne rettledningen gjennomgås hva som omfattes av opplysningsplikten. Revidert oktober 2017.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for opplysningspliktige, dvs. godkjente salgsorganisasjoner for fisk, som skal gi opplysning om all omsetning av råfisk som i førstehånd er omsatt eller godkjent omsatt gjennom salgsorganisasjonen.

Rettledningen skal angi hvem som er opplysningspliktig, hva som omfattes av opplysningsplikten og hvordan rapporteringen skal foregå.

Frist for innrapportering er 1. februar året etter gjeldende inntektsår.

 Ved brudd på opplysningsplikten skal tvangsmulkt brukes av Skatteetaten for å få oppgavegivere til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf skatteforvaltningsloven § 14-1. (se overskriften "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Opplysningsplikt

Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningsloven § 7-5 sjette ledd og skatteforvaltningsforskriften § 7-5 kapittel D som. som i § 7-5-10 lyder:

"Godkjent salgsorganisasjon for fisk skal gi opplysninger om all omsetning av råfisk som i førstehånd er omsatt eller godkjent omsatt gjennom salgsorganisasjonen".

Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten. Dersom oppgaver ikke blir levert innen fristen 1. februar, kan det ilegges tvangsmulkt (se "Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Kontrollopplysningenes bruksområde

Kontrollopplysninger for primærnæring brukes ved kontroll av skattytere og utgjør skatteetatens kontrollgrunnlag. Behandlingen av kontrollopplysningene innebærer:

  • mottaks- og kvalitetskontroll i Skatteetaten i forbindelse med innrapporteringen
  • kontroll av skattyters oppførte beløp i næringsoppgaven
  • kontroll av skattyters årsoppgave for merverdiavgift
  • evt. skjønnsfastsettelse av næringsdrivende

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Endring i opplysningsplikt omfatter i denne sammenheng foretak som opphører, fisjonerer eller fusjonerer, samt endring av hvilke produkter man har kjøpt eller omsatt. Dette vil sikre at Skatteetaten kommer i kontakt med de rette kontaktpersonene ved feil eller andre henvendelser.

Kontrolloppgavens innhold

En kontrolloppgave er opplysninger om omsetning av fisk fra en fisker/rederi. For utenlandske fiskere er det krav om omsetningstype og fartøynummer som unik identifikator for en oppgave.

En leveranse kan inneholde flere kontrolloppgaver og må ha informasjon om opplysningspliktig og leveransetype. Vi gjør oppmerksom på at alle beløp skal akkumuleres per fisker/rederi per omsetningstype og eventuelt landkode for omsetning for inntektsåret.

Norske fiskere/rederier:

For norske oppgaveeiere(fiskere/rederier) må følgende elementer være med for en oppgave fra en opplysningspliktig:

oppgaveeier + omsetningstype + eventuelt ikke-norsk(landkodeOmsetning) + eventuelt unikt fartøynummer(fartoeyetsRegistreringsnummer)

Det foreligger en eksempelfil som illustrerer hvordan en leveranse skal bygges opp med hensyn til hvilke opplysninger den skal inneholde, og hvor opplysningene skal plasseres i filen.

Oppgavegivernummer

Oppgavegivernummeret vil være identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Alle opplysningspliktige som innrapporterer kontrollopplysninger over fisk til Skatteetaten blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer kontrollopplysninger, også dersom du tar kontakt med Skatteetaten.

Informasjon om omsetning

Den enkelte kontrolloppgave om oppgaveeier skal oppgis med navn og organisasjons-/fødselsnummer og omsetning. Gyldige verdier i element for omsetningstype er:

direkteoppgjoer - som betyr direkteoppgjør.

eksport - som betyr eksport, fangsten selges til trader som selger til utlandet.

fraUtlandet - som betyr fangst fra utenlandsk fartøy som selges i Norge.

kai - som betyr fisker overtar fangsten selv og selger ved kai.

overtakelse - som betyr overtakelse av egen fangst.

tilUtlandet - som betyr fisker/rederi selger fangsten i utlandet.

vanlig - som betyr vanlig leveranse av fangst til salgslaget.

etterbetaling - som betyr etterbetaling (ved bruk av denne skal <foeringstilskudd> og <landkodeOmsetning> - ikke brukes).

"overtakelse" brukes også dersom ingen av de andre kodene kan brukes. Det gjelder de salgslag som ikke skiller på kaisalg og at fisker/rederi selger fangsten i utlandet.

Landkode omsetning

Det skal oppgis landkode med to tegn (ISO-3166-alfa-2 – standarden) i de tilfeller fangsten blir omsatt i et annet land.

Beløpspostene

Det skal uoppfordret gis oppgave over omsetningen med fisker/rederi og det er samlet verdi av omsetningen pr fisker/rederi eksklusiv eventuelle tilskudd som utbetales i forbindelse med salgsoppgjøret som skal oppgis. Omsetningsbeløpene skal rapporteres som enten avgiftspliktig omsetning og som avgiftsfri omsetning. I tillegg skal også føringstilskuddet oppgis for de salgslag som har opplysninger om dette. Det er samlet salg pr. 31.12. i inntektsåret som skal innrapporteres. Landing av fangst i inntektsåret uten videresalg i samme år skal ikke innrapporteres. Beløpet skal angis i kroner med eller uten desimaler. Dersom det benyttes desimaler skal punktum være skille mellom kroner og øre i XML-filen.

Identifisering av oppgavene

For personlig skattytere som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltmannsforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ett av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattytere (aksjeselskap og lignende) skal innrapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

Dersom du har behov for å innhente produsentens organisasjonsnummer fra andre enn produsenten, kan du henvende deg til:

Brønnøysundregistrene
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Dersom fisker/rederi ikke har organisasjonsnummer, og du må innhente produsentens fødselsnummer fra andre enn fisker/rederi, kan du henvende deg til:

Skatt øst Fredrikstad
Særregisteret
Postboks 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg

Vær oppmerksom på at henvendelsen må være skriftlig og at produsentnummer ikke kan benyttes ved innrapportering av kontrolloppgaver.

Fisker lokalisert i utlandet

For utenlandske fiskere skal det oppgis ni nuller for organisasjonsnummer eller elleve nuller for fødselsnummer for oppgaveeier. I tillegg må fartøyets registreringsnummer, fiskerens adresse og landkode i utlandet oppgis.

Adresser oppgis på formen: adressetekst, postnummer og poststedsnavn. Dersom postnummer er mer enn fire tegn legges postnummer sammen med poststedsnavn.  Landkode oppgis med to tegn (ISO-3166-alfa-2 – standarden).

Innrapportering av kontrolloppgaver over omsetning av råfisk

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for:

  • utfyller/innsender (fylle ut, signere, sende inn og lese tilbakemelding)
  • begrenset signeringsrett (fylle ut, signere og sende inn)

Dersom du ikke har noen av disse rollene må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. Oversikt over hvilken rolle du har finnes under "Tilgangsstyring".  I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.   Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over kjøp fra primærnæring – fisk skal sendes inn via Altinn på internett.

For råfisk sendes oppgaver inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Når du åpner "RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg", må oppgavetype: "primærnæringene – kjøp og tilskudd" velges som type tredjepartsopplysninger i hovedskjema, deretter må "type primærnæringsoppgave" settes til "fisk". Deretter går du til fanen: "Oversikt – skjema og vedlegg". Der kan du laste opp XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med kontrollopplysninger for fisk og sende inn.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikkekan motta kontrollopplysningene via e-post.

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktigsom ikke har oppgaver å levere for året det rapporteres for, kan rapportere elektronisk at de ikke har noen oppgaver å levere. Dette gjøres som egen leveransetype i Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontaktinformasjon for leveransen

Det må oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen.  Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger i Altinn (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle opplysningspliktige som innrapporterer kontrolloppgaver vil få tilbakemelding over mottatte leveranser fra Skatteetaten direkte inn i Altinn. Oppgis mobilnummer eller e-post i XML-filen  vil det komme varsel på SMS/e-post til innsender/opplysningspliktige når tilbakemeldingen er sendt.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt innen et par dager, må du kontakte oss via e-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no

Frist for å innrapportere kontrollopplysninger

Kontrollopplysninger skal sendes via Altinn til Skatteetaten. Frist for innrapportering av kontrollopplysninger er 1. februar året etter inntektsåret.

Dersom det oppstår problemer med å overholde innrapporteringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes. Det gjøres oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innrapporteringsfristen.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1.

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

  • er helt uteblitt

  • er sendt eller levert til lokalt skattekontor

  • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattytere

  • mangler 9-sifret organisasjonsnummer

  • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller  organisasjonsnummer

  • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir.

Opplysningspliktig unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Feil oppdaget av den opplysningspliktige etter at oppgaven er levert til Skatteetaten

Hvis den opplysningspliktige oppdager at en eller flere kontrolloppgaver inneholder feil opplysninger, må det foretas rettelse ved at det innrapporteres erstatningsoppgaver.

Feilsituasjoner som den opplysningspliktige kan oppdage, og måten dette skal behandles på, er beskrevet nedenfor.

Feil på innsendte oppgaver

Eventuelle avvik på innsendte kontrollopplysninger vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som opplysningspliktig mottar fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten"). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp, og erstatninger for disse må sendes Skatteetaten snarest.

Erstatningsoppgaver

En erstatningsoppgave er en helt ny oppgave med ny informasjon om en fisker/rederi som er levert tidligere i et inntektsår. All informasjon som var riktig i opprinnelig oppgave skal også være med i erstatningsoppgaven, i tillegg til korrigert beløp.

Dersom opplysningspliktig oppdager feil på kontrollopplysninger som er innsendt, må det sendes inn erstatningsoppgaver for å korrigere feilene. Korrigeringer sendes via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Erstatningsoppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig. Dette gjelder uansett når på året feilen blir oppdaget.

Uidentifiserbare oppgaver

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels-/organisasjonsnummer for fisker, vil disse bli listet ut på en feilliste som følger med tilbakemeldingen.

Disse oppgavene må rapporteres på nytt med riktig fødselsnummer eller organisasjonsnummer (se "Identifisering av oppgavene")

Dubletter

Dubletter betyr at det er sendt inn to oppgaver med samme identifikasjon på fisker/rederi i samme leveranse. De vil da fremgå på tilbakemeldingens feilliste.  For å korrigere en oppgave som har blitt forkastet i dublettkontrollen, må det sendes inn en ny oppgave med fisker/rederi-identifikasjon og korrekt beløp etc.

Unumeriske beløp

Ved innrapportering av oppgaver kan det oppgis heltall eller desimaltall i beløpspostene. Dersom det fylles inn bokstaver og andre tegn i elementene vil oppgaven(e) avvises og fremkomme på feillisten som er vedlagt tilbakemeldingen for innsendte kontrollopplysninger. For å korrigere slike feil må hele oppgaven med all informasjon om produsenten sendes inn på nytt etter at unumeriske verdier er rettet i beløpselementene.

Feil i oppgitt beløp

Dersom en opplysningspliktig ønsker å endre opplysninger i en kontrolloppgave for en fisker/rederi, må opplysningspliktig innrapportere en erstatningsoppgave. Det vil si at det må innrapporteres en ny korrigert kontrolloppgave for denne fiskeren/rederiet. Ønsker opplysningspliktig å fjerne en kontrolloppgave, må oppgaven for denne fiskeren/rederiet innrapporteres på nytt med null i beløpsfeltene og med samme omsetningstype som på tidligere innrapportert oppgave.  Husk at selv om det bare skal innrapporteres en korrigert kontrolloppgave for fisker/rederi og omsetningstype må leveransen inneholde leveranse- og oppgavegiverelement, samt oppgavesummering.

Feil oppgitt organisasjons- eller fødselsnummer på produsent

Ved feil i organisasjons- eller fødselsnummer i oppgaven, må det innrapporteres to nye oppgaver, én oppgave der fiskers fødselsnummer eller organisasjonsnummer for en omsetningstype rapporteres med null i beløp og én ny oppgave der riktig fødsels- eller organisasjonsnummer og omsetningstype rapporteres med beløp.

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avviste vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktig setter seg inn i hvordan korreksjoner innrapporteres i ny løsning. Ved usikkerhet bør opplysningspliktige raskt ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

Annullering av leveranser

Dersom opplysningspliktig har behov for å annullere en hel leveranse må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av oppgavene skal bygges opp. Dokumentene finner du her.

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal innrapportere kontrolloppgaver via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.