Rettledning for utfylling og innlevering av oppgaver over kjøp av tømmer og bevegelse på skogfondskonto

 • Skriv ut

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette landbruksprodukter, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene. I denne rettledningen gjennomgås hva som omfattes av opplysningsplikten. Revidert oktober 2016.

Innledning

I denne rettledningen gjennomgås innrapporteringsreglene for opplysningspliktige, dvs. næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette jord- og husdyrprodukter og lignende (inkl. tømmer) fra produsent. Rettledningen skal angi hvilke næringsdrivende som er opplysningspliktige, hva som omfattes av opplysningsplikten og hvordan innrapporteringen skal foregå.

Denne rettledningen gjelder for innrapportering av opplysninger om virkesomsetning og bevegelse på skogfondskonto.

Frist for innrapportering er 1. februar, året etter gjeldende inntektsår.

Nytt fra 1. januar 2017:

Ved brudd på opplysningsplikten  skal tvangmulkt brukes av Skatteetaten for å få oppgavegivere til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf skatteforvaltningsloven § 14-1. Tvangsmulkten skal erstatte det tidligere gebyret på 10 kr per dag per oppgave som ble levert for sent. (se overskriften”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver").

Opplysningsplikt

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe eller omsette landbruksprodukter (herunder levende dyr) er i henhold til ligningsloven § 5-5 nr 5 med forskrift 17. september 2013 nr. 1092  (samleforskriften) § 5-5-40 pliktig til ukrevet å gi opplysninger om all omsetning med produsentene.

Forskriftens § 5-5-40 første ledd lyder: ”Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette levende dyr, slakt (herunder fjørfeslakt), huder eller skinn, ull, pelsskinn, melk, egg, poteter, korn, frø, erter, frukt, bær, grønnsaker og tømmer, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene”.

Opplysningsplikten videreføres i ny skatteforvaltningslov § 7-5 femte ledd og ny skatteforvaltningsforskrift som trer i kraft fra 1.1.2017.

Plikten til å gi opplysninger om bevegelsene på skogfondskonto følger av lignl § 6-3 og ny skatteforvaltningslov § 10-5, ”Kontrollopplysninger fra offentlige myndigheter”

Ingen dispensasjonsadgang fra opplysningsplikt

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra opplysningsplikten.  Dersom oppgaver ikke blir levert innen fristen 1. februar, kan det ilegges tvangsmulkt (se ”Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver”).

Kontrollopplysningenes bruksområde

Kontrollopplysninger for primærnæring brukes ved kontroll av skattytere og utgjør Skatteetatens kontrollgrunnlag. Behandlingen av kontrollopplysningene innebærer:

 • Mottaks- og kvalitetskontroll i Skatteetaten i forbindelse med innrapporteringen.
 • Kontroll av skattyters oppførte beløp i næringsoppgaven ved skattekontorene.
 • Kontroll av skattyters årsoppgave for merverdiavgift ved skattekontorene.
 • Evt. skjønnsfastsettelse av næringsdrivende.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter oppgavegivers organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding til www.brreg.no.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Endring i opplysningsplikt omfatter i denne sammenheng hvis foretaket opphører, fisjonerer eller fusjonerer, samt endring av hvilke produkter man har kjøpt eller omsatt. Dette vil sikre at Skatteetaten kommer i kontakt med de rette kontaktpersonene ved feil eller andre henvendelser.

Kontrolloppgavens innhold

En kontrolloppgave er opplysninger om kjøp av tømmer fra produsent, samt bevegelse på skogfondskonto.

En leveranse kan inneholde flere kontrolloppgaver og må ha informasjon om oppgavegiver og leveransetype.

Organisasjonsnummer på oppgavegiver

Organisasjonsnummeret vil normalt være identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Alle oppgavegivere som innrapporterer kontrollopplysninger til Skatteetaten blir registrert med et organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer oppgaver, også dersom du tar kontakt med Skatteetaten.

Informasjon om den opplysningspliktige

Den enkelte kontrolloppgave om produsent(oppgaveeier) skal oppgis med navn og organisasjons-/fødselsnummer, skogfondskontonummer og produkttype. Gyldige verdi i element for <produkt> er toemmer. I tillegg skal totalt oppkjøp fra den enkelte produsent oppgis.

Bevegelse på skogfondskonto

Bevegelser på skogfondskonto rapporteres i elementene for:

 • Godskrevet skogavgift
 • Godskrevne tilskudd og andre innbetalinger
 • Utbetalt til formål med skattefordel
 • Godskrevne tilskudd til formål med skattefordel
 • Driftstilskudd utbetalt til formål uten skattefordel
 • Godskrevne tilskudd til formål uten skattefordel

I tillegg legges eventuelt bevegelser på konto i elementene for inngående- og utgående saldo.

Alle elementer må altså være med i en oppgave for ikke å bli feilmeldt. Når det ikke skal rapporteres verdi, må det derfor legges null(0) i elementet når det ikke er noe beløp å rapportere.

Identifisering av oppgavene

For personlig skattytere som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltmannsforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ett av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattytere (aksjeselskap og lignende) skal innrapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

Dersom du har behov for å innhente produsentens organisasjonsnummer fra andre enn produsenten, kan du henvende deg til:

Brønnøysundregistrene
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Dersom produsenten ikke har organisasjonsnummer, og du må innhente produsentens fødselsnummer fra andre enn produsenten, kan du henvende deg til:

Skatt øst Fredrikstad
Særregisteret
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Vær oppmerksom på at henvendelsen må være skriftlig og at produsentnummer ikke kan benyttes ved innrapporteringen av kontrolloppgaver.

Innrapportering av kontrolloppgaver over kjøp fra primærnæring

Tredjepartsopplysninger via Altinn

Oppgaver over kjøp fra primærnæring – tømmer/bevegelse på skogfondskonto skal sendes inn via Altinn på internett, se www.altinn.no

For tømmer/bevegelse på skogfondskonto sendes oppgaver inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Når du åpner ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, må oppgavetype: ”primærnæringene – kjøp og tilskudd” velges som type tredjepartsopplysning i hovedskjema, deretter må ”type primærnæringsoppgave" settes til ”tømmer”. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med kontrolloppgaver for tømmer og sender inn.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan motta kontrollopplysningene via e-post.

Oppgaver på maskinlesbart medium

Det er ikke lenger mulig å levere kontrolloppgaver på maskinlesbart medium. Som erstatning for innrapportering på maskinlesbart medium viser vi til Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg (se "Tredjepartsopplysninger via Altinn").

Ingen oppgaver å levere

Oppgavegivere som ikke har oppgaver å levere kan rapportere det som egen leveransetype i skjema RF-1301- Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontaktinformasjon for leveransen

Det må oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-post og et mobilnummer for altinnvarsler.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle oppgavegivere som innrapporterer kontrolloppgaver vil få tilbakemelding over mottatte leveranser fra Skatteetaten direkte inn i Altinn. Oppgis mobilnummer eller e-post i XML-filen eller ved registrering av oppgaver i Altinn vil det komme varsel på SMS/e-post til innsender/oppgavegivere.

Det er viktig at oppgavegiver kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Kontakt oss via e-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no

Frist for å innrapportere kontrollopplysninger

Kontrollopplysninger skal sendes via Altinn til Skatteetaten.  Frist for innrapportering av kontrollopplysninger er 1. februar året etter inntektsåret.

Dersom det oppstår problemer med å overholde fristen, skal Skatteetaten kontaktes. Det gjøres oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innrapporteringsfristen.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • Er helt uteblitt 
 • Er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • Mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattytere 
 • Mangler 9-sifret organisasjonsnummer 
 • Mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • Er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag  uteblivelsen er gjeldende.

Oppgavegiver unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Feil oppdaget av den opplysningspliktige etter at oppgaven er levert til Skatteetaten

Dersom en oppgavegiver ønsker å endre opplysninger i en kontrolloppgave for en produsent, må oppgavegiver innrapportere en erstatningsoppgave, det vil si at det må innrapporteres en ny korrigert kontrolloppgave for denne kontoen. Skal oppgavegiver fjerne en kontrolloppgave, må kontrolloppgaven for denne kontoen innrapporteres på nytt med null i beløpsfeltene.

Eksempel:
Kr 13 200,- er innrapportert i første leveranse. Dersom riktig beløp skal være kr 14 100,-, må det sendes inn en erstatningsoppgave på denne oppgaven med kr 14100,- i beløpsfeltet.

I Skatteetaten erstattes denne oppgaven med den tidligere innsendte oppgaven i sin helhet.

Dersom riktig beløp skulle være mindre enn det som tidligere er innrapportert, for eksempel kr 0,-, må det sendes inn en erstatningsoppgave med 0,-. I Skatteetaten erstattes denne oppgaven med den tidligere innsendte produsenten i sin helhet.

 

Feil på innsendte oppgaver

Eventuelle avvik på innsendte kontrollopplysninger vil fremgå av tilbakemeldingen og eventuelt feilliste som oppgavegiver mottar fra Skatteetaten (se ”Tilbakemelding fra Skatteetaten”). Avviste oppgaver som fremkommer på tilbakemeldingen må rettes opp, og erstatninger for disse må sendes Skatteetaten snarest.

 

Erstatningsoppgaver

En erstatningsoppgave er en helt ny oppgave med ny informasjon om en konto som er levert tidligere i et inntektsår. All informasjon som var riktig i opprinnelig oppgave skal også være med i erstatningsoppgaven, i tillegg til korrigert beløp.

Dersom oppgavegiver oppdager feil på kontrollopplysninger som er innsendt, må det sendes inn erstatningsoppgaver for å korrigere feilene. Korrigeringer sendes via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Erstatningsoppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig. Dette gjelder uansett når på året feilen blir oppdaget.

 

Uidentifiserbare oppgaver

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels-/organisasjonsnummer for produsent, vil disse bli listet ut på en feilliste som følger med tilbakemeldingen.

Disse oppgavene må rapporteres på nytt med riktig fødselsnummer eller organisasjonsnummer (se ”Identifisering av oppgavene”).

 

Dubletter

Dubletter betyr at det er innsendt to oppgaver med samme produsent-identifikasjon hva gjelder skogfondskonto/kjøp av tømmer i samme leveranse. De vil da fremgå på tilbakemeldingens feilliste.

 

Unumeriske beløp

Ved innrapportering av oppgaver kan det oppgis heltall eller desimaltall i beløpsposten. Dersom det fylles inn bokstaver og andre tegn i elementene vil oppgaven(e) avvises og fremkomme på feillisten, som er vedlagt tilbakemeldingen for innsendte kontrollopplysninger. For å korrigere slike feil må hele oppgaven med all informasjon om skogfondskontoen/kjøp av tømmer sendes inn på nytt etter at unumeriske verdier er rettet i beløpselementene.

 

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avviste vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitte leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at oppgavegiver setter seg inn i hvordan korreksjoner innrapporteres i ny løsning. Ved usikkerhet bør oppgavegivere raskt ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

 

Annullering av leveranser

Dersom oppgavegiver har behov for å annullere en hel leveranse, må Skatteetaten kontaktes på forhånd.

 

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve innrapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at oppgavegiver sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

 

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for innrapportering av oppgavene skal bygges opp. Dokumentene finner du her.

Formatbeskrivelsen skal benyttes av oppgavegivere/innsendere som skal innrapportere kontrolloppgaver via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

 

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.